18
Tachí̠n le̠ncán Jesús
(Mateo 26.47‑56; Marcos 14.43‑50; Lucas 22.47‑53)
Acxni̠ chuná huan­ko̠lh eé tachu­huí̠n, Jesús ca̠ta̠­táx­tulh xdis­cí­pulos y táalh a̠li̠quilh­tu̠tu pu̠xka hua­nicán Cedrón. Antá lacatzú xuí aktum pú̠cuxtu y antá la̠n xchan­cani̠t quihui, huata antá xlá ca̠ta̠­ta­nu̠chá. Judas hua̠nti̠ xámaj maca­ma̠sta̠y Jesús xlá na̠ xla­ka­pasnán nac a̠má pú̠cuxtu cumu Jesús mak­lhu̠hua antá xca̠­ta̠­ta­mac­xtu­mi̠ni̠t xdis­cí­pulos. Caj li̠puntzú Judas pu̠tum ca̠tá̠­chilh tropa xa̠hua poli­cías hua̠nti̠ xta­ma̠­la­ka­cha̠ni̠t xana­puxcun cura chu fariseos, a̠ma̠ko̠lh tropa hua̠k xtalé̠n xma̠­chi̠­tajcán chú xlam­pa­rajcán hua̠ntu̠ xta­li̠­mak­skoán. Y cumu Jesús aya xca­tzi̠y hua̠ntu̠ xlá xámaj akspulay, acxni̠ xlacán nia̠ xta­lak­chá̠n alh ca̠la­ka­pa̠x­toka y chiné ca̠ka­lhás­quilh:
—¿Tícu putza­yá̠tit?
Xlacán takalh­tí̠­nalh:
—¡Cpu­tza­ma̠­náhu Jesús xalac Naza­ret!
Jesús ca̠huá­nilh:
—Aquit tamá chixcú hua̠nti̠ hui­xinín putza­pá̠tit.
Acxni̠ Jesús ca̠huá­nilh: “Aquit tamá chixcú hua̠nti̠ hui­xinín putzapá̠tit”, xlacán tzinú tam­pu̠­niaj táalh y tata­ma̠chá nac ca̠ti­yatni. Y a̠má Judas hua̠nti̠ xliak­ska­hui­nima Jesús xlá na̠ antá xmak­laya y hua̠k xuc­xilhma hua̠ntu̠ xqui̠­tax­tuma. Huata Jesús ca̠ka­lhas­quimpá:
—¿Pus tícu luu putza­yá̠tit?
Xlacán chiné takálh­ti̠lh:
—Cpu­tza­ma̠­náhu Jesús xalac Naza­ret.
Jesús ca̠huá­nilh:
—Pus aya cca̠­huanín pi̠ aquit tamá chixcú hua̠nti̠ hui­xinín putza­yá̠tit. Pus para xli̠­ca̠na aquit qui­la̠­pu­tza­yá̠hu pus caca̠­ma̠x­quí̠tit tala­cas­quín u̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ aquit quin­ta­ta̠­la­pu̠lay xla­cata pi̠ catáalh.
Chuná li̠kan­táx­tulh a̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ tíhua Jesús acxni̠ xkalh­ta­hua­ka­nima Quin­tla̠­ticán Dios y chiné huá­nilh: “Papá Dios, hua̠ntu̠ huix qui­ma̠­cuentaj­li̠­nita, li̠huana̠ cmak­tá­kalhli y ni̠para cha̠tum lak­tzán­ka̠lh.” 10 Huata Simón Pedro xmak­ta̠­ya­putún Jesús xlá xtat tlá­hualh xma̠­chi̠ta y maktum tan­ka­pi̠­cá̠c­ti̠lh xtaké̠n cha̠tum chixcú xuanicán Malco, u̠má chixcú na̠ huá xta­sa̠cua xuani̠t xapuxcu cura. 11 Jesús huá­nilh Pedro:
—Cama̠­nu̠­para mima̠­chi̠ta nac xpu̠­tanú̠n; cumu para Quin­tla̠t Dios chuná lacas­quín pi̠ aquit nac­mak­lhti̠nán pu̠tum a̠má tapa̠tí̠n hua̠ntu̠ xlá lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t caj quim­pa̠­la­cata, ¿lácu pi̠ ni̠lay chi̠nchú cac­ti­pá̠­ti̠lh?
Jesús li̠cha̠ncán nac xlacatí̠n xapuxcu cura
(Mateo 26.57‑58; Marcos 14.53‑54; Lucas 22.54)
12 Ama̠­ko̠lh sol­dados chu coman­dante xa̠hua xpo­li­ciascán judíos, pu̠tum tachí­palh Jesús, tama­cá­chi̠lh y tachí̠n tále̠lh. 13 Anta ti̠túm talí̠­cha̠lh nac xchic Anás; huá u̠má Anás xpu̠­ti­ya̠tla̠t xuani̠t Caifás, y luu acxni̠ chú xlak­cha̠ni̠t a̠má ca̠ta la̠ta xlá nas­cuja cumu la̠ xapuxcu cura. 14 Y na̠ hua­tiya li̠túm tamá Caifás hua̠nti̠ chiné tica̠­li̠­ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh judíos: “Xali̠­huaca tla̠n pi̠ caj cha̠tum chixcú nani̠y y ni̠ xli̠­pu̠tum quim­pu̠­la­ta­ma̠ncán cati­lak­tzán­ka̠lh.”
Pedro ni̠ li̠ta̠yay para lakapasa Jesús
(Mateo 26.69‑70; Marcos 14.66‑68; Lucas 22.55‑57)
15 Simón Pedro chu cha̠tum li̠túm xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n Jesús lacatzú xta­sta̠­la­ni­ti̠­lhay, pero a̠má cha̠tum li̠túm xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n juerza tzinú xli̠­la­ka­pasa a̠má xapuxcu cura, pus xlá ma̠x­quí̠­calh tala­cas­quín na̠ nata­nu̠­ya̠chá acxni̠ ma̠nu̠ca Jesús. 16 Pero Pedro xlá ni̠ ma̠x­quí̠­calh tala­cas­quín natanu̠y y antá xlaya nac xaquilhtí̠n má̠lacchi. Caj li̠puntzú a̠má xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n Jesús táx­tulh la̠qui̠ nata̠­chu­hui̠nán hua̠nti̠ xapuxcu squi­ti­hui̠ná hua̠nti̠ xmak­ta­kalh­nama nac má̠lacchi y ta̠tá­nu̠lh Pedro. 17 Acxni̠ a̠má squi­ti­hui̠ná úcxilhli Pedro chiné kalhás­quilh:
—Caj lá̠m­para na̠ xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n huix a̠má chixcú hua̠nti̠ li̠chín­calh la̠nchú.
Huata Pedro kálh­ti̠lh:
—¡Ni̠ aquit!
18 Cumu a̠má quilh­ta­macú ma̠rí xlon­knuma ca̠tzi̠sní, a̠ma̠ko̠lh poli­cías xa̠hua pu̠tum tasa̠­cuá̠n hua̠nti̠ antá xtas­cuj­má̠­nalh xta­ma̠lh­cu­yuni̠t y antá pu̠tum xtas­ko­má̠­nalh, huata Pedro na̠ antá tachó­kolh y tzú­culh ca̠ta̠skón nac lhcúya̠t.
Xanapuxcun cura tama̠kalhapali̠y Jesús
(Mateo 26.59‑66; Marcos 14.55‑64; Lucas 22.66‑71)
19 Nac xpu̠­lacni chiqui antaní xta­mac­nu̠­cani̠t Jesús, a̠má xapuxcu cura tzú­culh ma̠ka­lha­pali̠y y kalhás­quilh tícua xuani̠t xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n y túcu xlá xca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos. 20 Jesús chiné kálh­ti̠lh:
—Hua̠k la̠ta túcu cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ni̠t cris­tianos ni̠ tze̠k cca̠­hua­nini̠t, pus cchu­hui̠­nani̠t nac xpu̠­si­cu­lancán judíos antaní tza­macán, chu nac lanca pu̠si­culan uú nac Jeru­salén anta­nícu tata­mac­xtumi̠y lhu̠hua cris­tianos. 21 Pus ¿túcu chú xpa̠­la­cata aquit qui­li̠­ka­lhas­quina? Huata mejor huá caca̠­ka­lhás­quinti hua̠nti̠ quin­ta­kax­mat­nini̠t quin­ta­chu­huí̠n y huá cata­huanín hua̠ntu̠ aquit cli̠­chu­hui̠­nani̠t.
22 Cha̠tum policía hua̠nti̠ cscujma nac lanca pu̠si­culan, acxni̠ xlá káx­matli hua̠ntu̠ kalh­tí̠­nalh Jesús, maktum loks lac­pi̠t­lá­hualh y chiné huá­nilh:
—La̠qui̠ a̠li̠maktum niaj ne̠cxni chuná nakalh­ti̠ya cha̠tum xapuxcu cura.
23 Jesús chiné kálh­ti̠lh:
—Para túcu ni̠tlá̠n cuá caqui­huani, pero para tancs hua̠ntu̠ aquit cchu­huí̠­nalh, ¿túcu xpa̠­la­cata qui­li̠­hui­li̠­niya?
24 Jesús xta­ma­ca­chi̠ni̠t acxni̠ ma̠ka­lha­pá­li̠lh Anás, y chu­nacú xta­ma­ca­chi̠ni̠t ma̠la­ka­chá̠­nilh Caifás hua̠nti̠ na̠ xapuxcu cura xuani̠t.
Pedro huan xli̠maktutu pi̠ ni̠ lakapasa Jesús
(Mateo 26.71‑75; Marcos 14.69‑72; Lucas 22.58‑62)
25 Pedro antacú xlaya antaní xma̠lh­cu­yu­cani̠t, y antá pu̠tum xtas­ko­má̠­nalh y caj xamaktum chiné taka­lhás­quilh:
—¿Lácu pi ni̠ huix xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n a̠má chixcú hua̠nti̠ tachí̠n li̠chinca?
Pedro ni̠ li̠tá̠­yalh y chiné ca̠huá­nilh:
—Ni̠ aquit.
26 Antá xlaya cha̠tum xta­sa̠cua xapuxcu cura xlá xli̠­ta­la­ka­pasni xuani̠t a̠má chixcú hua̠nti̠ xtan­ka­pi̠­ca̠c­ti̠ni̠t xtaké̠n Pedro, xlá chiné huá­nilh:
—Pero ¿lácu ni̠ huix nahuán? ¿Lácu pi̠ ni̠ cuc­xilhni acxni̠ antá pu̠tum xta̠­la­ya̠­pítit la̠ta la̠n ca̠chan­cani̠t quihui?
27 Chuná liaklhu̠­hua̠t­nampá Pedro y huá pi̠ ni̠ xla­ka­pasa. Acxni­tiyá tásalh tantum pu̠yu.
Pilato ma̠kalhapali̠y Jesús
(Mateo 27.1‑2, 11‑14; Marcos 15.1‑5; Lucas 23.1‑5)
28 Aya xtzu­cu­ni̠ttá xkakay acxni̠ tamac­xtú­calh Jesús nac xchic Caifás y lé̠n­calh nac xpu̠­ma̠­peksí̠n gober­nador romano xuanicán Pilato. Ama̠­ko̠lh judíos ni̠ tatá­nu̠lh nac xpu̠­ma̠­peksí̠n la̠qui̠ mat ni̠ natax­ca­jua̠lay, porque chuná xta­li̠s­ma­ni̠ni̠t, y la̠qui̠ chuná tla̠n nata­huay xta­huajcán hua̠ntu̠ nata­li̠­la­ka­chix­cu­hui̠nán ca̠ko̠­tanú̠n nac xapa̠xcua taak­spun­tza̠lí̠n. 29 Pus huata huá Pilato ma̠n tax­tuchi y chiné ca̠huá­nilh:
—¿Túcu li̠ma̠­la­ca­pu̠­yá̠tit eé chixcú?
30 Xlacán takalh­tí̠­nalh:
—Para xlá ni̠ tla­huani̠t cahuá lanca tala̠­ka­lhí̠n ni̠ xac­ti­ca̠­li̠mín la̠qui̠ huix ma̠n nahuana lácu napa̠­ti̠nán.
31 Pilato ca̠hua­nipá:
—¿Lácu pi̠ ni̠ kalhi̠­yá̠tit hui­xinín li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ quilh­pa̠i̠yá̠tit? Pus cali̠­pim­pa­rátit y ma̠n cama̠­pa̠­ti̠­ní̠tit hui­xinín.
Ama̠­ko̠lh judíos takalh­tí̠­nalh:
—Xli̠­ca̠na cka­lhi̠­yá̠hu qui­li̠­ma̠­pek­si̠ncán y aquinín cla­cas­qui­ná̠hu pi̠ nani̠y eé chixcú, pero aquinín judíos ni̠ cka­lhi̠­yá̠hu dere­cho para tícu nac­mak­ni̠­yá̠hu para ni̠ huix chuná nali̠­ma̠­pek­si̠­nana.
32 Pus chuná li̠kan­táx­tulh hua̠ntu̠ xapu̠lh xli̠­chu­hui̠­nani̠t Jesús lácu xámaj pa̠ti̠nán y xamá̠­calh mak­ni̠cán. 33 Pilato tanu̠pá nac xpu̠­ma̠­peksí̠n, tasá­nilh Jesús y chiné kalhás­quilh:
—¿Pi̠ xli̠­ca̠na huix xreycán judíos?
34 Jesús kálh­ti̠lh:
—¿Lácu pi̠ caj min­ta­pu­huá̠n ma̠squi chuná quin­ka­lhas­químpa̠t, osuchí caj huí tunu hua̠nti̠ li̠ta̠­chu­hui̠­na­ni̠tán?
35 Pilato kálh­ti̠lh:
—¡Lácu pi̠ na̠ judío aquit! Hua̠nti̠ min­ta̠­chiqui chu xana­puxcun cura hua̠nti̠ tali̠­mi­ni̠tán uú. ¿Túcu chí tla­hua­ni̠tá?
36 Jesús kálh­ti̠lh:
—Quim­pu̠­ma̠­peksí̠n ni̠ antá uú xala ca̠quilh­ta­macú, para antá cahuá, hua̠nti̠ quin­ta­li̠­pa̠­huán xquin­ti­ta­mak­lhtí̠­nalh y ni̠ xta­má̠s­ta̠lh quilh­ta­macú naquin­chi­pacán; ma̠squi luu xli̠­ca̠na aquit rey pero quim­pu̠­ma̠­peksí̠n ni̠ antá uú xala ca̠quilh­ta­macú.
37 Entonces Pilato huá­nilh:
—¿Pi̠ xli̠­ca̠na huix rey?
Jesús kálh­ti̠lh:
—Para aquit rey cahuá cumu la̠ catzi̠­pu­tuna, tla̠n qui̠­taxtuy. Pero huata huá clí̠­milh skatán uú nac ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ nac­ma̠­ca­tzi̠­ni̠nán hua̠ntu̠ talu­lóktat, y pu̠tum hua̠nti̠ taka­lha­kax­mata hua̠ntu̠ tla̠n tala­ca­pa̠s­tacni xlacán tat­la­huay hua̠ntu̠ cuán.
38 Pilato huá­nilh:
—Pero, ¿pi̠ anán cahuá hua̠nti̠ xcá­tzi̠lh hua̠ntu̠ talu­lóktat?
Li̠lhca̠cán Jesús pi̠ namakni̠cán
(Mateo 27.15‑31; Marcos 15.6‑20; Lucas 23.13‑25)
Y la̠ chu­hui̠­nan­ko̠lh Pilato tuncán táx­tulh y ampaj ca̠ta̠­chu­hui̠nán judíos y chiné ca̠huá­nilh:
—Aquit ni̠ cmac­laniy xcuenta hua̠ntu̠ nac­li̠­ya̠­huay eé chixcú. 39 Pero hui­xinín judíos li̠s­ma­ni̠­ni̠­tátit qui­la̠s­qui­ni­yá̠hu ca̠ta ca̠ta nac­mak­xteka cha̠tum tachí̠n nac xapa̠xcua taak­spun­tza̠lí̠n, pus para hui­xinín lacas­qui­ná̠tit u̠cmak­xteka xreycán judíos.
40 Pero a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n pu̠tum taquilh­minchá y chiné tahuá­nilh:
—¡Ni̠ camák­xtekti huá! ¡Huata mejor camák­xtekti Bar­rabás!
Amá Bar­rabás kalha̠ná xuani̠t xa̠hua mak­ni̠ná.