19
Jesús la̠n li̠kalhkama̠nancán
Pilato ca̠li̠­ma̠­pék­si̠lh tropa xla­cata nata­liak­lhcha̠s­noka Jesús kantum latigo. Pero huata a̠ma̠ko̠lh tropa a̠tzinú la̠n tali̠­ka­má̠­nalh, tákon­kxli lhtucú̠n cumu la̠ corona, taacuíli̠lh, y tama̠­lhá­ke̠lh mactum xatlá̠n lháka̠t xapu̠s­ta­pu̠hua xta̠­chuná cumu la̠ xla rey. Pu̠tum talak­ta­la­ca­tzú­hui̠lh y chiné tzú­culh tali̠­kalh­ka­ma̠nán:
—¡Cane̠c­xni­cahuá cala­tá­ma̠lh xreycán judíos!
Chuná la̠ xta­li̠­kalh­ka­ma̠­na­má̠­nalh na̠chuná xta­kalh­tu̠­kaxiy.
Pilato ca̠lak­tax­tupá judíos y chiné ca̠huá­nilh:
—Aquit cta­mac­xtu­ma̠­pa­rachi eé chixcú la̠qui̠ naca­tzi̠­yá̠tit pi̠ ni̠ cmac­la­nima xta­la̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ nac­li̠­ya̠­huay.
Jesús tax­tuchi, xlá xacuí xalh­tucú̠n corona y na̠chuná clha­ka̠ni̠t a̠má xapu̠s­ta­pu̠hua clháka̠t, y Pilato chiné ca̠huá­nilh:
—Pus huí chú eé chixcú aquit cca̠­ma­ca­ma̠x­qui̠yá̠n.
Pero a̠ma̠ko̠lh judíos chu xana­puxcun cura acxni̠ taúcxilhli, palha tzú­culh tama̠­tasi̠y y chiné xta­qui­lhuamá̠­nalh:
—¡Cape­kex­to­ko­huaca nac cruz! ¡Cape­kex­to­ko­huaca nac cruz!
Pilato ca̠kálh­ti̠lh:
—Huata cali̠­pítit y ma̠n cape­kex­to­ko­hua­cátit hui­xinín porque aquit ni̠tu̠ cmac­laniy xta­la̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ nac­li̠­ya̠­huay.
Ama̠­ko̠lh judíos takalh­ti̠­nampá:
—Pus xli̠­ca̠na chuná xlí̠lat porque nac li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ aquinín quilh­pa̠i̠yá̠hu antá quin­ca̠­hua­niyá̠n pi̠ u̠má chixcú juerza nani̠y porque xlá ta̠la̠­la­ca­ta̠­qui̠ni̠t Dios, porque xlá huan pi̠ mat huá Xka­huasa Dios.
Acxni̠ Pilato káx­matli a̠má tachu­huí̠n xlá a̠tzinú li̠huaca tzú­culh pe̠cuán. Huata tamac­nu̠­pa­rachá Jesús nac xpu̠­lacni xpu̠­ma̠­peksí̠n y antá chiné kalhás­quilh:
—Luu xli̠­ca̠na caqui­huani tícu huix y nícu tani̠­tampi. ¿Nícu xalá huix?
Jesús ni̠túcu kálh­ti̠lh. 10 Pilato chiné hua­nipá:
—Aquit ni̠para tzinú quin­kalh­ti̠­pu­tuna. ¿Lácu pi̠ ni̠ catzi̠ya pi̠ aquit cka­lhi̠y li̠ma̠­peksí̠n tla̠n nac­li̠­ma̠­pek­si̠nán xla­cata camak­xték­canti osuchí cape­kex­to­ko­hua­cá­canti nac cruz para aquit chuná nac­la­cas­quín?
11 Jesús chiné kálh­ti̠lh:
—Huix ni̠ kalhi̠ya cahuá tamá li̠ma̠­peksí̠n para ni̠ huá Dios xti­ma̠x­quí̠n. Pero a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ quin­ta­li̠­mini̠t nac mim­pu̠­ma̠­peksí̠n la̠qui̠ naqui­ma̠­ka­lha­pa­li̠ya, a̠tzinú xlacán luu lhu̠hua taka­lhi̠y xta­la̠­ka­lhi̠ncán ni̠ xachuná huix.
12 Lá kax­mat­ko̠lh Pilato xta­chu­huí̠n Jesús, xlá timak­xtek­pú­tulh pero a̠ma̠ko̠lh judíos chiné taqui­lhá­nilh:
—¡Para huix namax­kteka tamá chixcú ni̠ xli̠­ca̠na luu ta̠ta̠­yaya hua̠nti̠ caj xma̠nhuá cha̠tum huí gobier­no xalac Roma, porque la̠tachá tícu nahuán pi̠ na̠ rey li̠tax­tu­putún, pus xlá caj ta̠la̠­la­ca­ta̠­qui̠ma gobier­no!
13 Acxni̠ káx­matli pi̠ huí hua̠ntu̠ xta­li̠­ta­nu̠niy judíos ma̠ta­mac­xtu­ni̠­nampá Jesús nac quilhtí̠n, y Pilato táhui nac xpu̠­tá­hui̠lh antaní xca̠­la­ca̠x­tla­huay hua̠ntu̠ xca̠­ma̠­la­ca­pu̠cán, eé pu̠ma̠­peksí̠n nac xata­chu­huí̠n hebreo xuanicán Gabata, y u̠má tachu­huí̠n huam­putún Ca̠ta­lak­tzapsni. 14 Ma̠x cumu ni̠ maka̠s natas­tunún a̠má quilh­ta­macú xta­ma̠­ko̠­taní̠n xapa̠xcua taak­spun­tza̠lí̠n, acxni̠ Pilato chiné ca̠huá­nilh a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n:
—¡Caucxílhtit chú mireycán!
15 Pero judíos chiné takalh­tí̠­nalh:
—¡Camakni! ¡Cape­kex­to­ko­huaca nac cruz!
Pilato ca̠hua­nipá:
—Pero ¿lácu nac­li̠­pe­kex­to­ko­huacay mireycán?
Huata xana­puxcun cura takalh­tí̠­nalh:
—¡Aquinín xma̠nhuá cka­lhi̠­yá̠hu cha̠tum rey, caj xma̠n lanca gobier­no hua̠nti̠ caj sacstu huí nac Roma!
16 Pilato niaj cátzi̠lh lácu naca̠­kalhti̠y y ca̠ma­ca­má̠x­qui̠lh Jesús xla­cata nata­pe­kex­to­ko­huacay, y xlacán tále̠lh.
Jesús pekextokohuacacán nac cruz
(Mateo 27.32‑44; Marcos 15.21‑32; Lucas 23.26‑43)
17 Ama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n tata­mác­xtulh tuncán Jesús y xta­ma̠­cu­qui̠ni̠t kantum tzinca cruz, y antá lé̠n­calh nac aktum ke̠stí̠n xuanicán Nac Xac­lúcut Ni̠n. (Eé ke̠stí̠n nac xata­chu­huí̠n hebreo xuanicán Gól­gota.) 18 Y antá pekex­to­ko­hua­cá­calh Jesús nac cruz, xa̠hua cha̠tiy tachí̠n na̠ ca̠pe­kex­to­ko­hua­cá­calh cha̠tum pa̠x­tu̠tu pa̠x­tu̠tu. 19 Pilato ma̠pek­sí̠­nalh catzókca pi̠tzu̠ pák­lha̠t y cax­to­ko­hua­cá­calh nac xacpú̠n xcruz Jesús y antá chiné xta­tzokni̠t: “Huá eé Jesús xalac Naza­ret, xreycán judíos.” 20 Cumu a̠má ke̠stí̠n anta­nícu pekex­to­ko­hua­cá­calh Jesús lacatzú xuani̠t nac xaca̠­chi­quí̠n Jeru­salén lhu̠hua judíos xta­li̠­tax­tu­má̠­nalh antá, y hua̠k tla̠n tali̠­kalh­ta­huá­kalh a̠má tama̠­ca­tzi̠ní̠n porque tzók­calh nac xata­chu­huí̠n hebreo, latín y griego, la̠qui̠ xli̠­hua̠k hua̠nti̠ nata­li̠­kalh­ta­huakay nataaka­ta̠ksa. 21 Ama̠­ko̠lh xana­puxcun cura ni̠ tama̠t­lá̠n­ti̠lh la̠ ma̠tzok­ní̠­nalh Pilato, huata la̠li̠­huán talá­kalh y chiné tahuá­nilh:
—Ni̠chuná xtí­tzokti para xreycán judíos, huata mejor xtí­tzokti pi̠ xreycán judíos xli̠­tax­tu­putún.
22 Pilato ca̠kálh­ti̠lh:
—Hua̠ntu̠ aquit ctzokni̠t, xata­tzokni tamák­xtekli y ni̠ti̠ cati­lac­tlá­hualh y chu­na­tiyá nata­mak­xteka.
23 Aca­li̠stá̠n a̠ma̠ko̠lh tropa acxni̠ tape­kex­to­ko­hua­ca­ko̠lh Jesús tasác­nilh clháka̠t pu̠ma­ka­ta̠ti tat­la­huá­nilh y la̠ma̠­paj­pi­tzí­nilh cha̠­tunu cha̠­tunu. Pero xmac­ta­huaca ni̠tu̠ xta­tza­pani̠t xamac­tu­mi̠­nica xuani̠t. 24 Xlacán chiné tzú­culh tala̠­huaniy:
—Niaj calac­xti̠tui, huata mejor caj cali̠­ma­cá̠hu suerte aver xatícu luu nalak­chá̠n.
Chuná li̠kan­táx­tulh hua̠ntu̠ xta­tzokni̠t nac li̠kalh­ta­huaka antaní chiné huan: “Pu̠lh tama̠­paj­pí­tzilh qui­lháka̠t, y tali̠­má­ca̠lh suerte qui­mac­ta­huaca la̠qui̠ para xatícu luu nalak­chá̠n.” Pus xli̠­ca̠na pi̠ chuná tat­lá­hualh tropa.
25 Lacatzú nac xtantú̠n cruz xta­yá̠­nalh xtzí Jesús chu xnapa, xa̠hua María xpusca̠t Cleo­fas, y María Mag­da­lena. 26 Acxni̠ Jesús úcxilhli pi̠ antá xta­yá̠­nalh lacatzú nac xtantú̠n cruz xtzí y a̠má xdis­cí­pulo hua̠nti̠ luu xpa̠x­qui̠y, chiné huá­nilh xtzí:
—¡Ná! Hua̠nchú tamá la̠ min­ka­huasa nali̠­pu̠lh­ca̠ya.
27 Aca­li̠stá̠n chiné huá­nilh xdis­cí­pulo:
—¡Ta̠ta, hua̠nchú tamá la̠ mintzí namak­ta­kalha!
Y a̠má xdis­cí­pulo cuentáj­lalh xtzí Jesús.
Jesús acni̠tahuacay nac cruz
(Mateo 27.45‑56; Marcos 15.33‑41; Lucas 23.44‑49)
28 Jesús aya xca­tzi̠y pi̠ hua̠k xma̠­kan­tax­ti̠­ko̠ni̠t hua̠ntu̠ xta­tzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka caj hua̠ntu̠ xpa̠­la­cata, pero la̠qui̠ ni̠túcu nataak­xtek­ta­huilay chiné huá:
—Ckalh­pu̠­ti̠ma.
29 Antá lacatzú xya̠­hua­cani̠t pa̠tum xa̠lu stap xuí vinagre, cha̠tum chixcú lí̠lupli panáma̠c, ma̠aká­nu̠lh nac kantum lasasa la̠ ká̠ti̠t hua­nicán hisopo y li̠chéx­nilh hasta nac xquilhni Jesús. 30 Acxni̠ xlá hualh actzú vinagre chiné huá:
—Chú aya hua̠k kan­tax­tuni̠t
Acxni­tiyá quilh­pu̠taj tlá­hualh xak­xa̠ka y ni̠lh.
Cha̠tum tropa ta̠pa̠lhtucuy Jesús
31 Amá quilh­ta­macú viernes xta­ma̠­ko̠­taní̠n xuani̠t xapa̠xcua taak­spun­tza̠lí̠n, y xa̠huachí cumu xlak­cha̠m­pa­rani̠t sábado acxni̠ hua̠k judíos xta­jaxa, xlacán ni̠ xta­la­cas­quín antá nata­ta­huacay ni̠n nac cruz porque luu lanca quilh­ta­macú xta­li̠­ma̠xtuy, pus huá xla­cata tali̠s­quí­nilh Pilato cali̠­ma̠­pek­sí̠­nalh la̠qui̠ naancán ca̠lac­tuc­xuacacán nac cruz hua̠nti̠ xca̠­pe­kex­to­ko­hua­ca­cani̠t la̠qui̠ pála natani̠y y chuná tla̠n naca̠­ma̠c­nu̠cán xti­yat­li̠­huacán. 32 Ama̠­ko̠lh tropa táalh y talác­tucxli hua̠nti̠ pu̠lh xuacachi, chú hua̠nti̠ xuacapá pa̠x­tu̠tu hua̠nti̠ lac­xtum xca̠­ta̠­pe­kex­to­ko­hua­ca­cani̠t Jesús. 33 Pero acxni̠ talak­ta­la­ca­tzú­hui̠lh Jesús taúcxilhli pi̠ aya xni̠ni̠t niaj tu̠ tat­la­huá­nilh. 34 Pero cha̠tum tropa li̠ta̠­pa̠lh­tú­culh xlanza nac xta̠pá̠n Jesús y antaní lhtu­cú­nilh tax­tuchi xkalhni xa̠hua chú­chut. 35 Pus hua̠nti̠ chuná li̠chu­hui̠nán eé hua̠ntu̠ tatzokni̠t xlá luu laca­tancs catzi̠y porque xlá ma̠n ucxilhni̠t hua̠ntu̠ qui̠­tax­tu­nini̠t Jesús, y luu laca­tancs ma̠lu­loka porque xlá catzi̠y pi̠ xli̠­ca̠na hua̠ntu̠ tzoka la̠qui̠ hui­xinín na̠ naca̠­naj­la­yá̠tit. 36 Pus huá chuná tali̠t­lá­hualh la̠qui̠ chuná li̠kan­táx­tulh hua̠ntu̠ xta­tzokni̠t pro­fetas nac li̠kalh­ta­huaka, lacatum chiné huan: “Ni̠para kantum xlúcut cati­lac­tuc­xní­calh.” 37 Y lacatum li̠túm chiné tatzokni̠t: “Naucxilhcán hua̠nti̠ ta̠pa̠lh­tu­cu­cani̠t.”
Jesús ma̠cnu̠cán
(Mateo 27.57‑61; Marcos 15.42‑47; Lucas 23.50‑56)
38 Aca­li̠stá̠n acxni̠ chuná kan­tax­tu­ko̠lh, cha̠tum chixcú xalac Ari­matea xuanicán José, xlá na̠ xli̠­pa̠­huán Jesús pero caj laka­tze̠k porque luu xca̠­pe̠­cuaniy judíos; pero acxni̠ mak­ní̠­calh la̠li̠­huán lákalh Pilato, squí­nilh tala­cas­quín la̠qui̠ nalé̠n xti­yat­li̠hua Jesús. Pilato tla̠n tlá­hualh hua̠ntu̠ xuanima, y entonces José alh ma̠cti̠y xti­yat­li̠hua Jesús. 39 Aca­li̠stá̠n na̠ antá cha̠lh Nico­demo, hua­tiyá a̠má tali̠­pa̠hu chixcú hua̠nti̠ tiqui̠­la­ka­pa­xiá̠lhnalh Jesús maktum tzi̠sní, xlá xli̠mín lhu̠hua xala­cuán per­fumes li̠huana̠ xata­lak­ca̠x­tláhu mirra y áloes ma̠x, cumu puxa­ma­cá̠hu kilo la̠ta xlé̠n la̠qui̠ nata­li̠t­la­huay xti­yat­li̠hua Jesús. 40 Xli̠­cha̠­tiycán tali̠t­la­hua­pú̠x­tulh per­fume y li̠huana̠ tali̠­mák­suitli lac­pi̠tzu̠ lháka̠t hua̠ntu̠ xlacán xta­li̠­mini̠t porque luu chuná xta­li̠s­ma­ni̠ni̠t xta­ma̠cnu̠y xni̠ncán judíos. 41 Antaní pekex­to­ko­hua­cá­calh Jesús, lacatzú xuí aktum pú̠cuxtu antá luu lhu̠hua xchan­cani̠t quihui y na̠ antá xla­ca­huax­cani̠t nac sipi aktum lhucu antaní nama̠c­nu̠cán ni̠n, pero ni̠ti̠ a̠ xma̠c­nu̠cán antá ni̠n. 42 Pus cumu lacatzú xuí a̠má tahuaxni antá tamá̠c­nu̠lh xti­yat­li̠hua Jesús, juerza li̠la­ca­pálat xuani̠t porque aya ko̠ta­nu̠yá xuani̠t y aya xlak­cha̠ni̠t quilh­ta­macú la̠ta nata­jaxa judíos.