20
Jesús lacastacuanán nac ca̠li̠ní̠n
(Mateo 28.1‑10; Marcos 16.1‑8; Lucas 24.1‑12)
Li̠tu̠­xa­matá xmak­ni̠­cani̠t, luu domingo laca­tzi̠sa la̠ta ca̠pok­xuacú xuani̠t, María Mag­da­lena quí̠­lalh antaní xma̠c­nu̠­cani̠t Jesús. Xlá úcxilhli pi̠ niaj antá xuí a̠má chí­huix hua̠ntu̠ xli̠­la­ka­ta­la­cani̠t xta­huaxni. Huata xlá tokosú̠n alh antaní xta­hui­la̠­nanchá Pedro chú a̠má xdis­cí­pulo Jesús hua̠nti̠ luu xpa̠x­qui̠y, y chiné ca̠huá­nilh:
—Qui̠­ma̠x­tu­cani̠t antaní xma̠c­nu̠­cani̠t xti­yat­li̠hua Quim­pu̠­chi­nacán, y chú ni̠ xcatzi xanícu le̠n­cani̠t.
Amá xcha̠­tiycán xdis­cí­pulos Jesús takosú̠n tatáx­tulh y táalh antaní xma̠c­nu̠­cani̠t Jesús. Xcha̠­tiycán lac­xtum xta­kos­nu­má̠­nalh pero a̠má cha̠tum a̠tzinú palha tzú­culh kosnún aka­pú̠­lalh Pedro y pu̠lh huá cha̠lh. Acxni̠ antá cha̠lh xlá taquilh­pú̠­talh la̠qui̠ tla̠n nata­la­canu̠y, úcxilhli pi̠ antá xta­má̠­nalh lac­pi̠tzu̠ lháka̠t nac ca̠ti­yatni pero ni̠ tánu̠lh. Caj li̠puntzú aya cha̠lh Simón Pedro, xlá tuncán tánu̠lh nac lhucu y na̠ ca̠úcxilhli lac­pi̠tzu̠ lháka̠t hua̠ntu̠ antá xta­má̠­nalh. Xa̠huachí ná úcxilhli a̠má lháka̠t hua̠ntu̠ xliak­tla­pa­cani̠t Jesús xlá ni̠ antá lac­xtum xtá̠ma a̠má lac­pi̠tzu̠ lháka̠t, huata túnuj xuili̠­cani̠t y li̠huana̠ xkap­scani̠t. Amá dis­cí­pulo hua̠nti̠ pu̠lh xcha̠ni̠t xlá na̠ tánu̠lh nac lhucu y acxni̠ úcxilhli hua̠ntu̠ xqui̠­tax­tuni̠t acxnicú ca̠náj­lalh pi̠ niaj antá xmá xti­yat­li̠hua Jesús porque xla­cas­ta­cuanani̠t. Porque hasta acxni̠ a̠má quilh­ta­macú nia̠ xtaaka­ta̠k­sko̠y hua̠ntu̠ xta­tzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka antaní huan pi̠ Cristo hua̠nti̠ namín ca̠lak­ma̠xtuy juerza xámaj lacas­ta­cuanán nac ca̠li̠ní̠n. 10 Aca­li̠stá̠n a̠ma̠ko̠lh cha̠tiy dis­cí­pulos tatás­pitli nac chiqui antaní xta­hui­lá̠­nalh xa̠maka­pi­tzí̠n.
Jesús tasiyuniy María Magdalena
(Marcos 16.9‑11)
11 María Mag­da­lena tas­pitpá nac a̠má tahuaxni antaní xma̠c­nu̠­cani̠t y antá tá̠yalh nac xtan­quilhtí̠n tzú­culh tasay. Y la̠ta chu­na­tiyá xta­sama taquilh­pú̠­talh la̠qui̠ nata­la­canu̠y nac xpu̠­lacni tahuaxni. 12 Antá ca̠úcxilhli cha̠tiy ángeles, luu mak­sna­papán la̠ta xta­lha­ka̠­nani̠t, antá xta­hui­lá̠­nalh ní xta­ra­mi̠­cani̠t Jesús, cha̠tum xuí antaní xac­le̠n­cani̠t Jesús y cha̠tum antaní xtan­tú­le̠n­cani̠t. 13 Ama̠­ko̠lh ángeles taka­lhás­quilh:
—Pusca̠t, ¿túcu xpa̠­la­cata li̠ta­sápa̠t?
—Huá cli̠­ta­sama cumu le̠nca Quim­pu̠­chi­nacán y ni̠ cca­tzi̠­yá̠hu nícu li̠cha̠n­cani̠ —ca̠kálh­ti̠lh xlá.
14 Acxni̠ chuná huan­ko̠lht, cumu quilh­pu̠taj xyá xlá tala­kás­pitli y úcxilhli pi̠ antá xyá Jesús pero ni̠ laká­pasli para huá. 15 Xlá chiné kalhás­quilh:
—Pusca̠t, ¿túcu xpa̠­la­cata li̠ta­sápa̠t? ¿Tícu putzápa̠t?
María lac­púhua pi̠ ma̠x huá a̠má chixcú hua̠nti̠ xmak­ta­kalha a̠má ca̠qui­huí̠n antaní xca̠­chan­cani̠t quihui, pus huá chiné li̠huá­nilh:
—Cat­lahua li̠tlá̠n chixcú, para huix li̠pi­ni̠ta xti­yat­li̠hua, pus caqui­huani xanícu li̠chi­pi­ni̠ta la̠qui̠ nacán tiyay.
16 Entonces Jesús chiné huá­nilh eé tachu­huí̠n:
—¡María!
Xlá pála lak­ta­la­kás­pitli, y nac xata­chu­huí̠n hebreo chiné huá­nilh:
—¡Rabuni! —eé tachu­huí̠n huam­putún Ma̠kalhtahuake̠ná.
17 Jesús huá­nilh:
—Caqui­mák­xtekti y ni̠ caqui­ma̠­choko, porque nia̠ ccha̠n nac akapú̠n antaní hui­lachá Quin­tla̠t. Y xa̠huachí pála capimpi caca̠­qui̠­huani xa̠maka­pi­tzí̠n qui­na­ta̠lán pi̠ aquit cámaj lakán antaní hui­lachá Quin­tla̠t, na̠ hua­tiyá a̠má hua̠ntu̠ hui­xinín na̠ Min­tla̠­ticán; hua̠nti̠ aquit quiDios, na̠ huá miDioscán hui­xinín.
18 María Mag­da­lena tokosú̠n alh ca̠pu­tzay a̠ma̠ko̠lh dis­cí­pulos y ca̠li̠­ta̠­chu­huí̠­nalh lácu xlá xuc­xilhni̠t Quim­pu̠­chi­nacán y na̠ ca̠huá­nilh pi̠ huá xuanini̠t pu̠tum a̠má tachu­huí̠n.
Jesús ca̠tasaniy xdiscípulos
(Mateo 28.16‑20; Marcos 16.14‑18; Lucas 24.36‑49)
19 Hua­tiyá a̠má quilh­ta­macú xca̠­tzi̠­suama domingo xdis­cí­pulos xta­ta­mac­xtu­mi̠ni̠t y luu li̠huana̠ xta­cha̠­ke̠x­tu­cuni̠t má̠lacchi antaní xta­ta­nu̠­má̠­nalh porque luu xta­pe̠­cuaniy xana­puxcun judíos. Pero ma̠squi ni̠ti̠ ca̠ma̠­la­quí­nilh Jesús ca̠lak­ta­nu̠chá, íta̠t ca̠la­ka­ta̠­yachá antaní xta­hui­lá̠­nalh y chiné ca̠huá­nilh:
—Caka­lhí̠tit hui­xinín tapa̠­xu­huá̠n hua̠ntu̠ Dios ma̠sta̠y.
20 Acxni̠ chuná ca̠hua­ni­ko̠lh ca̠ma̠­si­yú­nilh xmacán chu xta̠pá̠n. Xlacán luu xli̠­ca̠na tapa̠­xú­hualh acxni̠ taúcxilhli Quim­pu̠­chi­nacán. 21 Xlá ca̠hua­nipá:
—Xli̠­ca̠na caka­lhí̠tit hui­xinín tapa̠­xu­huá̠n hua̠ntu̠ Dios ma̠sta̠y. Cumu la̠ qui­ma­ca­mini̠t Quin­tla̠t la̠qui̠ nac­li̠­chu­hui̠nán xta­chu­huí̠n, pus na̠chuná chú aquit cca̠­ma­ca̠ná̠n la̠qui̠ naqui­la̠­li̠­chu­hui̠­na­ni­yá̠hu quin­ta­chu­huí̠n.
22 Entonces Jesús ca̠sú­nulh nac xok­spu̠ncán y chiné ca̠huá­nilh:
—Camak­lhti̠­nántit hui­xinín xli̠t­li­hueke Espí­rutu Santo. 23 Hua̠nti̠ hui­xinín nama̠­tzan­ke̠­na­ni­yá̠tit xta­la̠­ka­lhi̠ncán pus na̠ ma̠tzan­ke̠­na­ni­cani̠t nahuán nac akapú̠n; pero hua̠nti̠ ni̠ nama̠­tzan­ke̠­na­ni­yá̠tit na̠ ni̠para nac akapú̠n cati­ma̠­tzan­ke̠­na­ní­calh xta­la̠­ka­lhí̠n.
Tomás ucxilha pi̠ xli̠ca̠na lacastacuanani̠t Jesús
24 Acxni̠ Jesús ca̠ta­si­yú­nilh xapós­toles cha̠tum hua̠nti̠ xuanicán Tomás y xta­li̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠y Gemelo, xlá ni̠ antá lac­xtum xca̠­tá̠hui xa̠maka­pi­tzí̠n. 25 Acxni̠ xlá chilh, tali̠­ta̠­chu­huí̠­nalh la̠ta lácu xtaucxilhni̠t xas­tacná Quim­pu̠­chi­nacán, y chiné tahuá­nilh:
—Xli̠­ca̠na cuc­xilh­ni̠­táhu xas­tacná Quim­pu̠­chi­nacán.
Pero Tomás chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Aquit ni̠para tzinú cca̠­najlay, y ni̠ cac­ti­ca̠­náj­lalh hasta caní ma̠n qui­la­kas­tapu nac­liucxilha antá nac xmacán la̠ta xli̠­maka­xto­ko­cani̠t clavos, y nac­ta­macnu̠y actzu̠ qui­macán antaní ta̠pa̠lh­tu­cu­cani̠t.
26 Li̠tzi̠­maj­li̠túm xdis­cí­pulos Jesús xta­ta­mac­xtu­mi̠­pa­rani̠t nac aktum chiqui, pero chú na̠ xmak­tas­tokni̠t Tomás. Y ma̠squi li̠huana̠ xcha̠­ke̠x­tu­cu­cani̠t má̠lacchi Jesús tanu̠chá, íta̠t ca̠ta̠­yá­nilh y acxni̠ ca̠xa­kát­li̠lh chiné ca̠huá­nilh:
—Caka­lhí̠tit tapa̠­xu­huá̠n hua̠ntu̠ Dios ma̠sta̠y.
27 Cumu Jesús hua̠k xca­tzi̠y hua̠ntu̠ xlá xlac­pu­huán Tomás, chiné huá­nilh:
—Cumu huix ni̠ luu ca̠najla para aquit clama xas­tacná, pus chú cali̠ta mimacán y cata­macnu antá la̠ a̠ qui­li̠­maka­xto­ko­cani̠t clavos y na̠ cata­mac­nu̠­para mimacán nac quin­ta̠pá̠n antaní quin­ta̠­pa̠lh­tu­cu­cani̠t; niaj pucutá caliaklhu̠­huá̠t­nanti huata mejor caca̠­najla.
28 —¡Xli̠­ca̠na, huix Quim­pu̠­chiná y quiDios! —kalh­tí̠­nalh Tomás.
29 Jesús huá­nilh:
—Tomás, la̠nchú huix ca̠najla porque quiucxilh­ni̠ta, pero a̠tzinú luu li̠pa̠­xúhu nata­la­tama̠y hua̠nti̠ nata­ca̠­najlay y naquin­ta­li̠­pa̠­huán ma̠squi ni̠ caquin­taúcxilhli para clama xas­tacná.
Hua̠ntu̠ xpa̠lacata li̠tzokcani̠t eé libro
30 Lhu̠hua lac­lanca ta­scújut hua̠ntu̠ tla­huani̠t Jesús nac xla­ca­ti̠ncán xdis­cí­pulos, pero ni̠ hua̠k tatzokni̠t nac eé libro. 31 Pero u̠má hua̠ntu̠ lac­sac­xtu­cani̠t la̠qui̠ natzokcán chuná tzok­cani̠t la̠qui̠ hui­xinín hua̠nti̠ nali̠­kalh­ta­hua­ka­yá̠tit luu naca̠­naj­la­yá̠tit pi̠ Jesús huá Xka­huasa Dios, xa̠huachí huá Cristo hua̠nti̠ xma̠­lac­nu̠­cani̠t la̠qui̠ naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n, y pu̠tum hua̠nti̠ nata­li̠­pa̠­huán nata­ka­lhi̠y a̠má xasa̠sti latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠cxni lak­sputa.