Hua Uma Xcarta Hua̠ntu̠ Tzokli
San Judas
Umá xcarta San Judas luu xta̠­chuná a̠má xli̠­mactiy xcarta San Pedro, porque antá ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠cán xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo xla­cata cuentaj catat­lá­hualh ni̠tu̠ nati­ca̠ak­ska­huiy a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ caj xma̠n taliaksa­ni̠nán xta­chu­huí̠n Dios, xali̠­huacá a̠ma̠ko̠lh aksa­ni̠­naní̠n hua̠nti̠ xta­lak­makán hua̠ntu̠ Dios xa̠hua Jesu­cristo ca̠ma̠x­qui̠ni̠t nata­ca̠­najlay. Pero ca̠li̠s­tac­ya̠­huacán xla­cata pi̠ chu­na­tiyá aksti̠tum cata­li̠­pá̠­hualh Cristo y aksti̠tum cata­la­tá­ma̠lh.
1
Aquit Judas xta̠lá San­tiago y hua̠nti̠ cma­ca­ma̠x­qui̠ni̠t qui­la­táma̠t Jesu­cristo la̠qui̠ xma̠nhuá nac­li̠s­cuja. Li̠pa̠­xúhu cca̠­tzok­nimá̠n eé quin­carta xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ Ca̠na caj xpa̠­la­cata lanca xta­pá̠x­qui̠t Dios ca̠li̠­lac­sac­ni̠tán y ca̠ta­sa­ni­ni̠tán la̠qui̠ nali̠­pa̠­hua­ná̠tit Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo hua̠nti̠ xlianka­lhi̠ná quilh­ta­macú ca̠mak­ta­kalhmá̠n. Cla­cas­quín pi̠ Dios caca̠­si­cu­la­na̠t­la­huán la̠qui̠ xlianka­lhi̠ná namaklh­ca­tzi̠­yá̠tit xta­la­ka­lha­maní̠n nac mila­ta­ma̠tcán, xta­pa̠­xu­huá̠n xa̠huá xta­pá̠x­qui̠t.
Makapitzí̠n cristianos tama̠siyuy hua̠ntu̠ ni̠ xtalulóktat Dios
(2 Pedro 2.1‑7)
Koxu­taní̠n hui­xinín nata̠­laní̠n hua̠n­ti̠c­ca̠­pa̠x­qui̠yá̠n, aquit anka­lhi̠ná cla­ca­pa̠s­tacma pi̠ xac­ca̠­tzok­nunín la̠qui̠ li̠huana̠ xac­ca̠­ma̠­ka­ta̠ks­ní̠n a̠má lak­táxtut hua̠ntu̠ hui­xinín xa̠hua aquinín lac­xtum quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán Dios; pero clac­pu­huán pi̠ tlak xla­ca­squinca nac­ca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n la̠qui̠ nac­ca̠­li̠­ma̠aka­tzan­ke̠yá̠n xla­cata pi̠ juerza cat­la­hua­nítit catu̠x­ca̠­ní̠tit la̠qui̠ ni̠ nama̠x­qui̠­yá̠tit quilh­ta­macú tama̠­ko̠lh hua̠nti̠ ca̠lak­pa­li̠­ni­pu­tuná̠n min­ta­ca̠­naj­latcán y naca̠­ma­ka­ca̠­naj­la­ca­ná̠tit tunuj tala­ca­pa̠s­tacni ni̠ xachuná a̠má tancs xta­lu­lóktat Dios hua̠ntu̠ caj maktum quilh­ta­macú tica̠­ma̠x­quí̠­calh a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tata­pek­si̠niy Dios. Porque cca­tzi̠ni̠t pi̠ maka­pi­tzí̠n aksa­ni̠­naní̠n lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ caj taaksa­ni̠nán ca̠lak­ta­nu̠­ni̠tán, xlacán tali̠­tax­tu­putún cumu la̠ lacuán ma̠kalh­ta­hua­ke̠­naní̠n pero ni̠ xli̠­ca̠na porque talac­pu­huán pi̠ cumu Dios quin­ca̠­la­ka­lha­maná̠n y quin­ca̠­ma̠­tzan­ke̠­na­ni­ni̠tán xli̠­hua̠k quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán, pus aya tla̠n nat­la­hua­pa­ra­yá̠hu la̠tachá túcu aquinín lac­pu­hua­ná̠hu. Xlacán tali̠­ma̠xtuy xta­chu­huí̠n Dios cumu la̠ aktum li̠kama̠n y tali̠t­la­hua­putún la̠tachá túcuya̠ li̠xcáj­nit tala­ca­pa̠s­tacni. Hua­tiyá u̠ma̠ko̠lh lac­li̠xcáj­nit lac­chix­cu­huí̠n hua̠ntu̠ hasta xamaká̠n quilh­ta­macú tzo­kuili̠­ca­ni̠­tanchá nac li̠kalh­ta­huaka la̠ta lácu amá̠­calh ca̠ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán xta­la̠­ka­lhi̠ncán. Chuná cca̠­hua­niyá̠n porque hua̠nti̠ talak­pa­li̠­putún xta­chu­huí̠n Dios la̠qui̠ li̠xcáj­nit nata­la­tama̠y, xli̠­ca̠na pi̠ maktum talak­ma­ka­má̠­nalh a̠má tali̠­pa̠hu Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo.
Aquit camá̠n ca̠ma̠­la­ca­pa̠s­tac­ni̠yá̠n ma̠squi hui­xinín aya hua̠­katá catzi̠­yá̠tit, xla­cata pi̠ a̠ma̠ko̠lh xalak­maká̠n israel­itas acxni̠ tachí̠n xca̠­li̠­la­ma̠­canchá nac Egipto, Quim­pu̠­chi­nacán Dios tica̠­ta­mac­xtuchá; pero aca­li̠stá̠n juerza ca̠li̠­mák­xtekli xla­cata hua̠k catá­ni̠lh antá nac desierto porque ni̠ luu aksti̠tum tali̠­pá̠­hualh cumu la̠ xpu̠­chi­nacán. Na̠chuna li̠túm Dios ni̠ ca̠ma̠­tzan­ke̠­ná­nilh a̠ma̠ko̠lh ángeles hua̠nti̠ caj xma̠n taka­lha­kax­mat­má­kalh hua̠ntu̠ xlá xca̠­li̠­ma̠­pek­si̠ni̠t, huata taak­xtek­má­kalh xatlá̠n xpu̠­ta­hui̠lhcán anta­nícu xca̠­hui­li̠­cani̠t nac akapú̠n; Dios ca̠ma̠­ta­pá̠­nu̠lh y laca­tumá nícu ca̠ta­mac­nu̠ni̠t cumu la̠ cpu̠­la̠­chi̠n ca̠li̠­ma­ka­ka­lhi̠ma hasta nalak­chá̠n quilh­ta­macú acxni̠ Dios naca̠­ta̠t­la­huay cuenta xli̠­hua̠k cris­tianos la̠qui̠ na̠ acxni̠ naca̠­ma̠­pa̠­ti̠ni̠y xli̠­hua̠k tama̠­ko̠lh ángeles. Chuná cumu la̠ a̠ma̠ko̠lh ángeles hua̠nti̠ taka­lha­kax­mat­má­kalh Dios na̠chuná a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh nac xaca̠­chi­quí̠n Sodoma y Go­morra xa̠hua maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ xta̠­la­catzú ca̠chi­qui̠ní̠n, xlacán hua̠k xta­mak­tla­hua­má̠­nalh xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ li̠­xcájnit tala̠­ka­lhí̠n, xta­mak­pa̠­xu­hua­má̠­nalh xmac­nicán, y lhu̠hua hua̠ntu̠ niaj xli̠t­la­huatcán xuani̠t xlacán hua̠k xtat­la­hua­má̠­nalh. Huá xpa̠­la­cata Dios ca̠li̠­ma̠­pa̠­tí̠­ni̠lh y maktum ca̠lh­cu­yu­hui­li̠­ko̠lh, xa̠huachí xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xlacán tapa̠­ti̠ni̠t chuná ca̠t­lá­hualh la̠qui̠ cris­tianos xala ca̠lacchú quilh­ta­macú nali̠­ca­tzi̠­ta­hui­la­yá̠hu pi̠ niaj cat­la­huáhu hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit cumu la̠ xlacán xtat­la­hua­má̠­nalh.
Pero ma̠squi Dios aya sta­lanca li̠ma̠­si­yuni̠t hua̠ntu̠ ca̠ma̠ak­spú­li̠lh a̠ma̠ko̠lh mak­la̠­ka­lhi̠­naní̠n cris­tianos, u̠ma̠ko̠lh aksa­ni̠­naní̠n akchu­hui̠­naní̠n xlianka­lhi̠ná tali̠­ma̠­nix­ni­má̠­nalh lácu natat­la­huay tala̠­ka­lhí̠n, y ma̠squi caj ya̠ tama̠­nixni tama̠x­ca­jua̠li̠­má̠­nalh xmac­nicán, talak­makán xli̠­ma̠­peksí̠n Dios y cala̠huá tali̠­kalh­ka­ma̠nán, hasta tala­ca­ta̠­qui̠y ángeles xalac akapú̠n hua̠nti̠ tas­cuj­ni­má̠­nalh Dios. Pero caj caucxílhtit, maktum quilh­ta­macú acxni̠ a̠má xapuxcu ángel hua̠nti̠ hua­nicán Miguel, xa̠huá akska­huiní xlacán acxni̠ xla̠­li̠t­la­jama xatícu luu lak­chá̠n nalé̠n xti­yat­li̠hua Moisés, porque akska­huiní luu xchi­pa­putún, pero a̠má ángel Miguel, ma̠squi xlá kalhi̠y lanca li̠t­li­hueke, ni̠para kalhtum li̠xcáj­nit tachu­huí̠n huá­nilh acxni̠ xta̠­la̠­hua­nima, huata caj xma̠n huá­nilh: “¡Dios cama̠­pa̠­ti̠ní̠n xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n tla­huápa̠t!” 10 Pero tama̠­ko̠lh lac­li̠xcáj­nit ma̠kalh­ta­hua­ke̠­naní̠n xli̠­ca̠na pi̠ luu li̠xcáj­nit tali̠­kalh­chu­hui̠nán hua̠ntu̠ ni̠para tzinú tala­ka­pasa y ni̠ taaka­ta̠ksa hua̠ntu̠ luu hua­ni­putún; y hua̠ntu̠ tala­ka­pasa xta̠­chuná tali̠­la­tama̠y cumu la̠ taka­lhí̠n porque hua̠k tat­la­huay la̠ta túcu min nac xta­la­ca­pa̠s­tacni ma̠squi li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n. Huá u̠má li̠xcáj­nit tala­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ ca̠ma̠­lak­tzan­ke̠­ya̠­huama.
11 ¡Pa̠x­ca­tacu tita­huán, porque xli̠­hua̠k tama̠­ko̠lh aksa­ni̠­naní̠n ma̠kalh­ta­hua­ke̠­naní̠n chuná tamaca­sta̠­la­má̠­nalh cumu la̠ titi̠­la­tá­ma̠lh xamaká̠n Caín hua̠nti̠ mák­ni̠lh xta̠lá! Na̠ caj xpa̠­la­cata cumu tala­ka­ti̠­lacá̠n natat­lajay lhu̠hua tumi̠n taaktzan­ka̠­ta̠­yani̠t cumu la̠ xamaká̠n quilh­ta­macú tiak­spú­lalh Balaam, y tamaca­sta̠­la­má̠­nalh Coré cumu xlacán ni̠tu̠ takax­mat­putún huá xpa̠­la­cata Dios ca̠li̠­mák­ni̠lh. 12 Xli̠­ca̠na pi̠ luu li̠ma̠­xaná ca̠qui̠­tax­tu­niyá̠n acxni̠ lac­xtum ca̠ta̠­layá̠n acxni̠ hui­xinín laka­chix­cu­hui̠­yá̠tit Dios y mac­xtum hua̠­ya­ná̠tit cumu la̠ li̠na­ta̠lán, pero xlacán ni̠para tzinú cuentaj tat­la­huay para li̠ma̠­xaná huata tzucuy tahua̠yán y tzucuy takota, niaj para tzinú tala­ca­pu­huán ni̠para cha̠tum tícu taca̠c­ni̠­naniy, huata caj xma̠n hua­tuní̠n sac­stucán luu cuentaj ca̠t­la­huacán. Uma̠­kó̠lh lac­chix­cu­huí̠n xta̠­chuná tali̠­taxtuy cumu la̠ puc­lhni hua̠ntu̠ ni̠tu̠ kalhi̠y chú­chut y ú̠n ca̠ma̠­kosuy y ca̠lé̠n la̠tachá nícu naca̠­le̠m­putún. Xta̠­chuná tali̠­taxtuy nac xla­ta­ma̠tcán cumu la̠ akatum tachaná̠n hua̠ntu̠ ni̠tu̠ tahuacay xta­huácat, y hua̠ntu̠ chuná tachaná̠n xli̠­ca̠na pi̠ niaj tu̠ li̠ma­cuán huata maktum pulhu­makan­cán. 13 Na̠ luu xta̠­chuná tali̠­taxtuy cumu la̠ lac­lanca ta̠ke­ya̠­huaná xalac pupunú y cumu la̠ xlak­púput chú­chut tali̠­ma̠­siyuy lac­li̠xcáj­nit xta­la̠­ka­lhi̠ncán hua̠ntu̠ tat­la­huay. Na̠ xta̠­chuná tali̠­taxtuy cumu la̠ stacu hua̠ntu̠ niaj kalhi̠y xtax­káket y tapa̠­tax­tu­ta̠­yani̠t nac xti­jicán, pero ámaj lak­chá̠n quilh­ta­macú acxni̠ naca̠­ma­ca̠ncán nac xala­ka­ca̠­pucsua xpu̠­ta­hui̠lhcán anta­nícu naca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú.
14 Xa̠huachí na̠ cala­ca­pa̠s­táctit hasta la̠ta Dios tima̠­la­ca­tzú­qui̠lh Adán, xli̠­ka­lha­tujún tila­cá­chilh cha̠tum actzú skata hua̠nti̠ li̠ma̠­pa̠­cu­huí̠­calh Enoc, Dios ma̠lac­pu­huá̠­ni̠lh Enoc pi̠ caca̠­li̠­chu­huí̠­nalh xli̠­hua̠k hua̠nti̠ caj xma̠n xtaamá̠­nalh tala­ka­chix­cu­hui̠­makán cumu la̠ tat­la­huay tama̠­ko̠lh aksa­ni̠­naní̠n ma̠kalh­ta­hua­ke̠­naní̠n, xlá chiné huá: “Aquit cúc­xilhli lanca tali̠­pa̠hu Quim­pu̠­chi­nacán y mac­xtum xca̠­ta̠­mima aklhu̠hua mi̠lh xán­geles. 15 Xlá xmima la̠qui̠ naca̠­ta̠t­la­huay taxokó̠n xli̠­hua̠k cris­tianos xala ca̠quilh­ta­macú y naca̠­ma̠­pa̠­ti̠ni̠y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ li̠xcáj­nit xta­la­má̠­nalh, y caj xpa̠­la­cata li̠x­ca̠jnit xta­kalh­chu­hui̠ncán hua̠ntu̠ cala̠huá xta­li̠­kalh­chu­hui̠nán Dios, tama̠­ko̠lh mak­la̠­ka­lhi̠­nanín naca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán.” 16 Porque xlacán anka­lhi̠ná tali̠­huaniy Dios para túcu ni̠ tama̠t­la̠nti̠y hua̠ntu̠ xlá ca̠ma̠x­qui̠y, y xma̠n huá tala­kati̠y cala̠huá tali̠­kalh­chu­hui̠nán y taaksán xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos, xa̠huachí caj xma̠n xalac xmac­nicán luu aka­tiyuj tali̠lay, y para túcu xlacán tatit­la­huani̠t li̠pe̠cua tali̠­la­ca­ta̠­qui̠nán, xa̠huachí para tícuya̠ cris­tiano taca­tzi̠y pi̠ tla̠n nata­ke̠­li̠lay luu tali̠­pa̠hu tali̠­ma̠xtuy y tahuaniy pi̠ luu tla̠n xta­pu­huá̠n, huá chuná tali̠t­la­huay la̠qui̠ nataak­ska­huimi̠y.
Judas ca̠huaniy cristianos pi̠ chunatiyá aksti̠tum calatáma̠lh
17 Xli̠­hua̠k hui­xinín nata̠lán aquit luu cca̠­pa̠x­qui̠yá̠n, pus cca̠­hua­niyá̠n pi̠ cala­ca­pa̠s­táctit pi̠ a̠ma̠ko̠lh xapós­toles Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo xlá luu laca­tancs tica̠­huá­nilh hua̠ntu̠ xámaj kan­taxtuy la̠ ca̠lacchú quilh­ta­macú. 18 Xlá chiné tica̠­huá­nilh: “Acxni̠ lak­chá̠maj nahuán quilh­ta­macú la̠ta nac­mim­paray, lhu̠hua tala­má̠­nalh nahuán lac­li̠xcáj­nit cris­tianos hua̠nti̠ caj xma̠n huá tali̠­la­má̠­nalh nahuán hua̠ntu̠ tali̠­maka­pa̠­xu­huay xmac­nicán y xla­ta­ma̠tcán.” 19 Pus hua­tuní̠n chú u̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ chuná tala­má̠­nalh tama̠­la­kas­pit­ya̠­huay cris­tianos, xma̠n huá tat­la­huay hua̠ntu̠ tali̠­maka­pa̠­xu­huay xmac­nicán, y ni̠para tzinú taka­lhi̠y xli̠t­li­hueke xEspíritu Dios.
20 Pero aquit cca̠­hua­niyá̠n nata̠­laní̠n pi̠ hui­xinín chu­na­tiyá calak­tzak­sátit lácu a̠tzinú tlak tla̠n naaka­ta̠k­sá̠tit a̠má lak­li̠­la­káti̠t xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán. Anka­lhi̠ná cakalh­ta­hua­ka­nítit Dios chuná cumu la̠ ca̠ma̠­lac­pu­hua̠­ni̠yá̠n Espíri­tu Santo. 21 Aksti̠tum cali̠­la­ta­pá̠tit xta­pá̠x­qui̠t Quin­tla̠­ticán Dios, y li̠pa̠­xúhu cakalh­ka­lhi̠­ta­hui­látit nalak­chá̠n quilh­ta­macú la̠ta caj xta­la­ka­lha­maní̠n Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo naquin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n a̠má latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠c­xnicú lak­sputa.
22 Caca̠­la­ka­lha­mántit hua̠nti̠ aka­tiyuj talay y laka­siyu naca̠­ma̠aka­ta̠k­sni̠­yá̠tit hua̠nti̠ ni̠ luu tata­lu­loka pi̠ chuná qui̠­taxtuy. 23 Caca̠­mak­ta̠­yátit cris­tianos hua̠nti̠ maktum tama̠­lak­tzan­ke̠­ya̠­huani̠t xla­ta­ma̠tcán, xla­cata pi̠ ni̠ nata­tapú̠y nac xalh­cúya̠t pu̠pa̠ti̠n, y hui­xinín caca̠­pe­ke­chi­pa­cu­tútit. Pero na̠ tahui­lá̠­nalh xa̠maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ acxni̠ naca̠­la­ka­lha­ma­ná̠tit y naca̠­mak­ta̠­ya­yá̠tit xli̠­ca̠na pi̠ luu cuentaj mili̠t­la­huatcán, ni̠tu̠ naca̠­ma̠t­la­hui̠yá̠n hua̠ntu̠ niaj mili̠t­la­huatcán, ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ mili̠­la­ka­lha­ma­natcán, na̠ luu ca̠mi­ni̠niy hasta nalak­ma­ka­ná̠tit clha­ka̠tcán y nax­caj­ni­yá̠tit hua̠ntu̠ xlacán tali̠­lha­ka̠­nani̠t porque la̠n tama̠­chu­hui̠­pa­sani̠t xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit tat­la­huay.
Judas ca̠huaniy tacha̠lí cristianos
24-25 Huá a̠má lanca tali̠­pa̠hu quiDioscán hua̠nti̠ caj xma̠n huá sacstu lama xas­tacná, y hua̠nti̠ ma̠x­qui̠ni̠t tala­cas­quín Quim­pu̠­chi­nacán la̠qui̠ naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n, xla̠ kalhi̠y li̠t­li­hueke la̠qui̠ naquin­ca̠­mak­ta­ka­lhá̠n y niaj tu̠ nali̠­ta­mo­kos­ta̠­ya­yá̠hu quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán, la̠qui̠ tla̠n naquin­ca̠­ma­ca­ma̠s­ta̠­caná̠n nac xla­catí̠n Dios cumu la̠ aktum li̠la­ka­chix­cu­huí̠n hua̠ntu̠ ni̠tu̠ li̠x­ca­jua̠lani̠t, xli̠­ca̠na pi̠ caj xma̠n huá mini̠niy nala­ka­chix­cu­hui̠­yá̠hu, nama̠x­qui̠­yá̠hu cá̠cni̠t, y naka­lha­kax­ma­tá̠hu hua̠ntu̠ naquin­ca̠­li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n, porque xlá kalhi̠y lanca li̠t­li­hueke; na̠chuná Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo, cala­ka­chix­cu­huí̠­calh, chuná la̠ xamaká̠n, la̠ ca̠lacchú, y cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú. Chuná calalh, amén.