Hua Ee Hua̠ntu̠ Dios Líma̠lacahua̠ní̠lh
San Juan
Umá libro li̠ma̠­pa̠­cu­hui̠cán Apo­ca­lipsis porque a̠má tachu­huí̠n apo­ca­lipsis nac xata­chu­huí̠n griego hua­ni­putún “hua̠ntu̠ xaa̠huatá nalay”, y antá uú li̠chu­hui̠nán hua̠ntu̠ li̠ma̠­la­ca­hua̠­ní̠­calh San Juan. Titzokca a̠má quilh­ta­macú acxni̠ a̠ma̠ko̠lh tropa xalac Roma li̠pe̠cua la̠ta xta­pu­tza­sta̠­la­má̠­nalh cris­tianos hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Cristo pero ni̠para tzinú xta­ta̠­la­ka­pu­tzay huata xta­lac­tla­hua­ya̠­hua­putún. Huá xpa̠­la­cata nac u̠má li̠kalh­ta­huaka lhu̠hua hua̠ntu̠ ta̠ma̠­la­cas­tuccán hua̠ntu̠ luu xuani­putún hua̠ntu̠ xma̠­si­yuma nac xta­kalh­chu­huí̠n, poreso laca­lhu̠hua o pu̠lac­lhu̠hua li̠kalh­ta­hua­ka­yá̠hu hua̠ntu̠ luu ni̠para lay aka­ta̠k­sa̠hu hua̠ntu̠ hua­ni­putún. Pero hua̠nti̠ xca̠­lak­ma­ca­cha̠­má̠­calh u̠má li̠kalh­ta­huaka juerza sta­lanca xtaaka­ta̠ksa hua̠ntu̠ xca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­pu­tuncán. Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ lhu̠hua hua̠nti̠ xta­li̠­taaklhu̠­hui̠y caj xpa̠­la­cata ni̠ laca­tancs xta­ca­tzi̠y hua̠ntu̠ xca̠­hua­ni­pu­tuncán, pero xca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­má̠­calh cris­tianos xla­cata pi̠ xlianka­lhi̠ná cata­li̠­pá̠­hualh Dios y ni̠para tzinú cata­li̠­lak­lhpé̠­cualh hua̠ntu̠ nata­li̠­pa̠­ti̠nán hasta nac xca̠­li̠­ni̠ncán, y sta­lanca cata­cá­tzi̠lh pi̠ xlia̠huatá xli̠­ca̠na pi̠ huá ámaj ta̠yaniy Dios xa̠hua Cristo Quim­pu̠­chi­nacán (19.6).
Umá tama̠­lacnú̠n xla­cata li̠pa̠­xúhu nakalh­ka­lhi̠­yá̠hu hua̠ntu̠ namak­lhti̠­na­ná̠hu ma̠squi caquin­ca̠­pu­tza­sta̠­lacán y caquin­ca̠­mak­ni̠cán, chuná tla̠n sta­lanca liucxilh­la­ca­cha̠­ná̠hu a̠má xaca̠­li̠­pa̠­xúhu “xasa̠sti Jeru­salén xalac akapú̠n”, anta­nícu ma̠n huij nahuán Dios y ca̠ta̠­lámaj nahuán xca­maná̠n, y antá niaj tu̠ catiánalh li̠ní̠n, niaj tu̠ catíhua tali̠­pu­huá̠n xa̠hua tapa̠tí̠n ni̠para tatasa.
Umá libro li̠chu­hui̠nán hua̠ntu̠ xaa̠huatá nalay nac ca̠quilh­ta­macú, xa̠hua xli̠­hua̠k Xasa̠sti Tala­ca̠xlán, li̠akas­puta anta­nícu chu­na­tiyá ma̠lacnu̠y pi̠ ni̠para maka̠s quilh­ta­macú ámaj min xli̠­maktiy Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo xreycán hua̠nti̠ tama̠­pek­si̠nán, y xpu̠­chi­nacán hua̠nti̠ pú̠chi­naní̠n, huá Qui­ma̠aka­pu̠­tax­ti̠­nacán.
1
Jesús ma̠catzi̠ni̠y xtalacapa̠stacni San Juan
Huá u̠má libro anta­nícu laca­tancs li̠chu­hui̠nán la̠ta lácu Dios ma̠ca­tzí̠­ni̠lh xta­la­ca­pa̠s­tacni Jesúc­risto hua̠nti̠ xKahuasa, la̠qui̠ chuná xlá na̠ naca̠­ma̠­ca­tzi̠ni̠y xli̠­hua̠k xlac­scujní̠n la̠qui̠ nata­li̠­ca­tzi̠­ta­huilay hua̠ntu̠ ni̠para maka̠s quilh­ta­macú nakan­taxtuy. Jesu­cristo lacás­quilh pi̠ aquit Juan hua̠nti̠ xlá qui­li̠­ma̠x­tuni̠t xlac­scujni, naqui­ma̠­ca­tzi̠­ni̠cán u̠má tachu­huí̠n y huá xpa̠­la­cata qui­lak­ma­cá­milh xángel la̠qui̠ xlá naqui­li̠­ma̠­la­ca­hua̠ni̠y hua̠ntu̠ nacuc­xilha. Aquit xma̠n huá cma̠­lu­loka hua̠ntu̠ cuc­xilhni̠t nac a̠má tala­ca­huá̠n, porque qui­li̠­ma̠x­tu­cani̠t cumu la̠ cha̠tum tes­tigo hua̠nti̠ nama̠­lu­loka xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ na̠ aya ma̠lu­lokni̠t Jesu­cristo. Ca̠na li̠pa̠­xúhu a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ nata­li̠­kalh­ta­huakay u̠má libro, xa̠hua hua̠nti̠ cacs takax­mata xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ uú tatzok­ta­hui­lani̠t, y nata­lak­tzaksay li̠huana̠ nata­ma̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ li̠ma̠­pek­si̠nán, porque xli̠­ca̠na pi̠ aya tala­ca­tzu­hui̠ma quilh­ta­macú la̠ta nakan­taxtuy xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ uú huan.
Juan ca̠tzoknuniy pu̠lactujún pu̠latama̠n
Aquit Juan cca̠­tzok­nu­nimá̠n hui­xinín cris­tianos hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit Cristo y hui­látit nac pu̠lac­tujún lactzu̠ ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ ma̠peksi̠y Asia. Cla­cas­quín camak­lhti̠­nántit li̠pa̠­xúhu latáma̠t nac xla­catí̠n lanca tali̠­pa̠hu Dios hua̠nti̠ hasta maká̠n, la̠ ca̠lacchú y cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú chu­na­tiyá tila­ta­ma̠ni̠t y lamajcú nahuán, na̠chuná cla­cas­quín caca̠­la­ka­lhamán a̠ma̠ko̠lh kalha­tujún espí­ritus o ángeles hua̠nti̠ tayá̠­nalh nac lacatzú xpu̠­ma̠­peksí̠n, y camak­lhti̠­nántit xta­pá̠x­qui̠t Jesu­cristo hua̠nti̠ aksti̠tum qui̠­ma̠­lu­lókchi xta­chu­huí̠n Dios, hua̠nti̠ pu̠lh lacas­ta­cuánalh nac ca̠li̠ní̠n, xlá kalhi̠y la̠nchú lanca li̠t­li­hueke y ca̠maka­tla­jako̠y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ taka­lhi̠y li̠t­li­hueke xa̠hua li̠ma̠­peksí̠n uú nac ca̠quilh­ta­macú. Cristo quin­ca̠­pa̠x­qui̠yá̠n porque acxni̠ mak­ní̠­calh y staj­má­kalh xkalhni caj quim­pa̠­la­ca­tacán, chuná quin­ca̠­lac­xa­ca­nikó̠n xli̠­hua̠k quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán. Y caj xpa̠­la­cata xta­la­ka­lha­maní̠n quin­ca̠­mak­lhti̠­na­ni̠tán nac xta­péksi̠t la̠qui̠ nali̠­tax­tu­yá̠hu cumu la̠ cura nac xla­catí̠n Quin­tla̠­ticán Dios hua̠nti̠ xma̠n huá nali̠s­cu­já̠hu. ¡Xma̠n huá mini̠niy xlianka­lhí̠n naka­lhíy lanca xli̠t­li­hueke y nama̠x­qui̠cán cá̠cni̠t cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú! Chuná calalh, amén.
¡Caca­tzí̠tit pi̠ Cristo mímaj nahuán nac xlacni puc­lhni!
Y acxni̠ namín xli̠­hua̠k cris­tianos nataucxilha,
hasta na̠ nataucxilha a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ tamak­ni̠ni̠t y tata̠­pa̠lh­tú­culh;
y xli̠­hua̠k cris­tianos xalac xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú
nata­li̠­pu­huaxni̠y y nata­lak­tasay acxni̠ nataucxilha pi̠ mima caj xpa̠­la­cata ni̠tlán hua̠ntu̠ xtat­la­hua­má̠­nalh.
Xli̠­ca̠na pi̠ chuná ámaj qui̠­taxtuy.
“Aquit xlianka­lhi̠ná quilh­ta­macú clama, hasta la̠ta xquilh­tzúcut, xa̠hua xliakas­putni.” Chuná huán Quim­pu̠­chi­nacán Dios hua̠nti̠ lanca xla­ca­tzúcut y xlianka­lhi̠ná quilh­ta­macú tila­ta­ma̠ni̠t, chuná la̠ ca̠lacchú lamajcú y amajcú tila­tama̠y cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú.
Juan li̠ma̠lacahua̠ni̠cán lanca tali̠pa̠hu Cristo
Aquit min­ta̠­lacán Juan hua̠nti̠ ctzokma u̠má carta, y cumu cta̠­ta­la­cas­tucni̠t Cristo lac­xtum cca̠­ta̠­ta­pek­si̠yá̠n y lac­xtum namak­lhti̠­na­ná̠hu a̠má xatlá̠n xpu̠­ta­hui̠lh hua̠ntu̠ xlá ma̠lac­nu̠ni̠t naquin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n, porque aquit na̠ lhu̠hua hua̠ntu̠ cli̠­pa̠­ti̠­nama xpa̠­la­cata Cristo chuná cumu la̠ hui­xinín, pero huá anka­lhi̠ná quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n li̠ca­mama la̠qui̠ tla̠n nati̠­tax­tu­ni­ko̠­yá̠hu. Ucca̠­hua­niyá̠n hua̠ntu̠ cak­spú­lalh nac a̠má isla hua­nicán Patmos acxni̠ xac­ta­nu̠ma nac pu̠la̠­chi̠n caj xpa̠­la­cata xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ quin­ca̠­qui̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­chín Cristo. 10 Maktum quilh­ta­macú domingo acxni̠ aquit xac­la­ka­chix­cu­hui̠ma Quim­pu̠­chi­nacán, ni̠para xali̠­ta­ca­tzí̠n lácu Espíri­tu Santo quiakchi­pa­ni­ko̠lh quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni, y nac quin­cha̠ké̠n ckáx­matli pi̠ qui­xa­kát­li̠lh cha̠tum hua̠nti̠ xli̠t­li­hueke xaka­pixni xta̠­chuná cumu la̠ sa̠nán aktum trom­peta 11 chiné qui­huá­nilh:
—Aquit cla­cas­quín pi̠ catzokti nac mactum libro xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ nacuaniyá̠n xa̠hua hua̠ntu̠ nac­li̠­ma̠­la­ca­hua̠­ni̠yá̠n, y caca̠­ma­ca­pini cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo y tahui­lá̠­nalh nac a̠ma̠ko̠lh laca­tujún ca̠chi­qui̠ní̠n hua̠ntu̠ ca̠ma̠­peksi̠y Asia, a̠ma̠ko̠lh ca̠chi­qui̠ní̠n hua­nicán: Efeso, Esmirna, Pér­gamo, Tiatira, Sardis, Fila­delfia xa̠hua Laodicea.
12 Aquit huitek cta­la­kás­pitli xla­cata nacuc­xilha tícu a̠má xqui­xa­kat­li̠ma; pero huata caj xma̠n cúc­xilhli kan­tujún can­de­leros hua̠k xla oro, 13 y nac xlak­sti̠­pa̠ncán kan­tujún can­de­leros antá cúc­xilhli pi̠ xyá cha̠tum hua̠nti̠ xta̠­chuná xta­siyuy cumu la̠ cha̠tum chixcú, xlá xli̠­lha­ka̠­nani̠t pu̠lhmá̠n clháka̠t hua̠ntu̠ xcha̠niy hasta xtu̠­pixni, y xtam­pu̠­lakui kantum pi̠lanca cin­turón xla oro, hasta nac xcuxmú̠n xcha̠niy. 14 Li̠la­káti̠t xta­siyuy xchíxit cumu la̠ panáma̠c osuchí la̠ sna­papa seda, y li̠pe̠cua xlak­skoy xla­kas­tapu cumu la̠ lhcúya̠t. 15 Xtantú̠n li̠pe̠cua xlak­skoy cumu la̠ bronce hua̠ntu̠ li̠huana̠ xma̠s­ta­lan­qui̠­cani̠t y li̠la­káti̠t xca̠x­tla­hua­cani̠t; y xta­chu­huí̠n li̠pe̠cua xma­caacsa̠nán cumu la̠ xuástat aktum chú­chut, o lanca kalh­tu̠­choko. 16 Nac xpe­kes­tácat xchi­pani̠t aktujún stacu, y nac xquilhni xtax­tu­ni̠­tanchi aktum quin­cas­la­jaja espada hua̠ntu̠ laka­pu̠­tiyú̠ xta­xa­cani̠t. Xta̠­chuná xlak­skoy xlacán cumu la̠ acxni̠ li̠pe̠cua ma̠la­ka­chi­xi̠nán chi­chiní.
17 Acxni̠ cúc­xilhli tuncán cla­ka­ta­tzo­kós­talh, lhkén cta­ma̠chá nac ca̠ti­yatni cumu la̠ xaní̠n. Pero qui­li̠­pe­ke­chí­palh xmaca­stácat y chiné qui­huá­nilh:
—Ni̠ capé̠­cuanti, aquit hua̠nti̠ cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú cti­la­ta­ma̠ni̠t, hasta la̠ta xquilh­tzúcut, xa̠hua xliakas­putni, y cane̠c­xni­cahuá clamaj nahuán. 18 Aquit chu­nacú clama ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ quin­ti­mak­ní̠­calh, pero la̠nchú cka­lhi̠y latáma̠t cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú y cka­lhi̠y xal­lave ca̠li̠ní̠n. 19 Xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ la̠nchú naucxilha hua̠k catzokti, sampi nac­li̠­ma̠­la­ca­hua̠­ni̠yá̠n lama ca̠lacchú quilh­ta­macú xa̠hua hua̠ntu̠ nac­li̠­ma̠­la­ca­hua̠­ni̠yá̠n amajcú timín. 20 La̠nchú nac­ma̠­ca­tzi̠­ni̠yá̠n hua̠ntu̠ ni̠ catzi̠ya xpa̠­la­cata amá aktujún stacu hua̠ntu̠ huix ucxilh­ni̠ta pi̠ cchi­pani̠t xa̠hua kan­tujún can­de­lero xla oro, huá u̠má hua­ni­putún: aktujún stacu li̠taxtuy a̠ma̠ko̠lh xlac­scujní̠n Dios hua̠nti̠ tapux­culé̠n quin­ca̠­naj­laní̠n nac aktujún ca̠chi­qui̠ní̠n, y kan­tujún can­de­leros huá li̠taxtuy a̠má pu̠tunu cris­tianos hua̠nti̠ lac­xtum quin­ta­la­ka­chix­cu­hui̠y nac aka­tunu a̠ma̠ko̠lh ca̠chi­qui̠ní̠n.