^
1 TESALONICENSES
Ja Pablo soc ja smoj jumasa stz'ijbaye ja creyente jumasa
Ja jas ch'ac yal ja Pablo ja ba Tesalónica
Ja Pablo mix yila ora oj cho huaj ba Tesalónica
Ja jastal huas sc'ana oj ajyucotic ja Diosi
Ja jastal oj jacuc ja Cajualtiqui
Ja Pablo yaa yi razón ja creyente jumasa
Ja Pablo seca spatulabil sc'ujol ja creyente jumasa