5
1 ʻOku ne kei fai ʻae fakamatala ʻoe hāʻele mai ʻa Kalaisi ki he fakamaau, 16 Pea ne fokotuʻu ʻae ngaahi akonaki, 28 Pea ne fakaʻosi ʻaki ia ʻae tohi.
Ka ko e meʻa ʻi he ngaahi kuonga mo e ngaahi faʻahitaʻu, ʻoku ʻikai ʻaonga, ʻe kāinga, ke u tohi kiate kimoutolu. He ʻoku mou ʻilo fakapapau, ko e ʻaho ʻoe ʻEiki ʻoku haʻu ʻo hangē ko e kaihaʻa ʻi he poʻuli. He ʻoka nau ka pehē, “Fiemālie mo lelei pe;” ʻe hoko fakafokifā ʻae fakaʻauha kiate kinautolu, ʻo hangē ko e langā ki ha fefine feitama; pea ʻe ʻikai te nau hao. Ka ko kimoutolu, ʻe kāinga, ʻoku ʻikai te mou ʻi he poʻuli, koeʻuhi ke moʻua ʻakimoutolu ʻe he ʻaho ko ia ʻo hangē ha kaihaʻa. Ko e fānau ʻae maama ʻakimoutolu kotoa pē, mo e fānau ʻae ʻaho: ʻoku ʻikai ʻoe pō ʻakitautolu, pe ʻoe poʻuli. Ko ia ke ʻoua naʻa mohe ʻakitautolu, ʻo hangē ko e niʻihi; ka tau leʻo pea tau fakapotopoto. He ko kinautolu ʻoku mohe, ʻoku mohe ʻi he pō; pea ko kinautolu ʻoku kona, ʻoku kona ʻi he pō. Ka ke fakapotopoto ʻakitautolu ʻoku ʻoe ʻaho, ʻo ʻai ki he fatafata ʻae sifa ko e tui mo e ʻofa; pea tau tatā ʻaki ʻae ʻamanaki lelei ki he fakamoʻui. He naʻe ʻikai tuʻutuʻuni ʻakitautolu ʻe he ʻOtua ki he houhau, ka ke tau maʻu ʻae fakamoʻui ʻi hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi. 10 ‌ʻAia naʻe pekia koeʻuhi ko kitautolu, koeʻuhi, ka tau ka ʻā pe mohe, ke tau moʻui fakataha mo ia. 11 Ko ia ke mou fefakafiemālieʻaki ʻakimoutolu, ʻo felangaʻaki hake ʻakimoutolu, ʻo hangē foki ko ia ʻoku mou fai. 12 Pea ʻoku mau kole kiate kimoutolu, ʻe kāinga, ke mou ʻilo ʻakinautolu ʻoku ngaue ʻiate kimoutolu, pea ʻoku nau puleʻi ʻakimoutolu ʻi he ʻEiki, pea valokiʻi ʻakimoutolu; 13 Pea ke mou tokanga lahi ʻaupito kiate kinautolu ʻi he ʻofa koeʻuhi ko ʻenau ngaue. Pea ke mou nonofo feʻofoʻofani pe. 14 Pea ko eni, ʻoku mau enginaki kiate kimoutolu, ʻe kāinga, valokiʻi ʻakinautolu ʻoku fakamaveuveu, fakafiemālie ki he kau loto foʻi, poupou ʻae vaivai, ke mou faʻa kātakiʻi kotoa pē. 15 Vakai ke ʻoua naʻa ai ha taha ʻoku totongi ʻae kovi ʻaki ʻae kovi ki ha taha; ka mou tulituli maʻuaipē ki he meʻa ʻoku lelei, ʻiate kimoutolu, pea ki he kakai kotoa pē. 16 Fiefia maʻuaipē. 17 Lotu taʻetuku. 18 Fakafetaʻi ʻi he meʻa kotoa pē: he ko e finangalo ia ʻoe ʻOtua ʻia Kalaisi Sisu kiate kimoutolu. 19 ‌ʻOua naʻa fuifui ʻae Laumālie. 20 ‌ʻOua naʻa taʻetokanga ki he ngaahi malanga. 21 ‌ʻAhiʻahiʻi ʻae ngaahi meʻa kotoa pē puke ke maʻu ʻaia ʻoku lelei. 22 Taʻofi ʻakimoutolu mei he matamata kovi kotoa pē. 23 Pea ʻofa ke fakamāʻoniʻoni haohaoa ʻakimoutolu ʻe he ʻOtua ʻoe melino: pea ʻofa ke fakatolonga taʻehalaia ʻakimoutolu ʻa homou laumālie kotoa, mo homou loto, mo homou sino, ʻo aʻu ki he hāʻele mai ʻa hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi. 24 ‌ʻOku moʻoni ʻaia ʻoku ne uiuiʻi ʻakimoutolu; pea te ne mafai foki ia. 25 E kāinga, hūfia ʻakimautolu. 26 ‌ʻOfa atu ki he kāinga kotoa pē ʻaki ʻae ʻuma māʻoniʻoni. 27 ‌ʻOku ou fekau fakapapau kiate kimoutolu ʻi he ʻEiki, ke lau atu ʻae tohi ni ki he kāinga māʻoniʻoni kotoa pē. 28 Ke ʻiate kimoutolu ʻae ʻaloʻofa ʻa hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi. ʻEmeni.