KO HONO UA ʻOE TOHI ʻA PAULA KO E ʻAPOSETOLO
KI HE KAKAI
TESALONAIKA
1
1 ʻOku tala atu ʻe Paula ʻa ʻene loto lelei ki he tui, mo e ʻofa, mo e faʻa kātaki ʻae siasi ʻi Tesalonika: 11 Pea ne meʻa ngāueʻaki ʻae meʻa kehekehe ke fakafiemālie ʻaki ʻakinautolu ʻi he fakatanga, pea ne fakahā ʻe tō ki he kakai fai kovi ʻae tautea totonu mei he ʻOtua.
Ko Paula, mo Silivenusi, mo Timote, ki he siasi ʻoe kakai Tesalonika ʻoku ʻi he ʻOtua ko ʻetau Tamai mo e ʻEiki ko Sisu Kalaisi: Ke ʻiate kimoutolu ʻae ʻaloʻofa, mo e melino, mei he ʻOtua ko ʻetau Tamai mo e ʻEiki ko Sisu Kalaisi. ‌ʻOku totonu ʻemau fakafetaʻi maʻuaipē ki he ʻOtua koeʻuhi ko kimoutolu, ʻe kāinga, ʻo hangē ko ia ʻoku taau, koeʻuhi ʻoku tupu ʻo lahi ʻaupito ʻaupito hoʻomou tui, pea ʻoku tupulekina ʻa hoʻomou feʻofaʻaki kiate kimoutolu kotoa pē; Ko ia ʻoku mau vikiviki koeʻuhi ko kimoutolu ki he ngaahi siasi ʻoe ʻOtua, ʻi hoʻomou faʻa kātaki mo e tui, ʻi homou ngaahi fakatanga kotoa pē, mo e ngaahi mamahi, ʻoku mou faʻa kātakiʻi: ʻAia ko e fakaʻilonga ʻoe fakamaau totonu ʻoe ʻOtua, koeʻuhi ke lau ʻakimoutolu ʻoku mou taau mo e puleʻanga ʻoe ʻOtua, ʻaia ʻoku mou mamahi ai foki: He ko e meʻa totonu ʻi he ʻOtua ke totongi ʻaki ʻae mamahi kiate kinautolu ʻoku fakamamahiʻi ʻakimoutolu; Ka kiate kimoutolu ʻoku mamahi, ko e fiemālie mo kimautolu, ʻoka fakahā mai ʻae ʻEiki ko Sisu mei he langi mo ʻene kau ʻāngelo mālohi, ‌ʻI he afi uloulo mo e fai totongi kiate kinautolu ʻoku ʻikai te nau ʻilo ʻae ʻOtua, pea ʻoku ʻikai talangofua ki he ongoongolelei ʻo hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi: ‌ʻAkinautolu ʻe tautea ʻaki ʻae fakaʻauha taʻengata mei he ʻao ʻoe ʻEiki, pea mei he nāunau ʻo ʻene māfimafi; 10 ‌ʻOka haʻu ia ke fakahikihikiʻi ʻe heʻene kakai māʻoniʻoni, pea ke fakatumutumu ai, ʻi he ʻaho ko ia, ʻakinautolu kotoa pē ʻoku tui; he naʻa mou tui ki he ʻemau fakamoʻoni ʻiate kimoutolu. 11 Ko ia foki ʻoku mau lotua maʻuaipē ʻakimoutolu, koeʻuhi ke lau ʻe hotau ʻOtua ʻoku mou taau mo e ui ni, ke ne fakakakato ʻae finangalo lelei kotoa pē ʻo ʻene angalelei, mo e ngaue ʻae tui, ʻi he mālohi: 12 Koeʻuhi ke ongoongoleleiʻia ʻae huafa ʻo hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi ʻiate kimoutolu, mo kimoutolu ʻiate ia, ʻo fakatatau ki he ʻofa ʻa hotau ʻOtua mo e ʻEiki ko Sisu Kalaisi.