11
1 Ko e enginaki ki he ʻofa. 7 ʻOku totonu ke tokanga ki he mate ʻi he moʻui, 9 Pea ki he ʻaho fakamaau ʻi he kei talavou.
Lii atu hoʻo mā ki he fukahi vai:
he ka hili ʻae ngaahi ʻaho lahi te ke toe ʻilo ia.
Tufa ʻae ʻinasi ki he toko fitu, pea ki he toko valu foki;
he ʻoku ʻikai te ke ʻilo ʻae kovi ʻe hoko ki he māmani.
‌ʻOka pito ʻae ngaahi ʻao ʻi he ʻuha, ʻoku fakamaha ia ki he kelekele:
pea kapau ʻe hinga ha ʻakau ki he feituʻu tonga pe ki he tokelau,
ko e potu ʻoku hinga ki ai ʻae ʻakau, ʻe ʻi ai pe ia.
Ko ia ʻoku faʻa sio ki he matangi ʻe ʻikai te ne tūtuuʻi;
pea ko ia ʻoku faʻa tokanga ki he ngaahi ʻao ʻe ʻikai te ne utu mai.
‌ʻO hangē ko hoʻo taʻeʻilo ki he anga ʻoe laumālie, mo e tupu ʻoe hui ʻi he manāva ʻoʻona ʻoku feitama:
ʻoku pehē, ʻoku ʻikai te ke ʻilo ʻae ngāue ʻae ʻOtua ʻaia ʻoku ne ngaohi ʻae meʻa kotoa pē.
Tūtuuʻi hoʻo tenga ʻi he pongipongi,
pea ʻi he efiafi ʻoua naʻa taʻofi ho nima:
he ʻoku ʻikai te ke ʻilo pe ko e fē ʻe tupu lelei, ʻa eni pe ko ʻena,
pe te na lelei fakatouʻosi pe.
Ko e moʻoni, ko e meʻa lelei fau ʻae maama, pea ko e meʻa fakafiefia ke sio ʻae mata ki he laʻā:
Ka ko eni, kapau ʻe moʻui ha tangata ʻi he ngaahi taʻu lahi, ʻo ne fiefia ʻi ai kotoa pē;
ka ʻoku lelei ke ne manatu foki ki he ngaahi ʻaho ʻoe fakapoʻuli; koeʻuhi ʻe lahi ia.
Ko e meʻa kotoa pē ʻoku hoko mai ko e vaʻinga ia.
‌ʻE tangata talavou, ke ke fiefia ʻi hoʻo kei talavou,
pea ke fakafiefiaʻi ho loto ʻi he ngaahi ʻaho ʻo hoʻo kei talavou,
pea ke ʻeveʻeva ʻi he anga ʻo ho loto,
pea ʻi he holi ʻa ho mata ʻoʻou:
ka ke ʻilo, ko e ngaahi meʻa ni kotoa pē ʻe ʻomi ai koe ʻe he ʻOtua ki he fakamaau.
10 Ko ia ke ke hiki ai ʻae ʻita mei ho loto, mo e fai kovi mei ho kakano:
he ko e kei tamasiʻi mo e kei talavou ko e vaʻinga ia.