12
1 Ko e totonu ʻo ʻetau manatu ki hotau Tupuʻanga. 8 Ko e tokanga lahi ʻae tangata malanga ke ne ʻaonga. 13 Ko e manavahē ki he ʻOtua ko e fungani meʻa ʻaonga mo lelei.
Manatu eni ki ho Tupuʻanga ʻi he ngaahi ʻaho ʻo hoʻo kei siʻi,
ʻi he teʻeki ke hoko ʻae ngaahi ʻaho ʻoe kovi, pe ʻunuʻunu mai ʻae ngaahi taʻu,
ʻaia te ke pehē ai, “ʻOku ʻikai te u maʻu ʻi ai ha fiemālie;”
‌ʻI he teʻeki ai ke fakapoʻuli ʻae laʻā, pe ko e maama, pe ko e māhina, pe ko e ngaahi fetuʻu, pea ʻuha maʻu pe ʻae ngaahi ʻao:
‌ʻI he ʻaho ʻe tetetete ʻae kau tauhi fale,
pea ʻe fakatōmapeʻe ʻae kau tangata mālohi,
pea kuo tuku ʻae momosi ʻae kau momosi koeʻuhi kuo siʻi,
pea ʻe fakapoʻuli ʻakinautolu ʻoku sio atu ʻi he matapā sioʻata.
Pea ʻe tāpuni ʻae ngaahi matapā ʻi he hala,
ʻoka siʻi ʻae longoaʻa ʻoe meʻa momosi,
pea ʻe tuʻu hake ia ʻi he leʻo ʻoe manupuna,
pea ʻe vaivai hifo ʻae ngaahi ʻofefine ʻoku fasi hiva;
‌ʻOka nau ka manavahē foki ki he meʻa māʻolunga,
pea ʻoku ʻi he hala ʻae ngaahi fakailifia,
pea ʻe matamatalelei ʻae ʻakau ko e alamoni,
pea ʻe mamafa ʻae heʻe,
pea ʻe ʻosi ʻae tokanga:
koeʻuhi ʻoku ʻalu ʻae tangata ki hono nofoʻanga tolonga,
pea ʻoku ʻalu fano ʻi he ngaahi hala ʻae kau tangilāulau:
‌ʻI he teʻeki vete ʻae afo siliva,
pe laiki ʻae ipu koula,
pe maumauʻi ʻae ipu ohu ʻi he veʻe matavai,
pe maumauʻi ʻae meʻa tākai ʻi he ngutu ʻoe vaikeli.
Ka ʻe toki liliu ʻae efu ki he kelekele ʻo hangē ko ʻene ʻi ai:
pea ʻe foki atu ʻae laumālie ki he ʻOtua ʻaia naʻa ne foaki ia.
“Vaʻinga ʻoe vaʻinga,” ʻoku pehē ʻe he Malanga.
“ʻOku vaʻinga ʻae meʻa kotoa pē.”
Pea ko eni, koeʻuhi naʻe poto lahi ʻae Malanga, ko ia naʻa ne akonakiʻi ai ʻae kakai ki he poto; ʻio, naʻa ne tokanga lahi ʻo ne kumi atu mo ne fokotuʻu ʻae ngaahi lea fakatātā lahi. 10 Naʻe kumi ʻe he Malanga ke ne maʻu ʻae lea lelei: pea ko ia kuo tohi ʻoku totonu ia, pea ko e ngaahi lea ia ʻoe moʻoni. 11 Ko e ngaahi lea ʻae poto ʻoku tatau ia mo e meʻa māsila, mo e faʻo ʻoku tuki ke maʻu ʻe he ʻEiki ʻoe ngaahi fakataha, ʻaia ʻoku foaki mei he tauhi pe taha. 12 Pea ko eni, ʻE hoku foha, ke valokiʻi koe ʻe he ngaahi meʻa ni: ʻoku ʻikai hano ngataʻanga ʻoe ngaohi ʻoe tohi; pea ko e lau lahi ʻi he tohi ko e meʻa fakamāfasia ia ki he kakano.
13 ¶ Ke tau fanongo ki he fakaʻosi ʻoe ngaahi meʻa ni kotoa pē: Ke ke manavahē ki he ʻOtua, pea ke fai ki heʻene ngaahi fekau: he ʻoku kātoa ʻi he meʻa ni ʻae ngāue totonu ʻae tangata. 14 Koeʻuhi ʻe ʻomi ʻe he ʻOtua ʻae ngāue kotoa pē ki he fakamaau, mo e meʻa fufū kotoa pē, pe ko ha meʻa lelei ia pe kovi.