KO E HIVA
ʻA
SOLOMONE
1
1 Ko e ʻofa ʻae siasi kia Kalaisi. 5 ʻOku fakahā ʻe he siasi ʻene taʻematamatalelei, 7 Pea ʻoku ne kole ke fakahinohino ia ki he potu ʻoku ʻi ai ʻa ʻene fanga sipi. 8 ʻOku tala ʻe Kalaisi ke ne ʻalu ki he ngaahi fale ʻoe kau tauhimanu: 9 Pea ʻoku ne fakahā ʻene ʻofa kiate ia, 11 Mo ʻene ngaahi talaʻofa lelei. 12 ʻOku fefakaongoleleiʻaki ʻa Kalaisi mo hono siasi.
Ko e fungani ʻoe hiva ʻa Solomone.
Tuku ke ne ʻumaʻaki kiate au ʻae ngaahi ʻuma ʻa hono ngutu:
he ʻoku lelei hake hoʻo ʻofa ʻi he uaine.
‌ʻOku tatau ho huafa mo e lilingi atu ʻae lolo kakala,
koeʻuhi ko e namu lelei ʻo hoʻo ngaahi meʻa tākai,
pea ko ia ʻoku ʻofa ai ʻae kau tāupoʻou kiate koe.
Toho au, pea te mau lele atu kiate koe:
kuo ʻomi au ʻe he tuʻi ki hono ngaahi potu fale:
te mau fiefia mo nekeneka ʻiate koe,
pea te mau tokanga lahi hake kiate koe ʻi he uaine:
ʻoku ʻofa kiate koe ʻae angatonu.
‌ʻE ngaahi ʻofefine ʻo Selūsalema,
ʻoku ou ʻuliʻuli ʻo hangē ko e ngaahi fale fehikitaki ʻo Keta,
kae matamatalelei ʻo hangē ko e ngaahi puipui ʻi he fale ʻo Solomone.
‌ʻOua naʻa sio mai kiate au koeʻuhi ʻoku ou ʻuliʻuli,
koeʻuhi kuo sio hifo ʻae laʻā kiate au:
naʻe ʻita kiate au ʻae fānau ʻa ʻeku faʻē;
naʻa nau ngaohi au ko e tauhi ki he ngaahi ngoue vaine;
ka ko ʻeku ngoue vaine ʻaʻaku kuo ʻikai te u tauhi ia.
‌ʻA koe, ʻoku ʻofa ki ai hoku laumālie,
fakahā mai kiate au ʻae potu ʻoku ke fafanga ai,
ʻae potu ʻoku ke pule ke malolō ai ʻa hoʻo fanga manu ʻi he hoʻatāmālie:
he ko e hā te u hoko ai ke u tatau mo ha taha ʻoku afe ki he fanga manu ʻa ho kaungāʻapi?
Kapau ʻoku ʻikai te ke ʻilo, ʻa koe ʻoku hoihoifua lahi ʻi he kau fefine kotoa pē,
ʻalu pe ʻi ho hala, ʻi he ʻalunga ʻoe fanga manu,
pea ke fafanga hoʻo ngaahi ʻuhikiʻi kosi ʻi he fale fehikitaki ʻoe kau tauhimanu.
‌ʻA hoku ʻofaʻanga,
kuo u fakatatau koe ki he fanga hoosi ʻi he ngaahi saliote ʻo Felo.
10 Kuo fakamatamatalelei ho kouʻahe ʻaki ʻae tuinga mataʻitofe,
mo ho kia ʻaki ʻae ngaahi kahoa koula.
11 Te mau ngaohi ʻaki ʻae koula ho ngaahi kapaʻi kofu,
mo puleʻi ʻaki ia ʻae siliva.
12 Lolotonga ʻae nofo ʻae tuʻi ʻi hono keinangaʻanga ʻoku namu kakala atu ʻeku naatosi.
13 ‌ʻOku hangē ko e ʻu kakala ʻa hoku ʻofaʻanga kiate au,
pea ʻe tokoto ia ki hoku fatafata ʻi he pō ʻo ʻaho.
14 ‌ʻOku tatau kiate au ʻa hoku ʻofaʻanga mo e fuhi saipalesi ʻi he ngaahi ngoue vaine ʻi Eniketi.
15 Vakai, ʻoku ke hoihoifua ʻa koe ʻoku ou ʻofa ai;
vakai, ʻoku ke hoihoifua ʻoku ke maʻu ʻae mata ʻoe lupe.
16 Vakai, ʻoku ke toulekeleka, ʻE hoku ʻofaʻanga, ʻio, mo fakaʻofoʻofa;
pea ʻoku laumaʻuiʻui foki hota tokotoʻanga.
17 Ko e ngaahi ʻalanga ʻo hota fale ko e sita,
pea ʻoku ʻato ʻaki ʻae saipalesi.