KO E TOHI ʻA PAULA KO E ʻAPOSETOLO
KI HE KAKAI
HEPELŪ
1
1 Kuo hāʻele mai ʻa Kalaisi mei he Tamai kiate kitautolu ʻi he kuonga ki mui ni, 4 ʻoku muʻa ia ʻi he kau ʻāngelo, ʻi he anga mo e ngāue.
Ko e ʻOtua, ʻaia naʻe folofola ʻi muʻa ʻi he ngaahi kuonga kehekehe mo e ngaahi anga kehekehe ki he ngaahi tamai ʻi he kau palōfita, Kuo ne folofola ʻi he ngaahi ʻaho ki mui ni kiate kitautolu ʻi hono ʻAlo, ʻaia kuo ne tuʻutuʻuni ke ʻaʻana ʻae ngaahi meʻa kotoa pē, ʻaia ne ne ngaohi ai foki ʻae ngaahi maama; Ko e malama ia ʻo hono nāunau, mo e tatau ʻaupito ʻo ʻene ʻafio, pea ʻoku ne poupou hake ʻae meʻa kotoa pē ʻaki ʻene folofola mālohi, pea kuo hili ʻene fai ʻe ia ʻae totongi ʻi heʻetau ngaahi angahala, pea nofo hifo ia ʻi he nima toʻomataʻu ʻoe Fungani Māʻolunga; Pea kuo māʻolunga lahi ʻaupito ia ʻi he kau ʻāngelo, koe meʻa ʻi heʻene maʻu totonu ʻae huafa lelei lahi ʻiate kinautolu. He naʻe pehē ʻe ia ʻanefē ki ha ʻāngelo fē,
“Ko hoku ʻAlo koe,
kuo u fakatupu koe ʻi he ʻaho ni?”
Pea toe pehē,
“Te u hoko au ko e Tamai kiate ia,
pea ʻe hoko ia ko e ʻAlo kiate au?”
Pea ʻi he ʻomi ʻe ia ʻae ʻuluaki fakatupu ki māmani, naʻe toe pehē ʻe ia, “Ke hū kiate ia ʻae kau ʻāngelo kotoa pē ʻae ʻOtua.” Pea ki he kau ʻāngelo ʻoku pehē ʻe ia,
“ʻOku ne ngaohi ʻene kau ʻāngelo ke hangē ko e matangi,
mo ʻene kautauhi ke hangē ko e ulo afi.”
Ka ki he ʻAlo, ʻoku ne pehē,
“E ʻOtua, ko ho nofoʻanga ʻoku lauikuonga pea taʻengata:
ko e tokotoko ʻo ho puleʻanga ko e tokotoko māʻoniʻoni ia.
Kuo ke ʻofa ki he māʻoniʻoni, pea fehiʻa ki he angahala;
ko ia ko e ʻOtua, ko ho ʻOtua, kuo ne tākai ʻaki koe ʻae lolo ʻoe fiefia ʻo lahi hake ʻi ho kāinga.”
10 Pea,
“Ko koe, ʻe ʻEiki, naʻa ke ʻai ʻi he kamataʻanga ʻae tuʻunga ʻo māmani;
pea koe ngaahi langi ko e ngaue ia ʻa ho nima:
11 E ʻauha ia; ka ʻe pehē ai pe ʻa koe;
ʻe fakaʻaʻau ia kotoa pē ke motuʻa ʻo hangē ko e kofu;
12 Pea hangē ko e pulupulu te ke takatakai ia,
pea ʻe fakakehe ia:
ka ʻe pehē ai pe ʻa koe,
pea ʻe ʻikai ngata ʻa ho ngaahi taʻu.”
13 Ka naʻe pehē ʻe ia ʻanefē ki ha ʻāngelo fē,
“Nofo koe ʻi hoku nima toʻomataʻu,
kaeʻoua ke u ngaohi ho ngaahi fili ko ho tuʻunga vaʻe?”
14 ‌ʻIkai ko e kau laumālie tauhi pe ʻakinautolu kotoa pē, ʻoku fekaua ke tauhiʻi ʻakinautolu ʻe maʻu ʻae fakamoʻui;