KO E TOHI ʻA PAULA KO E ʻAPOSETOLO
KIA
FILIMONE
1
1 ʻOku fiefia ʻa Paula ʻi heʻene fanongo ki he tui mo e ʻofa ʻa Filimone, 9 Pea ne kole lahi ki ai ke ne fakamolemolea ʻene tamaioʻeiki ko Onesimone, pea ke ne toe maʻu ia ʻi he ʻofa.
Ko au Paula, ko e pōpula ʻa Kalaisi Sisu, mo Timote, ko e kāinga, kia Filimone, ko hotau ʻofeina, mo e kaunga ngaue, Pea kia ʻAfia ko e ʻofeina, mo ʻAkipo, ko hotau kaunga tau, pea ki he siasi ʻi ho fale: Ke ʻiate kimoutolu ʻae ʻofa, mo e monūʻia, mei he ʻOtua ko ʻetau Tamai, mo e ʻEiki ko Sisu Kalaisi. ‌ʻOku ou fakafetaʻi ki hoku ʻOtua, ʻo huaʻaki maʻuaipē ʻa koe ʻi heʻeku ngaahi lotu, ‌ʻI heʻeku fanongo ki hoʻo ʻofa mo e tui ʻoku ʻiate koe, ki he ʻEiki ko Sisu, pea ki he kāinga māʻoniʻoni kotoa pē; Koeʻuhi ke mālohi hono hoko atu ʻo hoʻo tui, ʻi he ʻilo ʻoe ngaahi meʻa lelei kotoa pē ʻoku ʻiate kitautolu ʻia Kalaisi Sisu. He ʻoku ai haʻamau fiefia mo e fiemālie lahi ʻi hoʻo ʻofa, koeʻuhi kuo fakafiemālie ʻiate koe, ʻe kāinga, ʻae loto ʻoe kāinga māʻoniʻoni. Ko ia, neongo ʻoku ʻiate au ʻae mālohi lahi meia Kalaisi ke fekau koe ke fai ʻaia ʻoku totonu, Ka koeʻuhi ko e ʻofa, ʻoku ou fakakolekole muʻa, ʻio, ko au Paula ko e motuʻa, pea ko e pōpula foki eni ʻa Sisu Kalaisi. 10 ‌ʻOku ou kole kiate koe, koeʻuhi ko hoku foha ʻoʻoku ko Onesimosi, ʻaia kuo u fakatupu ʻi hoku haʻi: 11 ‌ʻAia naʻe taʻeʻaonga kiate koe ʻi muʻa ka ʻoku ʻaonga eni kiate koe, pea mo au: 12 ‌ʻAia kuo u toe fekau atu: ko ia ke ke maʻu ia, ʻaia ko hoku fatu ʻoʻoku: 13 He naʻaku fie taʻofi ia kiate au, koeʻuhi ke ne totongi koe ʻi he tauhi kiate au ʻi he ngaahi haʻi ʻoe ongoongolelei; 14 Ka ʻe ʻikai te u fai ha meʻa taʻetekeloto ki ai: koeʻuhi ke ʻoua naʻa hangē ko e fakahohōloto hoʻo tokoni, kae loto lelei pe. 15 He ko ia nai ne ʻalu ai ia ʻi ha feituʻulaʻā, koeʻuhi ke ke maʻu ia ke taʻengata; 16 Ka ʻe ʻikai kei hangē ha tamaioʻeiki, ka ke māʻolunga ʻi he tamaioʻeiki, ko e tokoua ʻofeina, ʻo lahi kiate au, kae fēfē hono lahi kiate koe, ʻi he sino, pea mo e ʻEiki? 17 Ko ia kapau ʻoku ke lau au koe kaumeʻa, ke ke maʻu ia ʻo hangē ko au. 18 Kapau kuo fai kovi ia kiate koe, pea totonu ʻene totongi ha meʻa kiate koe, lau ia kiate au; 19 Ko au Paula, kuo u tohi ʻaki hoku nima, te u totongi ia: ka ʻoku ʻikai teu tala atu kiate koe hono totonu ʻoka ne ke totongi ʻaki mai ʻa koe foki kiate au. 20 ‌ʻIo, kāinga, tuku ke u maʻu ʻae fiefia ʻiate koe ʻi he ʻEiki: fakafiemālie ki hoku loto ʻi he ʻEiki. 21 ‌ʻI heʻeku ʻamanaki lelei ki hoʻo talangofua kuo u tohi ai kiate koe, pea ʻoku ou ʻilo te ke fai ʻo lahi hake ʻi he meʻa ʻoku ou tala. 22 Pea mo ʻeni foki, ke ke teuteu haʻaku nofoʻanga: he ʻoku ou ʻamanaki koe meʻa ʻi hoʻomou ngaahi lotu ʻe foaki au kiate kimoutolu. 23 ‌ʻOku ʻofa atu kiate koe ʻa Epafasi, ko hoku kaungā nofo fale fakapōpula ʻia Kalaisi Sisu; 24 Mo Maʻake, mo ʻAlisitako, mo Temasi, mo Luke, ko hoku kaunga ngaue. 25 Ko e ʻofa ʻa hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi ke ʻi ho laumālie. ʻEmeni.