3
1 ʻI he totongi ʻae fefine feʻauaki, 4 ʻOku fakahā ʻae liʻaki ʻo ʻIsileli ʻi he teʻeki ke toe ʻomi ʻakinautolu.
Hili ia naʻe pehē ʻe Sihova kiate au, “Toe ʻalu, pea ke ʻofa ki ha fefine ʻoku ʻofeina ʻi hono kāinga, ka ko e fefine feʻauaki, ʻo tatau pe mo e ʻofa ʻa Sihova ki he fānau ʻa ʻIsileli, ʻakinautolu ʻoku sio ki he ngaahi ʻotua kehe, pea ʻoku manako ki he ngaahi ipu uaine.”
Ko ia naʻaku fakatau ia kiate au ʻaki ʻae konga siliva ʻe hongofulu ma nima, mo e homa paʻale, pea mo hono vaeua ʻoe homa paʻale: Pea naʻaku pehē kiate ia, “Te ke nofomaʻu kiate au ʻo ʻaho lahi; ka ʻe ʻikai te ke fai ʻae feʻauaki, pea ʻe ʻikai te ke ʻi ha tangata kehe; pea te u ʻiate koe pe au.”
Koeʻuhi ʻe lahi ʻae ʻaho ʻoe fānau ʻa ʻIsileli taʻehanautuʻi, pea taʻehaʻeiki, pea taʻehafeilaulau, pea taʻehafeilaulauʻanga, pea taʻehaʻefoti, pe ha telafimi. Hili ia ʻe tafoki ʻae fānau ʻa ʻIsileli, pea te nau kumi kia Sihova ko honau ʻOtua, pea kia Tevita ko honau tuʻi; pea te nau manavahē kia Sihova mo ʻene angalelei ʻi he ngaahi ʻaho ki mui.