4
1 Ko e fakamaau ʻae ʻOtua ki he angahala ʻae kakai, 6 Pea mo e kau taulaʻeiki, 12 Pea ki heʻenau tauhi tamapua. 15 ʻOku enginaki mo valokiʻi ʻa Siuta ʻi he tuʻutāmaki ʻa ʻIsileli.
Fanongo ki he folofola ʻa Sihova ʻe fānau ʻa ʻIsileli:
He ʻoku ai ʻae fakakikihi ʻa Sihova mo e kakai ʻoe fonua ni,
“Koeʻuhi ʻoku ʻikai ha moʻoni,
pe ha ʻaloʻofa,
pe ha ʻilo ki he ʻOtua ʻi he fonua.
Ko e kape, mo e loi, mo e fakapō, mo e feʻauaki,
ʻoku hā mai mei ai, pea ʻoku ala ʻae toto ki he toto.
Ko ia, ʻe tangi ʻae fonua,
pea ko ia taki taha ʻoku nofo ai ʻe feinga,
fakataha mo e fanga manu ʻoe vao,
pea mo e fanga manupuna ʻoe ata;
ʻio, naʻa mo e ika ʻoe tahi ʻe ʻave mei ai.
 
“Kae ʻoua naʻa fakakikihi mo valoki ʻe ha tangata ha taha kehe: he ko hoʻo kakai ʻoku hangē ko kinautolu ʻoku fakakikihi mo e taulaʻeiki.
Ko ia te ke hinga ʻi he kei ʻaho;
pea mo e palōfita, te ne tō foki mo koe ʻi he pō,
pea te u fakaʻauha hoʻo faʻē.
‌ʻOku ʻauha hoku kakai ʻi he masiva ʻilo:
koeʻuhi kuo ke liʻaki ʻae ʻilo, te u liʻaki foki koe,
ke ʻoua naʻa ke taulaʻeiki kiate au;
ko e meʻa ʻi hoʻo fakangaloʻi ʻae fono ʻa ho ʻOtua,
te u fakangaloʻi foki hoʻo fānau.
‌ʻI henau tupu naʻa nau fai angahala kiate au:
ko ia te u liliu ʻenau ongoongolelei ko e mā.
‌ʻOku nau kai hake ʻae angahala ʻa hoku kakai,
pea ʻoku nau tukupau honau loto ki heʻenau angakovi.
Pea ʻe pehē ʻi ai, hangē ko e kakai, ʻe pehē ʻae taulaʻeiki:
pea te u tautea ʻakinautolu koeʻuhi ko honau ngaahi hala,
pea totongi kiate kinautolu ʻenau ngaahi faianga.
10 He te nau kai ka ʻe ʻikai mākona,
te nau feʻauaki ka ʻe ʻikai tupu:
koeʻuhi kuo nau tuku ʻenau tokanga kia Sihova.
11 Ko e feʻauaki mo e uaine mo e uaine foʻou, ʻoku kavea ʻae loto.
12 “ʻOku fehuʻi ʻe hoku kakai ki heʻenau fuʻu ʻakau,
pea ko honau tokotoko ʻoku fakahā ia kiate kinautolu:
he ko e laumālie ʻoe feʻauaki kuo ne fakahēʻi ʻakinautolu,
pea kuo nau ʻalu ʻo feʻauaki mei honau ʻOtua.
13 ‌ʻOku nau feilaulau ʻi he funga ʻoe ngaahi moʻunga,
pea tutu ʻae ʻakau namu lelei ʻi he ngaahi māʻolunga, ʻi he lalo ʻoke mo e popila mo e elemi,
koeʻuhi ʻoku lelei hono malu ʻo ia:
ko ia ʻe feʻauaki ho ngaahi ʻofefine,
pea ʻe tono tangata homou ngaahi uaifi.
14 ‌ʻIkai te u tautea homou ngaahi ʻofefine ʻi heʻenau feʻauaki,
mo homou ngaahi uaifi ʻi heʻenau tono tangata?
He ʻoku nau kau taha mo e kau fefine feʻauaki,
pea ʻoku nau feilaulau mo e kau feʻauaki:
ko ia, ʻE hinga ki lalo ʻae kakai ʻoku ʻikai ʻi ai ha poto.
 
15 “Neongo ʻe ʻIsileli ʻa hoʻo fai ʻae feʻauaki,
kaeʻoua naʻa hala ai mo Siuta;
pea ʻoua naʻa ke haʻu ki Kilikali,
pe ʻalu hake ki Peteaveni,
pe fuakava, ʻo pehē, ‘ʻOku moʻui ʻa Sihova.’
16 He ʻoku fakaholomui ʻa ʻIsileli, ʻo hangē ko e pulu mui ʻoku fakaholomui:
ko eni, ʻe fafanga ʻakinautolu ʻe Sihova, ʻo hangē ko e lami ʻi he potu ʻataʻatā.
17 Kuo pikitai ʻa ʻIfalemi ki heʻene ngaahi tamapua:
tuku ai pe ia.
18 Kuo nau muimui ki he inu kona:
kuo nau fai maʻuaipē ʻae feʻauaki:
ko honau kau pule ʻoku manako ki he fakamā.
19 Kuo tākai hake ia ʻe he matangi ʻi hono kapakau,
pea te nau mā ʻi heʻenau ngaahi feilaulau.