5
1 Ko e fakamaau ʻae ʻOtua ki he kau taulaʻeiki, mo e kakai, pea mo e houʻeiki ʻa ʻIsileli, koeʻuhi ko ʻenau ngaahi angahala lahi, 15 Kaeʻoua ke nau fakatomala.
“Fanongo eni, ʻae kau taulaʻeiki;
pea fakafanongo, ʻe fale ʻo ʻIsileli;
pea tokanga mai ho telinga, ʻe fale ʻoe tuʻi;
he ʻoku fai kiate kimoutolu ʻae fakamaau,
koeʻuhi ko e tauhele ʻakimoutolu ki Misipa,
pea ko e kupenga naʻe fola ʻi Tepea.
Pea ko e kau angatuʻu ʻoku loto ke fai ʻae fakapō,
neongo ko au naʻaku valokiʻi ʻakinautolu kotoa pē.
‌ʻOku ou ʻilo ʻa ʻIfalemi,
pea ʻoku ʻikai puli ʻa ʻIsileli meiate au:
he ko eni, ʻe ʻIfalemi, ʻoku ke fai feʻauaki,
pea kuo ʻuliʻi ʻa ʻIsileli.
‌ʻE ʻikai te nau ngaohi ʻenau anga ke liliu ki honau ʻOtua:
he ko e laumālie ʻoe feʻauaki ʻoku ʻi loto ʻiate kinautolu,
pea ʻoku ʻikai te nau ʻilo ʻa Sihova.
Pea ko e fielahi ʻa ʻIsileli ʻe fakatōhifo ai hono mata:
ko ia ʻe tō ki lalo ʻa ʻIsileli, mo ʻIfalemi ʻi heʻenau angahala;
ʻe tō foki ʻa Siuta mo kinautolu.
Te nau ʻalu mo ʻenau fanga sipi mo ʻenau fanga manu ke kumi ʻa Sihova;
ka ʻe ʻikai te nau ʻilo ia;
kuo ne mahuʻi meiate kinautolu.
Kuo nau fai kākā kia Sihova:
he kuo nau fakatupu ʻae fānau kehe:
ko eni, ko e māhina pe taha, pea ʻe folo ʻakinautolu mo honau ngaahi tofiʻa.
 
“Ifi ʻae meʻa ifi ʻi Kipea,
pea mo e meʻalea ʻi Lama:
kalanga lahi ki Peteaveni, sio ki mui koe, ʻe Penisimani.
‌ʻE lala ʻa ʻIfalemi ʻi he ʻaho ʻoe valoki
ʻi he lotolotonga ʻoe ngaahi faʻahinga ʻo ʻIsileli, kuo u fakahā ʻaia ʻe hoko moʻoni.
10 Ko e houʻeiki ʻo Siuta naʻe hangē ko kinautolu ʻoku hiki ʻae fakaʻilonga:
ko ia te u lilingi hoku houhau kiate kinautolu, ʻo hangē ko e vai.
 
11 “Kuo fakamālohi mo fesiʻi ʻa ʻIfalemi ʻi he fakamaau,
koeʻuhi naʻa ne loto ke muimui ki he vaʻinga.
12 Ko ia te u hangē ko e ane kia ʻIfalemi,
pea hangē ko e popo ki he fale ʻo Siuta.
 
13 “ʻI he mamata ʻe ʻIfalemi ki hono mahaki,
pea mo Siuta ki hono lavea,
naʻa ne toki ʻalu ʻa ʻIfalemi ki he ʻAsilia,
pea ne fekau ki he tuʻi ko Salepi:
ka naʻe ʻikai te ne faʻa fakamoʻui koe,
ke moʻui ai ho lavea.
14 He te u hangē ko e laione ki ʻIfalemi,
pea hangē ko e laione mui ki he fale ʻo Siuta:
Ko au, ʻio, ko au, te u haeʻi,
pea toe ʻalu; te u ʻave pea ʻe ʻikai ha tokotaha te ne fakahaofi.
 
15 “Te u tafoki ʻo ʻalu ki hoku potu,
kaeʻoua ke nau vete ʻenau hia,
pea kumi ki hoku fofonga:
ʻi heʻenau ngaahi mamahi, te nau kumi fakavave kiate au.”