6
1 Ko e enginaki ki he fakatomala. 4 Ko e valoki ʻo ʻenau angafefeka mo angahia.
“Haʻu, pea tuku ke tau tafoki kia Sihova:
he kuo ne haeʻi,
pea te ne fakamoʻui ʻakitautolu;
kuo ne taaʻi,
pea te ne toe fakamaʻopoʻopo.
Hili ʻae ʻaho ʻe ua te ne toe fakamoʻui ʻakitautolu:
ʻi hono tolu ʻoe ʻaho te ne toe fokotuʻu ʻakitautolu,
pea te tau moʻui ʻi hono ʻao.
Pea te tau toki ʻilo ʻoka tau ka muimui atu ke ʻilo ʻa Sihova:
ko ʻene ʻalu atu ʻoku teuteu ʻo hangē ko e pongipongi;
pea te ne hoko kiate kitautolu ʻo hangē ko e ʻuha,
ko e ʻuha mui mo e ʻuha muʻa ki he kelekele.
 
“ʻE ʻIfalemi, Ko e hā te u fai kiate koe?
ʻE Siuta, ko e hā te u fai kiate koe?
He ko hoʻo lelei ʻoku hangē ko e ʻao ʻoe pongipongi,
pea hangē ko e hahau ʻoe hengihengi ʻoku mole atu.
Ko ia kuo u taaʻi ʻakinautolu ʻi he kau palōfita;
kuo u tāmateʻi ʻakinautolu ʻi he ngaahi lea ʻa hoku ngutu:
pea ko hoʻo ngaahi fakamaau ʻoku hangē ko e maama ʻoku ulo atu.
He kuo u holi ki he ʻaloʻofa, kae ʻikai ki he feilaulau;
pea ko e ʻilo ki he ʻOtua ʻo lahi hake ʻi he feilaulau.
Kae hangē ko e tangata kuo nau maumauʻi ʻae fuakava:
kuo nau fai kākā ʻi ai kiate au.
Ko e kolo ʻokinautolu ʻoku fai kovi ʻa Kiliati,
pea ʻoku ʻuli ʻi he toto.
Hangē ʻoku tatali ʻe he fakataha ʻoe kau kaihaʻa ki ha tangata,
ʻoku pehē ʻae fai fakapō ʻi he hala ʻe he fakataha ʻoe kau taulaʻeiki ʻo loto tatau pe:
he ʻoku nau fai angaʻuli.
10 Kuo u mamata ki ha meʻa fakailifia ʻi he fale ʻo ʻIsileli:
ʻoku ʻi ai ʻae feʻauaki ʻa ʻIfalemi,
kuo ʻuliʻi ʻa ʻIsileli.
 
11 “Kuo tuʻutuʻuni foki, ʻe Siuta, ha ututaʻu kiate koe,
ʻi heʻene liliu ʻae pōpula ʻa hoku kakai.