8
1, 12 ʻOku fakahā ʻae fakaʻauha koeʻuhi ko ʻenau ongokovi, 5 Mo e tauhi tamapua.
“ʻAi ʻae meʻalea ki ho ngutu.
Te ne haʻu ʻo hangē ko e ʻikale ki he fale ʻo Sihova,
koeʻuhi kuo nau maumauʻi ʻeku fuakava,
pea fai talangataʻa ki heʻeku fono.
‌ʻE tangi ʻa ʻIsileli kiate au, ʻo pehē, ‘ʻE hoku ʻOtua, ʻoku mau ʻilo koe.’
Kuo liʻaki ʻe ʻIsileli ʻae meʻa ʻoku lelei:
ʻe tuli ia ʻe he fili.
Kuo nau fakanofo ʻae ngaahi tuʻi, kae ʻikai ʻiate au:
kuo nau tuʻutuʻuni ʻae ngaahi ʻeiki, pea naʻe ʻikai te u ʻilo:
kuo nau ngaohi ʻaki ʻa ʻenau siliva mo ʻenau koula ʻae tamapua,
koeʻuhi ka nau ʻauha.
Ko hoʻo ʻuhiki pulu, ʻE Samēlia, kuo ne liʻaki koe;
kuo tupu ʻeku ʻita kiate kinautolu:
ʻe fēfē hono fuoloa, ka nau hoko ʻo taʻehalaia?
He naʻe meia ʻIsileli foki ia:
ko e tufunga naʻa ne ngaohi ia; ko ia ʻoku ʻikai ko e ʻOtua ia:
ka ko e pulu siʻi ʻa Samēlia, ʻe maumauʻi ia ke fakaikiiki.
He kuo nau tūtuuʻi ʻae matangi,
pea te nau utu ʻae ʻahiohio:
ʻoku ʻikai hano muka:
ʻe ʻikai maʻu ha mahoaʻa mei hono fua:
ka ai ha fua, ʻe kai ia ʻo ʻosi ʻe he kau muli.
Kuo fōngia hifo ʻa ʻIsileli:
te nau hoko ni ʻi he lotolotonga ʻoe Senitaile, ʻo hangē ko e ipu ʻoku ʻikai ʻi ai ha fiemālie.
He kuo nau ʻalu hake ki ʻAsilia,
ha ʻasi kai vao tokotaha pe:
kuo unga ʻe ʻIfalemi ʻae kau mamana.
10 ‌ʻIo, neongo kuo nau unga ʻi he ngaahi puleʻanga,
te u tānaki ni ʻakinautolu,
pea te nau mamahi siʻi, koeʻuhi ko e kavenga ʻae tuʻi ʻoe ngaahi ʻeiki.
11 Koeʻuhi kuo ngaohi ʻe ʻIfalemi ʻae ngaahi feilaulauʻanga lahi ke angahala,
ʻe ai ʻae ngaahi feilaulauʻanga ke angahala ai.
12 Kuo u tohi kiate ia ʻae ngaahi meʻa lahi ʻa ʻeku fono,
ka naʻe lau ia hangē ha meʻa kehe.
13 ‌ʻOku nau feilaulau ʻaki ʻae kakano,
ko e ngaahi feilaulau ʻo ʻeku ngaahi hifo, pea kai;
ka ʻoku ʻikai ke maʻu ia ʻe Sihova,
he te ne manatu ni ʻenau hia,
pea totongi ki heʻenau ngaahi angahala:
te nau liliu atu ki ʻIsipite.
14 He kuo fakangaloʻi ʻe ʻIsileli ʻa hono Tupuʻanga, pea ʻoku ne langa ʻae ngaahi fale fakaʻeiki;
pea kuo fakalahi ʻe Siuta ʻae ngaahi kolo kuo ʻāʻi:
ka te u fekau ʻae afi ki hono ngaahi kolo,
pea te ne kai ʻae ngaahi fale fakaʻeiʻeiki ʻi ai.”