9
1–17 Ko e mamahi, mo e pōpula ʻa ʻIsileli, koeʻuhi ko ʻenau ngaahi angahala, moʻo tauhi tamapua.
‌ʻOua naʻa ke nekeneka, ʻe ʻIsileli, ʻi he fiefia, hangē ko e kakai kehe:
he kuo ke ʻalu ʻo feʻauaki mei ho ʻOtua,
kuo ke manako ʻae totongi ʻi he hahaʻanga koane kotoa pē.
Ko e hahaʻanga, mo e tataʻoʻanga uaine ʻe ʻikai fafanga ai ʻakinautolu,
pea ʻe ʻikai ʻiate ia ʻae uaine foʻou.
‌ʻE ʻikai te nau nofo ʻi he fonua ʻo Sihova;
ka ʻe tafoki ʻa ʻIfalemi ki ʻIsipite,
pea te nau kai ʻae meʻa taʻemaʻa ʻi ʻAsilia.
‌ʻE ʻikai te nau feilaulau ʻaki ʻae uaine kia Sihova,
pea ʻe ʻikai te ne fiemālie ai:
ko ʻenau ngaahi feilaulau ʻe hangē ko e mā ʻae kau tangilāulau kiate kinautolu;
ko kinautolu kotoa pē ʻoku kai ai te nau ʻuli ai:
he ko e mā maʻa honau laumālie,
ʻe ʻikai hoko ia ki he fale ʻo Sihova.
Ko e hā te mou fai ʻi he ʻaho mamafa,
pea ʻi he ʻaho ʻoe kātoanga ʻa Sihova?
He, vakai, kuo nau ʻalu koeʻuhi ko e fakaʻauha:
ʻe tānaki ʻakinautolu ʻe ʻIsipite,
ʻe tanu ʻakinautolu ʻe Memifisi:
ko e ngaahi potu lelei ki heʻenau siliva, ʻe maʻu ia ʻe he hongohongo:
ʻe ʻi honau ngaahi fale fehikitaki ʻae ʻakau talatala.
Ko e ngaahi ʻaho ʻoe ʻaʻahi kuo hoko,
ko e ngaahi ʻaho ʻoe totongi kuo hoko;
ʻe ʻilo ia ʻe ʻIsileli, ‘Ko e palōfita ko e vale ia,’
ʻoku faha ʻae tangata fakalaumālie,
ko e meʻa ʻi he lahi ʻo hoʻo hia,
mo e fehiʻa lahi.
Ko e tangata leʻo ʻo ʻIfalemi naʻe ʻi hoku ʻOtua:
ka ko e palōfita ko e tauhele ʻae tangata tauhele manu ʻi hono hala kotoa pē,
mo e fehiʻanekina ʻi he fale ʻo hono ʻOtua.
Kuo nau fakaʻuliʻi lahi ʻakinautolu
ʻo hangē ko e ngaahi ʻaho ʻo Kipea:
ko ia te ne manatu ʻenau hia,
te ne ʻaʻahi ki heʻenau angahala.
10 Ne u ʻilo ʻa ʻIsileli hangē ko e kālepi ʻi he toafa;
ne u mamata ki hoʻo ngaahi tamai, hangē ko e tomuʻa momoho ʻi he ʻakau ko e fiki ʻi hono ʻuluaki toʻukai:
ka ne nau ʻalu ki Peali-Peoli, pea mavahe ʻakinautolu ke nau mā;
pea ko ʻenau ngaahi fakalielia naʻe tatau mo ʻenau manako.
11 Ka ko ʻIfalemi, ʻe puna atu hono nāunau hangē ko e manupuna,
mei he fāʻele, mo e manāva, pea mei he tuituʻia.
12 Neongo ʻoku nau tauhi ʻenau fānau,
ka te u fakamasiva ʻakinautolu, ke ʻoua naʻa toe ha tangata:
ʻio, malaʻia foki kiate kinautolu ʻo kau ka mahuʻi meiate kinautolu!
13 ‌ʻOku tō ʻa ʻIfalemi ʻi he potu lelei, hangē naʻaku mamata ki Taia;
ka ʻe fanauʻi ʻe ʻIfalemi ʻa ʻene fānau ki he fakapō.
14 Foaki kiate kinautolu, ʻe Sihova: ko e hā te ke foaki?
Foaki kiate kinautolu ʻae manāva tōtama mo e huhu maha.
 
15 “Ko ʻenau angakovi kotoa pē ʻoku ʻi Kilikali:
he naʻe ʻi ai ʻeku fehiʻa kiate kinautolu:
koeʻuhi ko e kovi ʻo ʻenau faianga, te u kapusi ʻakinautolu mei hoku fale,
ʻe ʻikai te u toe ʻofa kiate kinautolu:
ko e kau angatuʻu ʻa honau houʻeiki kotoa pē.
16 Kuo taaʻi ʻa ʻIfalemi,
kuo mōmoa honau aka,
ʻe ʻikai te nau fua:
ʻio, neongo ʻoku nau fānau, ka te u tāmateʻi ʻae ʻofeina ʻa honau manāva.”
 
17 Ko hoku ʻOtua te ne liʻaki ʻakinautolu, koeʻuhi naʻe ʻikai te nau fanongo kiate ia:
pea te nau hoko ko e kau ʻāuhē ʻi he ngaahi puleʻanga.