11
1 Ko e taʻefaʻafakafetaʻi ʻa ʻIsileli ki he ʻOtua ʻi heʻene ngaahi lelei. 5 Ko hono fakamaauʻi. 8 Ko e ʻaloʻofa ʻae ʻOtua kiate kinautolu.
“ʻI he kei tamasiʻi ʻa ʻIsileli, ne u ʻofa ki ai,
pea ne u ui hoku foha mei ʻIsipite.
‌ʻI heʻenau ui kiate kinautolu, pehē ne nau ʻalu meiate kinautolu:
naʻa nau feilaulau kia Pealimi,
pea nau tutu ʻae ʻakau namu kakala ki he ngaahi tamapua kuo tongitongi.
Naʻaku akoʻi foki ʻa ʻIfalemi ke ʻalu,
ʻi he puke ʻaki honau nima;
ka naʻe ʻikai te nau ʻilo ko au naʻe fakamoʻui ʻakinautolu.
Naʻaku toho ʻakinautolu ʻaki ʻae afo ʻae tangata, ʻaki ʻae noʻo ʻoe ʻofa:
pea naʻaku hangē ko ia ʻoku toʻo ʻae nonoʻo mei honau ngutu,
pea ne u tuku ʻae meʻakai ʻi honau ʻao.
 
“ʻE ʻikai te ne toe liliu ki he fonua ʻo ʻIsipite,
ka ʻe hoko ʻae ʻAsilia ko hono tuʻi,
koeʻuhi naʻe ʻikai te nau loto ke liliu.
Pea ʻe nofomaʻu ki hono ngaahi kolo ʻae heletā,
pea te ne fakaʻosi hono ngaahi vaʻa, pea kai ia,
koeʻuhi ko ʻenau fakakaukau ʻanautolu pe.
Pea kuo pau pe hoku kakai ke fakaholomui meiate au:
neongo ʻenau ui ʻakinautolu ki he Fungani Māʻolunga,
naʻe ʻikai ha tokotaha te ne hakeakiʻi ia.
 
“ʻE fēfeeʻi ʻa ʻeku fakatukutukuʻi koe, ʻe ʻIfalemi?
Te u fakahaofi fēfeeʻi koe, ʻe ʻIsileli?
ʻE fēfeeʻi ʻeku ngaohi ko e ke hangē ko ʻAtima?
Te u tuku koe fēfeeʻi ke hangē ko Sipoimi?
Kuo liliu hoku loto ʻiate au,
kuo tupu fakataha ʻa ʻeku fakatomala.
‌ʻE ʻikai te u fai ki hono kakaha ʻo hoku houhau,
ʻe ʻikai te u tafoki ke fakaʻauha ʻa ʻIfalemi:
pe ko e ʻOtua au, ka ʻoku ʻikai ko e tangata;
ko e tokotaha māʻoniʻoni ʻoku ʻi homou lotolotonga:
pea ʻe ʻikai teu hū ki he loto kolo.
10 Te nau muimui kia Sihova:
te ne ngungulu hangē ko e laione;
ʻi heʻene ngungulu ʻe tetetete ʻae fānau mei he lulunga.
11 Te nau tetetete hangē ko e manupuna mei ʻIsipite,
pea hangē ko e lupe mei he fonua ʻo ʻAsilia:
pea te u tuku ʻakinautolu ʻi honau ngaahi fale,” ʻoku pehē ʻe Sihova.
 
12 ‌ʻOku takatakai ʻaki au ʻe ʻIfalemi ʻae loi,
pea mo e fale ʻo ʻIsileli ʻaki ʻae kākā:
ka ʻoku kei pule ʻa Siuta mo e ʻOtua,
pea ʻoku ne angatonu mo e ngaahi kakai māʻoniʻoni.