12
1 Ko e valoki ʻo ʻIfalemi, mo Siuta, pea mo Sēkope. 3 ʻOku ne enginaki ʻaki ʻae ngaahi lelei ʻi muʻa ki he fakatomala. 7 ʻOku fakatupu houhau ki he ʻOtua ʻe he ngaahi angahala ʻa ʻIfalemi.
‌ʻOku kai ʻe ʻIfalemi ʻae matangi,
pea ʻoku muimui ki he matangi hahake:
ʻoku ne fakalahi ʻi he ʻaho kotoa pē ʻae loi mo e fakaʻauha,
pea ʻoku nau fai ʻae fuakava mo e kau ʻAsilia,
pea ʻoku ʻave ʻae lolo ki ʻIsipite.
‌ʻOku ai foki ʻae fakakikihi ʻa Sihova mo Siuta,
pea te ne tautea ʻa Sēkope ʻo fakatatau ki hono ngaahi hala;
ʻo fakatatau ki heʻene ngaahi faianga, te ne totongi kiate ia.
Naʻa ne kuku ʻae muivaʻe ʻo hono taʻokete ʻi he manāva,
pea ʻi hono mālohi naʻa ne lavaʻi ʻae ʻOtua:
‌ʻIo, naʻa ne mālohi ki he ʻāngelo, pea ne lavaʻi:
naʻa ne tangi, pea ne lotu tāumaʻu kiate ia:
naʻa ne ʻilo ia ʻi Peteli, pea naʻa ne folofola kiate kitautolu ʻi ai.
‌ʻIo, ko Sihova, ko e ʻOtua ʻoe ngaahi tokolahi;
ko Sihova ko hono fakamanatu ia.
Ko ia, tafoki koe ki ho ʻOtua:
fai ki he ʻaloʻofa mo e fakamaau,
pea tatali ki ho ʻOtua maʻuaipē.
 
Ko e tangata fakatau ia,
ʻoku ʻi hono nima ʻae meʻa fua tautau ʻoe kākā:
ʻoku ne manako ke fakamālohiʻi.
Pea naʻe pehē ʻe ʻIfalemi, “Kuo hoko au ʻo koloaʻia,
kuo u ʻilo maʻaku ʻae meʻa lahi:
ʻi heʻeku ngaahi ngāue kotoa pē ʻe ʻikai te nau ʻilo ai ha hia ʻiate au ke angahala.”
 
“Pea ko au, ko Sihova, ko ho ʻOtua, mei he fonua ʻo ʻIsipite,
te u toe ngaohi koe ke nofo ʻi he ngaahi fale fehikitaki,
ʻo hangē ko e ngaahi ʻaho ʻoe kātoanga mamafa.
10 Kuo u lea foki ʻi he kau palōfita,
pea kuo u fakalahi ʻae ngaahi meʻa hā mai,
pea kuo u lea ʻaki ʻae fakatātā,
ʻi he ngāue ʻae kau palōfita.
11 ‌ʻOku ai ʻae hia ʻi Kiliati?
Ta ko e moʻoni ko e vaʻinga ʻakinautolu:
ʻoku nau feilaulau ʻaki ʻae fanga pulu ʻi Kilikali;
ʻio, ko honau ngaahi feilaulauʻanga ʻoku hangē ko e fokotuʻunga ʻi he ngaahi luo ʻoe ngoue.
12 Pea naʻe hola ʻa Sēkope ki he fonua ʻo Silia,
pea naʻe tauhi ʻe ʻIsileli ke maʻu ha uaifi,
pea ke maʻu ha uaifi naʻa ne tauhi sipi.
13 Pea naʻe ʻomi ʻe Sihova ʻa ʻIsileli mei ʻIsipite ʻi ha palōfita,
pea ʻi ha palōfita naʻe fakamoʻui ia.
14 Naʻe fakatupu ʻiate ia ʻae houhau fakamamahi ʻe ʻIfalemi:
ko ia te ne tuku hono toto ʻiate ia,
pea ko hono manuki ʻe toe liliu kiate ia ʻe hono ʻEiki.