13
1 ʻOku mole atu ʻae nāunau ʻo ʻIfalemi koeʻuhi ko e tauhi tamapua. 5 Ko e houhau ʻoe ʻOtua koeʻuhi ko ʻenau taʻeʻofa. 9 Ko e talaʻofa ki he ʻaloʻofa ʻae ʻOtua. 15 Ko e fakamaauʻi ʻae angatuʻu.
‌ʻI he lea tetetete ʻa ʻIfalemi,
naʻa ne hakeakiʻi ia ʻe ia ʻi ʻIsileli;
ka ʻi heʻene talangataʻa ia Peali, ne mate ia.
Pea ʻoku nau angahala ni ʻo lahi hake,
pea kuo nau ngaohi ʻae ngaahi fakatātā ʻaki ʻa ʻenau siliva kuo haka,
pea mo e ngaahi tamapua ʻo fakatatau mo ʻenau ʻilo,
ko e ngāue kotoa pē ia ʻae kau tufunga:
ʻoku nau pehē ki ai, ‘Tuku ʻae kau tangata ʻoku feilaulau ke ʻuma ki he fanga pulu siʻi.’
Ko ia te nau hangē ko e ʻao ʻoe pongipongi,
pea hangē ko e hahau ʻoe hengihengi ʻoku mole atu,
hangē ko e kafukafu kuo tafi ʻe he ʻahiohio mei he hahaʻanga,
pea hangē ko e ʻahu mei he ngotoʻumu.
 
“Ka ko Sihova au, ko ho ʻOtua, mei he fonua ʻo ʻIsipite,
pea ʻikai te ke ʻilo ha ʻotua kehe ka ko au pe:
he ʻoku ʻikai mo ha fakamoʻui ka ko au pe.
“Naʻaku ʻilo koe ʻi he toafa,
ʻi he fonua ʻoe laʻāina lahi.
‌ʻO fakatatau ki heʻenau mohuku, naʻa nau mākona;
naʻa nau mākona, pea naʻe hiki hake honau loto;
ko ia kuo nau fakangaloʻi au.
Ko ia te u hangē ko e laione kiate kinautolu:
hangē ko e lēpati ʻi he hala te u lamasi ʻakinautolu:
Te u fakafetaulaki mo kinautolu hangē ko e pea, kuo fakamasiva ʻi he ʻave ʻene fānau,
pea te u haeʻi ʻae kofu ʻo honau mafu,
pea te u folo ʻakinautolu ʻi ai ʻo hangē ko e laione;
ʻe haehae ʻakinautolu ʻe he fanga manu ʻoe vao.
“ʻE ʻIsileli, kuo ke fakaʻauha koe ʻe koe:
ka ʻoku ʻiate au hoʻo tokoni.
10 Te u hoko ko ho tuʻi: kofaʻā ia ha taha kehe te ne fakamoʻui koe ʻi ho ngaahi kolo kotoa pē?
Pea mo hoʻo kau fakamaau ʻaia naʻa mou pehē ai, ‘Foaki mai ha tuʻi mo e houʻeiki?’
11 Naʻaku foaki ha tuʻi kiate koe ʻi hoku houhau,
pea naʻaku toʻo ia ʻi heʻeku tuputāmaki.
12 Kuo tākai ʻae hia ʻa ʻIfalemi;
kuo fufū ʻene angahala.
13 Ko e ngaahi mamahi ʻae fefine ʻoku langā ʻe hoko kiate ia:
ko e foha vale ia;
ʻe ʻikai lelei ʻene nofo fuoloa ʻi he potu ʻoku hao ai ʻae fānau.
14 Te u huhuʻi ʻakinautolu mei he mālohi ʻoe faʻitoka;
te u huhuʻi ʻakinautolu mei he mate!
ʻE mate, te u hoko ko ho maumauʻi?
ʻE faʻitoka, te u hoko ko ho fakaʻauha?
 
“ʻE puli ʻae fakatomala mei hoku mata.
15 Neongo ʻoku faʻa fua ia ʻi he lotolotonga ʻo hono kāinga, ʻe hoko ha matangi hahake,
ʻe haʻu ʻae matangi ʻa Sihova mei he toafa,
pea ʻe maha ʻa ʻene matavai,
pea ʻe matuʻu ʻe ʻene vai mapunopuna;
te ne maumau ʻae koloa ʻoe ngaahi ipu lelei kotoa pē.
16 ‌ʻE hoko ʻo lala ʻa Samēlia;
he kuo ne angatuʻu ki hono ʻOtua:
te nau tō ʻi he heletā:
ʻe lailai ke iiki ʻa ʻenau fānau kei huhu,
pea ko honau kau fefine ʻoku feitama ʻe haehae.”