14
1 Ko e enginaki ki he fakatomala. 4 Ko e talaʻofa ʻoe tāpuaki ʻoe ʻOtua.
‌ʻE ʻIsileli, tafoki kia Sihova ko ho ʻOtua;
he kuo ke tō ki lalo ʻi hoʻo hia.
Toʻo kiate kimoutolu ʻae lea, pea tafoki kia Sihova:
lea pehē kiate ia, “Toʻo atu ʻae hia kotoa pē,
pea maʻu fakafiemālie ʻakimautolu:
ko ia te mau ʻatu ai kiate koe ʻae ngaahi fua ʻo homau loungutu.
‌ʻE ʻikai fakamoʻui ʻakimautolu ʻe ʻAsilia,
ʻe ʻikai te mau heka ʻi he hoosi:
pea ʻe ʻikai te mau toe pehē ki he ngāue ʻa homau nima, ‘Ko homau ʻotua ʻakimoutolu:’
he ʻoku ʻilo ʻe he tamai mate ʻae ʻaloʻofa ʻiate koe.”
 
“Te u fakamoʻui ʻenau fakaholomui,
te u ʻofa mataʻataʻatā kiate kinautolu:
he kuo afe meiate ia ʻa hoku houhau.
Te u hangē ko e hahau ki ʻIsileli:
te ne tupu ʻo hangē ko e lile,
pea totolo hono aka ʻo hangē ko Lepanoni.
‌ʻE hoko ʻo lau lahi hono ngaahi vaʻa,
pea ko hono lelei ʻe hangē ko e ʻakau ko e ʻolive,
pea ko hono nanamu ʻe hangē ko Lepanoni.
Ko kinautolu ʻoku nofo ʻi he malu ʻo ia, te nau toe haʻu;
te nau toe moʻui hangē ko e koane,
pea tupu ʻo hangē ko e vaine:
ko hono nanamu, ʻe hangē ko e uaine ʻo Lepanoni.
‌ʻE pehē ʻe ʻIfalemi, Ko e hā te u toe kau ai mo e ngaahi tamapua?
Kuo u fanongo, pea mamata kiate ia:
ʻoku ou hangē ko e ʻakau mata ko e fea.
ʻOku maʻu meiate au hoʻo fua.”
 
Ko hai ʻae poto, pea te ne ʻilo ʻae ngaahi meʻa ni?
ʻAe fakapotopoto, pea te ne ʻiloʻi ia?
He ko e ngaahi hala ʻo Sihova ʻoku totonu,
pea ʻe ʻaʻeva ai ʻae angatonu:
ka ʻe hinga hifo ai ʻae kau talangataʻa.