KO E TOHI
ʻAE PALŌFITA KO
MAIKA
1
1 ʻOku fakahā ʻe Maika ʻae houhau ʻoe ʻOtua kia Sēkope koeʻuhi ko ʻene tauhi tamapua. 10 ʻOku enginaki ke nau fakatomala.
Ko e folofola ʻa Sihova ʻaia naʻe hoko kia Maika, ko e tangata Molesi, ʻi he ngaahi ʻaho ʻo Sotami, mo ʻAhasi, mo Hesekaia, ko e ngaahi tuʻi ʻo Siuta, ʻaia naʻa ne mamata ai naʻe kau ki Samēlia mo Selūsalema.
Fanongo ʻakimoutolu ʻae kakai kotoa pē;
fakafanongo ʻe māmani, mo ia kotoa pē ʻoku ʻi ai:
pea tuku ke talatalaakiʻi ʻakimoutolu ʻe he ʻEiki ko e ʻOtua,
ko e ʻEiki mei hono fale tapu.
He vakai, ʻoku hāʻele mai ʻa Sihova mei hono potu,
pea te ne hāʻele mai mo tuʻu ʻi he potu māʻolunga ʻo māmani.
Pea ʻe vela ʻo vai ʻae ngaahi moʻunga ʻi lalo ʻiate ia,
pea ʻe mafahi ʻae ngaahi teleʻa,
hangē ko e pulu ʻi he ʻao ʻoe afi,
pe hangē ko e vai ʻoku lilingi ʻi ha potu tahifohifo.
 
“ʻOku hoko ʻae ngaahi meʻa ni, koeʻuhi ko e angahala ʻa Sēkope,
pea koeʻuhi ko e ngaahi hia ʻae fale ʻo ʻIsileli.
Ko e hā ʻae angahala ʻa Sēkope?
ʻIkai ko Samēlia?
Pea ko e hā ʻae ngaahi potu Māʻolunga ʻo Siuta?
ʻIkai ko Selūsalema?
Ko ia te u ngaohi ʻa Samēlia ke hangē ha puke ʻoe ngoue,
pea hangē ko e ngaahi vaʻa ʻakau ʻoku tō ʻi he ngoue vaine:
pea te u lilingi ʻae ngaahi maka ʻo ia ki he teleʻa,
pea te u fakahā ʻa hono ngaahi tuʻunga.
Pea ko e ngaahi tamapua kuo tongi ʻi ai, ʻe laiki,
pea ko e ngaahi totongi kotoa pē ʻo ia, ʻe tutu ʻaki ʻae afi,
pea ko e ngaahi tamapua ko ia te u fakalala:
he naʻa ne tānaki ia mei he totongi ʻoe muitau,
pea ʻe foki ia ki he totongi ʻoe muitau.”
 
Ko ia te u tangilāulau mo ʻioho,
te u ʻalu veteki pe mo telefua:
te u tangi ʻo hangē ha fanga siakali,
pea tangi mamahi ʻo hangē ko e fanga lulu.
He ko hono lavea ʻoku taʻefaʻafakamoʻui;
he kuo hoko ia ʻo aʻu ki Siuta,
kuo ne hoko ki he matapā ʻo hoku kakai,
ʻio, ki Selūsalema.
10 ‌ʻOua naʻa fakahā ia ʻi Kati,
ʻoua ʻaupito naʻa mou tangi:
ʻi he fale ʻo ʻAfala, ke ke tekefili ʻi he efu.
11 Mole atu ʻa koe ʻoku nofo ʻi Safila, mo e mā ʻa ho telefua:
naʻe ʻikai ke hū mai ʻae kakai ʻo Senani ʻi he tangi ʻa Petesili;
te ne maʻu meiate kimoutolu ʻa hono tuʻunga.
12 He naʻe tatali ʻamanaki pe ki he lelei ʻae kau nofo ʻi Maloti:
ka naʻe hoko ʻae kovi meia Sihova, ki he matapā ʻo Selūsalema.
13 ‌ʻE! ʻA koe ʻoku nofo ʻi Lakisi, noʻotaki ʻae saliote ki he manu veʻe vave:
ko e kamataʻanga ia ʻoe angahala ki he ʻofefine ʻa Saione:
he ko e ngaahi angahala ʻa ʻIsileli, naʻe ʻilo ʻiate koe.
14 Ko ia te ke ange ʻae ngaahi foaki ki Molesiti-Kati:
ʻe hoko ʻae ngaahi fale ʻo ʻAkisipi, ko e loi ki he ngaahi tuʻi ʻo ʻIsileli.
15 Ka te u ʻomai ha foha hoko kiate koe, ʻa koe ʻoku nofo ʻi Malesa:
te ne haʻu ki ʻAtulami, ko e nāunau ʻo ʻIsileli.
16 Fakatekefua mo kosi koe,
koeʻuhi ko hoʻo fānau fakapelepeleʻi;
fakalahi ho tula hangē ko e ʻikale;
he kuo nau ʻalu ki he pōpula meiate koe.