2
1 Ki he fakamālohi. 4 Ko e tangilāulau. 7 Ko e valoki ki he taʻetotonu mo e tauhi tamapua. 12 Ko e talaʻofa ki he toe ʻomi ʻo Sēkope.
Malaʻia kiate kinautolu ʻoku fakatupu hia,
mo filioʻi kovi ʻi honau mohenga!
ʻOka maama ʻae pongipongi, ʻoku nau fai ia,
koeʻuhi ʻoku ʻi he mālohi ʻa honau nima.
Pea ʻoku nau fakaʻamu ki he ngaahi ngoue, pea faʻao fakamālohi ia;
mo e ngaahi fale, pea ʻave ia;
ʻoku pehē ʻenau fakamālohi ʻae tangata mo hono fale,
ʻio, ʻae tangata mo hono tofiʻa.
Ko ia ʻoku pehē ʻe Sihova;
“Vakai, ʻoku ou fakatupu ha kovi ki he fānau ni,
ʻaia ʻe ʻikai hao mei ai homou kia:
pea ʻe ʻikai te mou ʻalu mo e fielahi;
he ʻoku kovi ʻae kuonga ni.
¶ ʻI he ʻaho ko ia, ʻe fokotuʻu ʻe ha taha ha lea fakatātā kiate kimoutolu,
pea tangi ʻaki ʻae tangi mamahi, pea pehē,
‘Kuo tau maumau ʻaupito:
kuo ne fakakehe ʻae tofiʻa ʻo hoku kakai: ʻa ʻene ʻave ia meiate au!
ʻI heʻene tafoki atu, kuo ne vahevahe hotau ngaahi ngoue.’ ”
Ko ia ʻe ʻikai toe kiate koe ha niʻihi, ke lī ha afo ʻi he talotalo ʻi he fakataha ʻo Sihova.
‌ʻOku nau pehē kiate kinautolu ʻoku kikite,
“ʻOua naʻa mou kikite:”
“ʻE ʻikai te nau kikite kiate kinautolu,
pea ʻe ʻikai te nau mā.”
‌ʻA koe kuo ui ko e fale ʻo Sēkope,
“ʻOku ʻapiʻapi koā ʻae Laumālie ʻo Sihova?
Ko e ngaahi meʻa ni, ko ʻene ngāue?
ʻIkai ʻoku hoko lelei ʻa ʻeku ngaahi lea kiate ia ʻoku ʻeveʻeva totonu?”
“ʻIo, kuo tuʻu hake ki mui ni ʻa hoku kakai kiate au, hangē ha fili:
ʻoku mou hamusi ʻae kofutuʻa mo e kofu loto meiate kinautolu ʻoku ʻalu atu ʻi he melino, hangē ko e kau tangata taʻepoto ki he tau.
Kuo mou kapusi ʻae kau fefine ʻo hoku kakai mei honau ngaahi fale lelei;
mei heʻenau fānau, kuo mou ʻave hoku nāunau ʻo lauikuonga.
10 Mou tuʻu hake ʻo ʻalu;
he ʻoku ʻikai ko homou mālōlōʻanga eni;
koeʻuhi ʻoku ʻuli ia ʻe fai ʻae fakaʻauha,
ʻio, ʻae fakaʻauha lahi.
11 Kapau ʻoku ai ha tangata ʻoku ʻeveʻeva ʻi he laumālie mo e loi,
pea ne pehē, “Te u kikite kiate koe ki he uaine, mo e kava mālohi;”
ko e moʻoni ʻe hoko ia ko e palōfita ki he kakai ni.
12 Ko e moʻoni te u tānaki ʻa hoʻo kātoa, ʻe Sēkope;
ko e moʻoni te u tānaki ʻae toenga ʻo ʻIsileli;
te u fakataha ʻakinautolu, ʻo hangē ko e fanga sipi ʻo Posila,
hangē ko e fanga sipi ʻi he lotoʻā sipi:
ʻe lahi ʻae patatū ko e meʻa ʻi he tokolahi ʻoe kau tangata.”
13 Kuo ʻalu hake ʻi honau ʻao ʻaia ʻoku fakaava:
kuo nau movete mo laka atu ʻi he matapā, pea kuo nau hū ai kituaʻā:
pea ʻe muʻomuʻa ʻa honau tuʻi ʻiate kinautolu,
pea mo Sihova ʻi honau ʻao.