6
1 ʻOku fakahā ʻe he siasi ʻa ʻene tui kia Kalaisi. 4 ʻOku fakamatala ʻe Kalaisi ʻae lelei ʻo hono siasi, ʻio pea mo ʻene ʻofa ki ai.
Kuo ʻalu ki fē ho ʻofaʻanga, ʻa koe ʻoku hoihoifua ʻi he kau fefine kotoa pē?
Kuo ʻalu ki fē ʻaia ʻoku ke ʻofa ai? Koeʻuhi ke tau kumi ia mo koe.
Kuo ʻalu hifo ʻa hoku ʻofaʻanga ki heʻene ngoue,
ki he potu ngoue ʻoe ngaahi kakala,
ke ne kai ʻi he ngoue, mo ne toli ʻae ngaahi lile.
‌ʻOku ʻo hoku ʻofaʻanga ʻa au, pea ʻoku ʻoʻoku ʻa hoku ʻofaʻanga:
ʻoku ne kai ʻi he lotolotonga ʻoe ngaahi lile.
¶ ʻOku ke hoihoifua, ʻa koe ʻoku ou ʻofa ai, ʻo hangē ko Telisa,
pea matamatalelei ʻo hangē ko Selūsalema,
pea manavahēʻia ʻo hangē ko e matatau mo ʻenau ngaahi fuka.
Ke ʻoua naʻa sio mai ho mata kiate au he ʻoku ou vaivai ai:
ʻoku tatau ho louʻulu mo e fanga kosi ʻoku fafanga ʻi Kiliati.
‌ʻOku tatau ho kaunifo mo e fanga sipi ʻoku ʻalu hake mei he kaukauʻi,
he ʻoku taki ʻuhiua ʻa honau ʻuhiki,
pea ʻoku ʻikai ke paʻa ha taha ʻi ai.
‌ʻOku tatau ho manifinifihanga mo e konga pomikanite ʻoku fakalilo ʻaki ho louʻulu.
‌ʻOku ai ʻae tuʻi fefine ʻe toko onongofulu, mo e sinifu ʻe toko valungofulu,
mo e kau tāupoʻou taʻefaʻalaua.
Ka ʻoku taha pe ʻa ʻeku lupe, ʻa ʻeku haohaoa,
ko e taʻahine pe taha ia ʻa ʻene faʻē,
pea ko e pele ʻaʻana naʻa ne fanauʻi ia.
Naʻe mamata ki ai ʻae ngaahi ʻofefine ʻonau fakaongolelei ia,
pea naʻa mo e ngaahi tuʻi fefine mo e sinifu foki kuo nau lea fakamālō ki ai.
 
10 Ko hai eni ʻoku hā mai ʻo hangē ko e pongipongi,
ʻoku fakaʻofoʻofa ʻo hangē ko e māhina,
ʻoku ulo ʻo hangē ko e laʻā,
pea manavahēʻia ʻo hangē ko e matatau mo ʻenau ngaahi fuka.
 
11 Ne u ʻalu hifo ki he ngoue natimeki
ke u mamata ki he ngaahi fua ʻoe ʻakau ʻi he teleʻa,
koeʻuhi ke u ʻilo pe ʻoku tupu lelei ʻae vaine,
pea fatakau ʻae ngaahi pomikanite.
12 Pea ʻiloange kuo fakafokifā naʻe puna hoku laumālie,
ʻo hangē ha taha kuo heka ki he ngaahi saliote ʻo ʻAminatipa.
13 Ke ke tafoki mai, tafoki mai, ʻE fefine Sulami;
tafoki mai, tafoki mai, ka mau mamata kiate koe.
Ko e hā ʻoku mou fie mamata ai ki he fefine Sulami?
Ke mau mamata ʻo hangē ko e kau taha ʻae matatau ʻe ua.