7
1 Ko e toe fakamatala, ʻae hoihoifua ʻoe siasi. 10 ʻOku fakahā ʻe he siasi ʻa ʻene tui mo ʻene holi.
‌ʻE ʻofefine ʻoe tuʻi! Hono ʻikai fakaʻofoʻofa ho vaʻe mo ho topuvaʻe:
ʻoku teuʻi lahi ho kofu vaʻe,
ko e ngāue ʻae nima ʻoe tufunga poto.
Ko e fakamaʻu ʻo ho noʻotanga kofu ʻoku hangē ha ipu,
ʻoku ʻikai masiva uaine:
pea ʻoku tatau ho sino mo e u uite,
kuo nonoʻo ʻaki ʻae ngaahi lile.
‌ʻOku tatau ho ongo huhu mo e ongo kāseli,
mui ʻoku na tatau.
‌ʻOku tatau ho kia mo ha fale lei ʻoku māʻolunga:
pea tatau ho mata mo e anovai ika ʻi Hesiponi, ʻi he veʻe matapā ʻo Patalapini:
ʻoku tatau ho ihu mo e fale leʻo ʻi Lepanoni ʻoku hanga ki Tamasikusi.
‌ʻOku tatau ho ʻulu mo Kameli,
mo e louʻulu ʻo ho ʻulu ʻoku hangē ko e kulokula;
kuo moʻua ʻae tuʻi ʻi he ngaahi potu ʻi fale.
Oiau, hono ʻikai hoihoifua mo fakaʻofoʻofa koe,
ʻa koe ko hoku ʻofaʻanga koeʻuhi ke u fiemālie ai! ‌ʻOku tatau ho māʻolunga mo e ʻakau ko e paame,
pea hangē ho ongo huhu ko e ngaahi fuhi vaine.
Naʻaku pehē, “Te u kaka ʻi he ʻakau ko e paame,
pea u puke ki hono ngaahi vaʻa:”
pea ko eni foki, ʻoku tatau ho huhu mo e ngaahi fuhi vaine,
mo e ngangatu ʻo ho mānava ʻo hangē ko e moli;
‌ʻOku tatau ʻae ngaahi lea mei ho ngutu mo e uaine lelei ʻoku huʻamelie:
he naʻa mo kinautolu ʻoku mohe ʻoku fakalea ai.
10 ‌ʻOku ʻo hoku ʻofaʻanga au, pea ʻoku ne holi pe kiate au.
11 Haʻu, ʻā hoku ʻofaʻanga, ke ta ō atu ki he ngoue;
ke ta nofo ʻi he ngaahi potu kakai.
12 Ke ta ō hengihengi ki he ngaahi ngoue vaine;
ke ta mamata ki he vaine ʻi heʻene tupu lelei,
mo e tupu ʻo hono fua mui,
pea mo e fatakau ʻoe pomikanite:
pea te u foaki ʻi ai ʻa ʻeku ʻofa kiate koe.
13 ‌ʻOku nanamu ʻae tutai,
pea ʻoku ai ʻae ngaahi fua lelei ʻi hota veʻe matapā,
kuo u tānaki koeʻuhi ko koe, ʻE hoku ʻofaʻanga.