Huan Xasāstiʼ testamento: Huan xatzey tachihuīn ixpālacata Jesucristo

2 TIMOTEO