Yu Xapꞌunaj Karta yu Tsꞌoqlhi ni
Pedro
1
Ni Pedro jamastakꞌay yu talhakapuꞌan ni Jesucristo
Kitꞌin, kPedro, ixtamalaqachan ni Jesucristo kunita. Aniy klatsꞌoqniyau ni uxiknan yu tus tꞌikl pꞌutꞌaukꞌavilanantꞌik xalakatꞌun Ponto, Galacia, Capadocia, Asia ali Bitinia. Yu vananaj maqancha ni kimPay Dioskꞌan talaksakchaꞌan. Va najun IxꞌEspíritu katamakan ni ixnavin kꞌaꞌuntꞌik. Talaksakchaꞌan para kaꞌalasmaktꞌik ni Jesucristo y para katachaꞌamajꞌanin mintalaqalhinkꞌan kun ixjakꞌalna. Va ayaj katamapaynin ni Dios y oxamaktaun katamakan.
Tꞌaunau pakxanꞌinin ni Cristo
Va katoꞌoyakal ni Dios yu ixPay kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo. Yucha ayaj kintamapaynin y xlhiyucha kintamakan para katsukuchoqoo sastꞌi. Chuncha kintamakan por kujchoqol ni Jesucristo tejkan ixnitacha. Chuncha va tacha taylhaaniyaucha ixpakxanꞌika. Chuncha ni Dios tamaꞌanitan ancha laktꞌiyan yu kataxtaqniyan. Yu kataxtaqniyan, yucha jantu lay miꞌojoy y jantu lay xqalilin y jantu lay puchꞌiy. Chavay por lhakꞌapꞌupꞌinatꞌik ni Dios, yucha tapulhistakꞌan ixtapꞌasta para lay kꞌalaqtꞌaxtꞌutꞌik. Chuncha lay kalaꞌaꞌitꞌik ni ox jatsukunti yu talhilkamaꞌanitan. Yucha kꞌamasunikꞌanapitik tejkan xaputamaktanacha kunaꞌ.
Xlhiyucha ni uxiknankꞌan ayaj lhiꞌachꞌantꞌaꞌuyatꞌik mas chavaycha lay kaꞌalil pulhuu maqanlqajnati. Milhakapuꞌatkꞌan va tacha oro. Tsꞌanqay kamapꞌukal laka jikmi para kalaqtsꞌintanukal incha va laqsaval oro. Chavay milhakapuꞌatkꞌan yu tayaniy maqanlqajnati apalay xtapal xajantu yu oro yu lay miꞌojoy. Chuncha milhakapuꞌatkꞌan kaxajtachal para ox kalaqtsꞌinkꞌanapitik, lajꞌay kamakꞌakꞌanapitik y katꞌoꞌoyakꞌanapitik tejkan kaminchoqoyaꞌ ni Jesucristo. Yucha achꞌaniyatꞌik mas jantu laqtsꞌinatꞌik. Mas jantukaꞌ laqtsꞌinatꞌik, va lhakꞌapꞌupꞌinatꞌik. Ayaj ox lhiꞌachꞌantꞌaꞌuyatꞌik tus jantucha pꞌastꞌakꞌatꞌikcha tacha lay kꞌalhichꞌivinintꞌik. Ox xajachal milhakapuꞌatkꞌan, va kalaqtaxtuyaꞌ milhitsukunukꞌan.
10 Ni lapanakni yu maqancha ixtalaqputeꞌey ixchivinti Dios tejkan jantukaꞌ ixmin Jesucristo, yuꞌuncha ixtalhichiviniy yu kintaxtaqniyan Dios por ixjamapayninti. Va ixtamispaputun y ayaj ixtalakxkajuy tacha kintapumalaqtaxtuyan ni Dios. 11 Mas jantukaꞌ ixmin ni Cristo, ixꞌEspíritu ixtanun la ixjatsukuntikꞌan ni anchanu lapanakni. Xlhiyucha ixtalhichiviniy ni Cristo yu Dios kamalaqachayaꞌ. Vachuꞌ ixtalhichiviniy yu ixmaqanlqajnati ni Cristo yu kalhitapasayaꞌ ali ixꞌayaxtu yu astan kalaqaꞌiyaꞌ. Pero ayaj ixtamispaputun taꞌayucha kunaꞌ y tavanancha chuncha kunaꞌ. 12 Ni Dios lakmakꞌatsanil ni jantu katapaxtoqniyaꞌ ni anchanuꞌ chivinti yu ixtalaqputeꞌey, va kijnankꞌan kintapaxtoqniyan astan. Ni anchanuꞌ chivinti yu ixtalaqputeꞌey ni yuꞌuncha, va yu chavaycha laqpꞌutꞌeꞌenikꞌantꞌik. Talaqputeꞌenitan lapanakni yu ox chivinti kun ixtapꞌasta ni Espíritu Santo yu minchal laktꞌiyan. Tus ixmayulnin Dios ixtakꞌatsaputun yu naunputun anchanuꞌ chivinti.
Ni Dios kintajuntaꞌiyan ni kalhitsukuꞌojoo yu ox la kimputsukukꞌan
13 Xlhiyucha kakꞌatsꞌajtsꞌukꞌutꞌikcha la mijatapastakꞌatkꞌan, va ox kꞌalhistꞌajkꞌantꞌik. Vamun kapꞌakxanꞌitꞌik yu lajꞌoxi yu kintaxtaqniyan ni Dios tejkan kaminchoqoyaꞌ ni Jesucristo. 14 Kꞌaꞌuntꞌik tacha jasꞌatꞌan yu ox taqalasmaknan. Jantucha kꞌamakꞌatꞌik yu tacha ixmakꞌapꞌutꞌunatꞌik tejkan jantukaꞌ ixmispꞌayatꞌik ni Dios. 15 Ox katꞌiꞌukxuntꞌayatꞌik tacha ixlapanakni Dios. Dios lhitꞌaunꞌojoy ixꞌoxixtu y yucha tajuntaꞌin. 16 Va tsꞌoqkanta taꞌan Dios najun: “Kalhitsꞌukꞌuꞌotꞌik yu ox la metsukuntikꞌan tacha kitꞌin klhitꞌaunꞌojoy kiꞌoxixtu.”
17 Va tꞌachꞌivinanatꞌik ni Dios tacha mimPaykꞌan. Yucha va aqstanchun laqtsꞌintanuy ixputsukukꞌan tachun ni lapanakni. Xlhiyucha maqskꞌiniy katꞌoꞌoyatꞌik tejkan tꞌiꞌukxuntꞌayayatꞌik ni aniy lakamunukpaꞌ, tacha jantu aniy machaqan kꞌaꞌuntꞌik. 18 Chuncha tacha ixtꞌiꞌukxuyanantꞌik, mimputsukukꞌan jantu xtapal kaval, vamun yu tamalanin mepayankꞌan maqancha. Uxiknan kꞌatsꞌayatꞌik ni Dios tamalaqtaxtun ni anchanuꞌ putsuku. Jantu katamalaqtaxtun kun oro nisin plata, 19 va talhimalaqtaxtun ixjakꞌalna ni Cristo yu ayaj ixtapal. Yucha va tacha sasꞌatꞌa borrego yu jantu tuꞌuchun tsꞌanqaniy y jantu kalhitsukul tuꞌuchun yu jantu ox. Va moqslanikanta ni Dios tacha taun lapaxkan. 20 Tejkan vananaj jantukaꞌ ixꞌalin ni lakamunukpaꞌ ni Dios naul ni Cristo kalhimaqxtaqkalcha. Pero tus chavaycha kilatachil para uxiknan. 21 Va por yucha lhakꞌapꞌupꞌintꞌatꞌik ni Dios. Yucha majkujuchoqol Jesucristo tejkan ixnitacha ex ay makachal laktꞌiyan. Xlhiyucha lhakꞌapꞌupꞌinatꞌik ni Dios, vachuꞌ pꞌakxanꞌitꞌatꞌik yu kataxtaqniyan.
22 Chavaycha alasmaktꞌatꞌikcha ni chivinti yu laqsaval. Xlhiyucha ni Espíritu tapulaqchaꞌaxtun mintalaqalhinkꞌan la metsukuntikꞌan. Chuncha laqsaval lapꞌaxkꞌayatꞌik tacha ox tꞌalaqaunin. Maqskꞌiniy kalapꞌaxkꞌatꞌik kun tachun melhanutkꞌan ali tachun mintapꞌastakꞌan. 23 Uxiknan va sastꞌi tsꞌukꞌuchꞌoꞌotꞌik, jantucha por ixtapꞌastakꞌan lapanakni yu miꞌojoy. Va tsꞌukꞌuchꞌoꞌotꞌik por ixchivinti Dios yu jantu aqtaun miꞌojoy. Yucha lhitꞌajun tapꞌasta y tꞌajun mas va tavanancha. 24 La ixchivinti Dios najun:
Tachun ni lapanakni va tacha javan tajunita.
Tachun ixꞌayaxtukꞌan va tacha xaxanti.
Ni javan va xloꞌa y patajuy yu xaxanti.
25 Pero ixchivinti Dios alinta mas va tavanancha.
Yucha ni ox chivinti yu laqpꞌutꞌeꞌenikꞌantꞌik.