5
Jalaqxaqalakan yu maqalinin
Kaꞌasmaktꞌik ni uxiknan yu maqalinin untꞌatꞌik. Kaꞌalhuntꞌik y kꞌalaktꞌasatꞌik por kꞌamaꞌanlꞌajnanapitik. Yu mimaqalitkꞌan yucha puchꞌitacha y yu milaqchꞌitkꞌan laqxvayꞌojotacha tsapul. Yu miꞌorojkꞌan ali mimplatajkꞌan yuꞌuncha talaqmastacha y anchanuꞌ yu mastacha yucha masuy milaqtaqalkꞌan y yucha kꞌapꞌutsꞌanꞌayapitik tus tacha katalaqxavaꞌon. Vamun tamaqamayan kꞌalalhavatꞌik mimaqalitkꞌan mas chavaycha tꞌajuncha miꞌonuꞌ ni lakamunukpaꞌ. Kꞌamakꞌatꞌik kuenta. Jantu kꞌalakmapꞌalatꞌik miꞌoqxtamatinkꞌan yu taxqanal la milhitapatskꞌan. Yuꞌuncha tus talaktꞌasay tachivintanuy. Tus taꞌan vilchal ni Dios yu jalaklhichimoꞌoy tachun yu talhitꞌajun tapꞌasta, tus ancha kilchaꞌan ixchivintikꞌan miꞌoqxtamatinkꞌan.
La metsukuntikꞌan lhitꞌaunꞌoyatꞌik tachun yu lajkꞌus yu alin lakamunukpaꞌ y tachun yu skꞌinatꞌik la melhanutkꞌan. Ex chuncha mimputsukukꞌan makꞌayatꞌik tus tacha yu talajꞌonta vakaxna yu laqchaꞌantacha xajulchan para kalaqmaqnikal. Ni lapanakni yu vas tatijuyanal, yuꞌuncha jalaqmamaꞌanlꞌajnivayatꞌik tus jalaqmaqniyatꞌik, mas yuꞌuncha jantu tuꞌuchun talaktanchaniyan.
Tsꞌanqay lakatꞌuniy kꞌamakꞌakꞌa y vachu kꞌamaqantꞌaqnin
Ketꞌalaqaunin, uxiknan tsꞌanqay kꞌamaꞌantꞌaqnitꞌik tus tejkan kaminchoqoyaꞌ ni kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo. Vachu chun tacha qayntaun yu tapatsay laka kuxtu maqantꞌaqniy tus tejkan tamay ni xkan yu pꞌunaj tamay y vachuꞌ yu astan tamay, tus ex pakxanꞌiy kaxqaꞌil yu ox jaxqanti. Uxiknan ox katꞌaylhipꞌintꞌik y kꞌamaꞌantꞌaqnitꞌik vachuꞌ, porke ni Jalhachimoꞌonuꞌ jantucha maqan kaminchoqoyaꞌ. Ketꞌalaqaunin, jantu tuꞌuchun kꞌalaꞌunitꞌik para jantu tuꞌuchun laqtaqal kꞌamukꞌanikꞌantꞌik. Ni Dios yu mukꞌay laqtaqal, yucha va laycha kachil, va lakxtuyalcha laka puerta.
10 Ketꞌalaqaunin, kalaqtsꞌiꞌitꞌik ixputsukukꞌan ni lapanakni yu maqancha ixtalaqputeꞌey ixchivinti Dios. Ox ixtamaqantꞌaqnita mas ixtamaqanlqajnan tejkan ixtalhichiviniy ixtaqaꞌuti ni Jalhachimoꞌonu Dios. 11 Kijnan kꞌatsayau ni anchanu lapanakni yu ixtamaqanlqajnan, yuꞌuncha ixtalhitꞌajun lhuu achati. Uxiknan asmaktꞌatꞌik tas valcha kun Job. Yucha maqantꞌaqniꞌol tachun ixmaqanlqajnati ex mapaynil ni Jalhachimoꞌonu Dios. Yucha ayaj paxkanan y mapayninin.
12 Ketꞌalaqaunin, alin taun tuꞌuchun yu ayaj maqskꞌiniy. Tejkan chꞌivinanatꞌik jantu kꞌanauntꞌik: “por Dios”, para kꞌamasutꞌi ni laqsaval yu naunatꞌik. Vachu jantu kꞌanauntꞌik: “por ixtapꞌasta ni laktꞌiyan”, nisin: “por yu lakamunukpaꞌ”, nisin por ataun tuꞌuchun. Vas kalaꞌunitꞌik. Incha naunatꞌik: “chun”, vamun kaval: “chun”. Incha naunatꞌik: “jantu”, vamun kaval: “jantu”, para jantu tuꞌuchun laqtaqal kꞌamukꞌanikꞌantꞌik.
Iskꞌinka ni Dios
13 Incha alin qayntaun uxiknan yu jamaqaninin, yucha tsꞌanqay kaskꞌinlhi Dios. Vachu incha alin qayntaun yu ayaj achan, yucha tsꞌanqay kamilpal. 14 Incha qayntaun taqanꞌay, tsꞌanqay kalakjuntaꞌil ni xalajꞌaynin lapanakni yu ox talhakapuꞌanan para kataskꞌinil Dios y para katalhilakaxapal aceite kun la ixtaqaꞌuti ni kiJalhachimoꞌonukꞌan. 15 Incha ox talhakapuꞌan tejkan kataskꞌiniyaꞌ Dios ex palay kunaꞌ ni taqanꞌan. Yu kiJalhachimoꞌonukꞌan kamaꞌostaulniyaꞌ. Incha makal tuꞌuchun talaqalhin ex yucha kamalaqmixinikanaꞌ.
16 Xlhiyucha kꞌalamasavalatꞌik mintalaqalhinkꞌan y kꞌalaskꞌinitꞌik Dios para palay kaꞌunchꞌoꞌotꞌik. Qayntaun lapanaki yu ox alinta kun Dios yucha skꞌin Dios y yu ixtapayniti lhitꞌajun tapꞌasta y ox lhiꞌakxajachal.
17 Ni Elías yucha va qayntaun lapanaki ixjunita tacha kijnankꞌan. Pero tejkan ayaj skꞌinlhi ni Dios para jantu katamal xkan, ex jantucha katamal lakatꞌun tus laꞌatꞌutu jachꞌitin apakltaun. 18 Ex astan aaqtaun skꞌinchoqol Dios ex tamachoqolcha xkan, ex alinchoqolcha jatachꞌanati ni lakatꞌun.
19 Ketꞌalaqaunin, incha alin qayntaun yu makauntijlay ixchivinti Dios yu laqsaval ex yu aqayntaun aqtayjuy para kataspꞌikchoqol, 20 ex kakꞌatsꞌatꞌik ni yucha malaqtaxtuycha qayntaun maqtaqalhini lapanaki taꞌan ixpaxtoqniy kanil. Tejkan chuncha aqtayjuy ex lhuu talaqalhin malaqmixinikan ni anchanu lapanaki yu aqtayjukan.