Yu Xapꞌunaj Karta yu Tsꞌoqnil Pablo ni
Timoteo
1
Ni Pablo mastakꞌay yu Timoteo
Kitꞌin kPablo, ixtamalaqachan Jesucristo kunita va por chuncha kilhijunil Dios kiJamalaqtaxtunuꞌ y vachu Cristo Jesús yu pakxanꞌiyau. Aniy iktsꞌoqniyan uxintꞌi, Timoteo, yu tacha mero kesꞌatꞌa untꞌi tejkan lhakꞌapꞌupꞌi ixchivinti Dios. Kamapaynin y kapaxkan y oxamaktaun kamakan kimPay Dioskꞌan kun Cristo Jesús kiJalhachimoꞌonukꞌan.
Jantu kaxtꞌaqtꞌi lakatin ni kamasukal aputaun lhakapuꞌati
Klhijunin tejkan xajkꞌanta Macedonia va katꞌaꞌul laka putaulan Éfeso para kꞌalaklhiꞌun lati lapanakni jantucha katamasul aputaun jatapastakꞌati yu jantu laqsaval kaval. Vachu jantu katamakal kuenta yu kuentos y valiꞌiy chivinti yu lhichiviniy yu tatapasal ixpayankꞌan la maqancha. Va yucha talalhikiltsakꞌastukꞌa ni lapanakni. Jantu kintaꞌaqtayjuyan para lay kamakau ixlhitapatsa Dios yu lay makakan vamun incha kalhakꞌapꞌupꞌi. Va chuncha klhijunin para katalapaxkal ni lapanakni. Chuncha lay talapaxkay tejkan jantu kaꞌalil talaqalhin la ixjalhanutkꞌan, tejkan ox takꞌatsay ni jantu katalhitsukul laqtaqal, tejkan laqsaval talhakapuꞌan. Lati yu jantu vas tataylhaꞌan tamaqamay katalhilakchivinil yu jantu aqtayjunun. Tamalanininputun ixlhachimoꞌonkꞌan ni israelitas pero jantu tamalaqasiy tisuncha tachiviniy mas va talaninin takꞌatsan.
Kꞌatsayau yu lhachimoꞌon yucha la ox incha kalhimapꞌatsꞌatꞌi tacha paxtoqniy. Kꞌatsayau ni lhachimoꞌon jantu para yu lajꞌoxin kaval, va para yu jantu ox tamakay ali yu talaktuꞌunun, para yu jantu tatoꞌoyay Dios ali yu tamaqtaqalhinin, para yu jantu tatapatsaniy Dios ali yu jantu tatoꞌoyay kilhakapuꞌatkꞌan, para yu tamaqniy ixpaykꞌan kun ixnatikꞌan, para yu jamaqninin, 10 para yu tatꞌatamay lapanakni yu jantu ixnavin kaval, para yu talachꞌapay joꞌakna tacha xanati kaval, para yu taꞌalhaustꞌay lapanakni, para yu jamakanunun, y para yu tanajun va laqsaval pero talaklkanan. Ni lhachimoꞌon vachu va para jantu kamalanikal chivinti yu kalaktanchal yu vas lhichiviniy Dios. 11 Chuncha paxtoqniy kun yu ox chivinti yu masuy ixꞌayaxtu Dios yu ay junita. Va yucha kilakꞌulal para kaklaqputeꞌel.
Ni Pablo xtaqniy lhimalaqpuchuncha por ixjamapayninti Dios
12 Ikxtaqniy lhimalaqpuchuncha ni kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo yu kixtaqnita tapꞌasta. Yucha kilhiꞌaynlhi, va kilakꞌulal para kaktapatsanil. 13 Chuncha kimakata mas maqancha jantu ox xaklhichiviniy. Va xaklhimaqchapuy, xaklaktuꞌuy. Pero jantukaꞌ xaklhakapuꞌan y jantu xajkꞌatsay yu xakmakay xlhiyucha kimapaynil. 14 Va ayaj kimapaynil kiJalhachimoꞌonukꞌan para kaklhakapuꞌal y kaklhitsukul ixjapaxkanti ni Jesucristo.
15 Va laqsaval y maqskꞌiniy kalhakapuꞌankal ni inchine chivinti, ni yu Cristo Jesús kilachil lakamunukpaꞌ para kalaqmalaqtaxtul yu tamaqtaqalhinin. Kun tachun yu tamaqtaqalhinin kitꞌin yu palay ay xajkunita. 16 Xlhiyucha kimapaynil. Chuncha tejkan kimalaqtaxtul kitꞌin, ni yucha apalay masul ni Cristo Jesús va ayaj jalaqmaqantaulniy ni lapanakni. Chuncha kalakmasunikal yu ixtalhakapuꞌuxaꞌan yucha, para katalhitsukul ni jatsukunti yu jantu aqtaun kamiꞌoyaꞌ. 17 Va katoꞌoyakal ni ay Jalhachimoꞌonuꞌ y ay kamakakal mas va tavanancha, jantu aqtaun katamaktal. Yucha si kalhachimoꞌonunaꞌ, jantu aqtaun kaniyaꞌ, jantu laqtsꞌinkan, vamun yuꞌ Dios junita y ay jatapastakꞌati lhitꞌajun. Va chuncha kavalcha.
18 Timoteo, kesꞌatꞌa kꞌatꞌi, ikxtaqniyan aniy lhitapatsa para ox katayanin tacha qayntaun tropa yu tanun laka lhilukuj. Vachu va tacha uxintꞌi talhichivinin tejkan talaqputeꞌel ixchivinti Dios. 19 Katꞌayanin kun milhakapuꞌati y kakꞌatsꞌa ni jantu kaꞌalil milaqtaqal. Lati jantu chun tapastaklhi y tamaqatsꞌanqal ixlhakapuꞌatkꞌan vachu va tacha tsꞌanqay laqataun barco tejkan taqalhiy. 20 Chuncha tatapasal ni Himeneo ali Alejandro yu jantu ox ixtalhichiviniy Dios. Klakmakaul kun ni Satanás para katalanil ni jantucha chuncha katataylhaꞌal.