2
Kataskꞌil Dios yu talhakapuꞌan
Pꞌunaj klhinajun ni katatꞌachivinil Dios yu talhakapuꞌan y va katalhitapaynil y kataskꞌinil Dios por tachun ni lapanakni y kataxtaqnil lhimalaqpuchuncha. Va katatapayninil Dios por lhachimoꞌonun ali tachun yu lajꞌay lapanakni para chuncha oxamaktaun kaval ketsukuntikꞌan para lay katoꞌoyau ni Dios y lay katiꞌukxuntayau tacha lapanakni yu ox toꞌoyakan. Va la ox tejkan chuncha tapayniniyau y chuncha lhipaꞌiniy ni Dios kiJamalaqtaxtunukꞌan. Yucha najun katalaqtaxtul tachun ni lapanakni y katamispal yu mero laqsaval. Va alin taun Dios. Ni Jesucristo val lapanaki y yucha tanꞌajvil para ox katalalaqtsꞌinchoqol ni Dios kun ni lapanakni. Yucha xꞌaman xtaqkal para kamaqnikal para lay katalaqtaxtul tachun ni lapanakni. Chuncha tapasal y laqputeꞌekal tejkan paxtoqnil. Va yucha klakꞌulakanta para klaqputeꞌel tacha ixtamalaqachan Jesús, va laqsaval yu knajun, jantu ikmakanunun. Klakꞌulakanta ni kaklakmalanil yu jantu israelitas kataval para katalhakapuꞌal y katamispal yu laqsaval.
Va iknajun mas va toꞌoxtaycha kaval katatapaynil ni lapanakni y katamaqstal ixmakakꞌan jantu kun laqtaqal nisin jantu katalatalqaunil tejkan taskꞌin Dios. Vachu yu xanatin maqskꞌiniy katalakatayal kun laqchꞌiti jantu va para ay katakꞌatsal. Jantu maqskꞌiniy ayaj ox katalaꞌoxil ixꞌajikꞌan y jantu maqskꞌiniy kataꞌulal oro nisin yu laqspututu chiyux yu laqlhuu xtapal, nisin laqchꞌiti yu laqlhuu ixtapal kaval. 10 Yu maqskꞌiniy va katamakal yu lajꞌoxi lhitapatsa tacha yu paxtoqniy katamakal xanatin yu ayaj tatoꞌoyay Dios. 11 Yu xanatin va maqskꞌiniy saq katamaꞌal la ixjatapastakꞌatkꞌan yu talaniy y katalaqaꞌil yu talhinajun ixapaykꞌan. 12 Kitꞌin jantu klaqxtaqniy lakatin para katamalaninil taꞌan la alin lapanakni vachu jantu para katalhichimoꞌol ixapaykꞌan. Va maqskꞌiniy saq kataval. 13 Yu pꞌunaj makakal va Adán ex astan yu Eva. 14 Yu Adán jantu kamakanukal, va makanukal yu xanati, ex chuncha alil ni talaqalhin. 15 Pero ni xanati tejkan lhitsukuy sasꞌatꞌa kalaqtaxtuyaꞌ incha makay ni lhitapatsa yu paxtoqniy. Kalaqtaxtuyaꞌ incha taylhaꞌan lhakapuꞌan y japaxkanan y incha tiꞌukxuntayay tacha paxtoqniy ixlapanaki Dios kun ox jatapastakꞌati.