3
Tacha maqskꞌiniy kataval ni lapanakni yu jalaklhistakꞌa yu talhakapuꞌan
Yu inchine va laqsaval, yu laklhistakputun yu talhakapuꞌan, yucha ox lhitapatsa yu makaputun. Xlhiyucha yu kalaklhistakyaꞌ yu talhakapuꞌan yucha maqskꞌiniy kaval yu jantu lay mukꞌanikan laqtaqal. Vamun qayntaun xanati kalhitsukul, ox yu kalhistakkal la ixjatsukunti, ox kalakpastaknal, katoꞌoyakal, ox kalaqlaqaꞌil lapanakni la ixchaqaꞌ y ox jamalaniniꞌ kaval. Jantu maqskꞌiniy kataꞌapꞌal, jantu kalakasamanal, va qalꞌox kaval. Vachu jantu kapastaklhi tacha lay kamakanuxtul tumin. Maqskꞌiniy ox jamapaynini lapanaki kaval y jantu kalakxkaul lhilukuj. Tsꞌanqay ox kalhachimoꞌonul ixpulakna la ixchaqaꞌ y kalakmakal ni ox kataqasmaknal yu sasꞌatꞌan y ox katatoꞌoyanal. Incha jantu laniy lhachimoꞌon la ixpulakna la ixchaqaꞌ, ¿tas laycha kapulhistakꞌaꞌ ixlapanakni Dios? Tsꞌanqay kaval lapanaki yu maqancha lhakapuꞌan para jantu ay lapanaki kakꞌatsal. Ex jantu chuncha kamukꞌanikal laqtaqal tacha mukꞌanikal ni xaꞌukxtin aqmoqxnu. Vachu tsꞌanqay ox katatoꞌoyal yu jantu talhakapuꞌan para jantu kamakal yu jantu ox laqtsꞌinkan para jantu katsukul tamakaunaꞌ la isqapa ni aqmoqxnuꞌ.
Tacha maqskꞌiniy kataval yu taꞌaqtayjunun
Vachu yu aqtayjunin tsꞌanqay kataval jatoꞌoyanan lapanakni y jantu tꞌuy ukxpuꞌ katamakal. Vachuꞌ jantu taꞌapꞌan kataval y jantu katamakanuxtul tumin. Vachuꞌ ox kataylhaꞌal yu chavay kintamasunincha Dios yu lhakapuꞌanau. Maqskꞌiniy ox katakꞌatsal ni jantu katalhitsukul laqtaqal. 10 Maqskꞌiniy kalaqtsꞌintanuꞌelakal. Ex chuncha incha jantu katalhitsukul tuꞌuchun laqtaqal lay kataval tacha aqtayjunin. 11 Vachu ni xanatin tsꞌanqay kataval jatoꞌoyanan y jantu katalaklkanal y ox kalaklhistakkal la ixjatsukuntikꞌan, y kalakmispakal ox tatapatsay mas va tichichuncha lhitapatsa. 12 Yu aqtayjunin kataval va katalhitsukul qayntamin ixanatikꞌan y ox katalhichimoꞌol sasꞌatꞌankꞌan la ixchaqakꞌan. 13 Yu ox tatapatsay tacha aqtayjunin, yuꞌuncha apalay ox laktoꞌoyakan. Chuncha jantucha tatalhanajlhichiviniy tacha talhakapuꞌan ni Cristo Jesús.
Mas jantu ixmispakan, va la ay yu makata ni Dios
14 Ikpakxan niman kaklaqꞌantachaꞌan pero chavaycha iktsꞌoqniyan. 15 Ex chuncha incha kaktaqmaqayaꞌ, kakꞌatsꞌayeꞌe tas laycha kꞌapꞌutiꞌukxuntꞌay kun ixlapanakni ni Dios yu laqsaval kujta. Va por yuꞌuncha jantu lay miꞌojoy ni chivinti yu laqsaval, vachu va tacha aqataun chaqaꞌ yu jantu lay miꞌojoy por yu ox xaputayan. 16 Jantu va tꞌuy chivinti kaval. Mas jantu ixmispakan, la ay yu makata ni Dios para katoꞌoyakal:
Tasul tacha qayntaun lapanaki.
Ni Espíritu Santo la ay makal.
Ixmayulnin Dios talaqtsꞌil.
Va laqputeꞌekal taꞌakchun putaulanaxna,
va lhiꞌaynkal aniy lakamunukpaꞌ,
va laqaꞌikal laktꞌiyan.