Yu Xaꞌaqxtꞌiyunuꞌ Karta yu Tsꞌoqnil Pablo ni
Timoteo
1
Ni Pablo mastakꞌay yu Timoteo
Yu kitꞌin kPablo, ixtamalaqachan Jesucristo kunita va por chuncha naul ni Dios. Va ixnajunta kalaqxtaqniyaꞌ jatsukunti ni lapanakni yu chꞌantaun tajunita kun Cristo Jesús. Aniy iktsꞌoqniyan uxintꞌi, Timoteo, va kꞌachaniyan tacha kesꞌatꞌa kꞌatꞌi. Kamapaynin y kapaxkan y oxamaktaun kamakan kimPaykꞌan Dios kun Cristo Jesús kiJalhachimoꞌonukꞌan.
Por uxintꞌi ikxtaqniy lhimalaqpuchuncha ni Dios. Va yucha iktapatsaniy vachu va tacha ixtapatsaniy yu maqaniyaꞌ kepayankꞌan. Ox ijkꞌatsan por ni kilhitapatsa yu ikmakay. Va si ikpastakꞌan ni uxintꞌi tejkan ikskꞌin Dios tsꞌis tunkuj. Ikpastakꞌa tejkan ikmakajun ni uxintꞌi, va ixtꞌaꞌun qalhun. Xlhiyucha ayaj klaqꞌuxanchoqoyan para lay kaklhiꞌachantajul. Va ikpastakchoqoy ni ox lhakꞌapꞌupꞌin, tacha pꞌunaj lhakapuꞌal yu mintꞌaku Loida ali minati Eunice. Ox ijkꞌatsay ni uxintꞌi vachu va chun lhakꞌapꞌupꞌin.
Xlhiyucha ikxtaqniyan taun jatapastakꞌati, va ijkunan ni ox kamakꞌatꞌi ni lhitapatsa yu Dios lhilakꞌulayan. Yucha xtaqnin tejkan ikmoqslanin kimakaꞌ. Ni Dios kintaxtaqnin ixꞌEspíritu, jantu para katalhanau, va para kintaxtaqnin tapꞌasta y para kapaxkanau y para ox kalhistakvicha ketsukuntikꞌan. Xlhiyucha jantu maqskꞌiniy kꞌalhimaxan ni chivinti yu lhichiviniy kiJalhachimoꞌonukꞌan. Vachu jantu kꞌalhimaxan por kitꞌin yu klhichꞌikanta por yucha. Mas va lhitaꞌay kaval, iknajun kꞌintꞌatꞌapꞌatsꞌatꞌi la ixlaqputeꞌeka ni ox chivinti kun yu tapꞌasta yu xtaꞌa ni Dios. Yucha kintamalaqtaxtun y kintajuntaꞌitan para ox katiꞌukxuntayau tacha ixlapanakni. Chuncha kintamakan jantu por kilhitapatsakꞌan, va por chuncha makaputul tejkan jantukaꞌ aqtaynil ni lakamunukpaꞌ. Chuncha kintamapayniyan por yu makal Cristo Jesús. 10 Ni anchanu jamapayninti tasul tejkan kilachil kiJamalaqtaxtunukꞌan Jesucristo. Yucha mamiꞌonil ixtapꞌasta ni lhinin y mapulkunil ni sastꞌi jatsukunti yu jantu aqtaun kamiꞌoyaꞌ. Yucha va ni jatsukunti yu lhitsukukan por ixqasmakka ni ox chivinti.
11 Va por ixlaqputeꞌeka ni anchanu chivinti ni kitꞌin klhilakꞌulakal y ikmalaqachakal para kaklakmalanil lapanakni yu jantu israelitas kataval. 12 Va xlhiyucha chavaycha klhimaqanlqajnan, pero jantu klhimaxanan. Va ikmispay yu klhakapuꞌan y ijkꞌatsay ni yucha lay ox lhistakꞌa ketsukunti yu ikmaqxtaqnita tus kachil anchanu julchan.
13 Katꞌaylhipꞌi jamalaniniꞌ yu laqsaval, tacha kitꞌin kunan. Kꞌamalanin kun jalhakapuꞌati ali japaxkanti yu minchal kun Cristo Jesús. 14 Ox kꞌalhistꞌaktꞌi ni lhitapatsa yu maqxtꞌaqnikꞌa kun ixꞌaqtayjunti ni Espíritu Santo yu alin kun kijnan.
15 Uxintꞌi kꞌatsꞌaycha ni kintamakajun ni Figelo y Hermógenes kun tachun yu alati kintꞌaltanan yu machaqan Asia. 16 Va kamapaynil ni Jalhachimoꞌonu Dios ixlapanakni ni Onesíforo. Yucha aqlhuva kimaꞌayajnil y jantu ixlhimaxanan por ikchꞌikanta. 17 Tejkan ixvil aniy laka putaulan Roma, va laqatapꞌasta kilakxkaul tus kintemal. 18 Kamapaynil ni Onesíforo ni Jalhachimoꞌonuꞌ ni anchanu julchan. Uxintꞌi ox kꞌatsꞌay ni ayaj ox tapatsal ancha laka putaulan Éfeso.