2
Kꞌatꞌapꞌasnitꞌi kun ixjamapayninti ni Cristo Jesús
Chavay ni uxintꞌi, kesꞌatꞌa kꞌatꞌi, kꞌatꞌapꞌasnitꞌi kun ixjamapayninti ni Cristo Jesús. Ni chivinti yu asmaktꞌi vachuꞌ taqasmaklhi alati tejkan kitꞌin kunin, va yucha kamalanichꞌoꞌo alati yu laqsaval katataylhaꞌal. Ex yuꞌuncha vachu lay katamalanichoqol alati lapanakni. Uxintꞌi katꞌayanin mimaqanlqajnati tacha yu ox ixtropa Cristo Jesús. Jantu matichun ox tropa kapastakchoqol para kamakal ataun lhitapatsa yu tacha tamakay yu valiꞌiy lapanakni. Va makaputun ixlhitapatsa tacha yu kalhipaꞌinil ixꞌukxtin yu xtaqnita ixputropa. Vachu qayntaun yu qamanan laqa qamanti jantu lay lhajay incha jantu vas qamanan. Vachu yu pꞌays tapatsay laka kuxtu, va yucha paxtoqniy pꞌunaj kalaqaꞌil yu jaxqanti. Kapꞌastꞌaktꞌi yu tacha kunan, ex ni Dios kaxtaqniyan tachun jatapastakꞌati yu maqskꞌiniy.
Kapꞌastꞌaktꞌi ni Jesucristo yu ixpapanti David ixjunita, yucha va kujchoqol tejkan ixnita. Chuncha najun ni ox chivinti yu klaqputeꞌey y va yucha klhimaqanlqajnan. Va tus iklhichꞌikanta tacha qayntaun maqtaqalhini lapanaki kakval pero ixchivinti Dios jantu tachꞌin kaval. 10 Xlhiyucha ox iktayaniꞌojoy por ixlapanakni Dios yu jalaksakta. Ex ni Cristo Jesús vachu kajamalaqtaxtuyaꞌ para lay ox katatsukul mas va tavanancha.
11 Ni inchine ayaj laqsaval:
Incha tꞌanitaucha ni yucha ex vachu katꞌatiꞌukxuntayayau.
12 Incha tꞌamaqanlqajnanau ex vachu katꞌalhachimoꞌonunau.
Incha naunau jantu mispayau, ex yucha kanaunaꞌ jantu kintamispayan.
13 Mas jantu ox taylhaꞌanau la kilhakapuꞌatkꞌan pero yucha va tacha oxicha taylhaꞌan.
Dios jantu aqtaun taspꞌikchoqoy.
Kꞌamakꞌatꞌi laqatapꞌasta para jantu kꞌalhimaxan milhitapatsa
14 Kalakmapꞌastꞌaknichꞌoꞌo ni lapanakni y la ixlakaꞌukxpu ni Dios, va kalakꞌun laqatapꞌasta ni jantu katalalhilakatsakꞌamal por ixchivintikꞌan. Yucha jantu tuꞌuchun xtapal kaval, xajachal vamun para katalaktꞌilhil ixlhakapuꞌatkꞌan yu taqasmatꞌa. 15 Kꞌamakꞌatꞌi laqatapꞌasta para ox kalaqtsꞌin ni Dios, tacha qayntaun tapatsan yu jantu lhimaxanan ixlhitapatsa, yu ox masuy ixchivinti Dios yu laqsaval. 16 Kamakꞌauntꞌijlacha axtoqnu chivinti yu jantu laqsaval kaval. Yu chuncha tachiviniy apalay talhitanuy talaqalhin. 17 Va tacha taun tsꞌitsꞌi yu laqpuꞌayꞌan va chuncha lhixajachal ixchivintikꞌan. Va chuncha tamakay ni Himeneo ali Fileto. 18 Yuꞌuncha va tamakauntijlal yu laqsaval. Tanajun tapasatacha ni julchan tejkan takujchoqoy ni janinin. Xlhiyucha tamamakauntijlay ixlhakapuꞌatkꞌan lati lapanakni. 19 Ixchivinti Dios va tacha xaputayan chaqaꞌ yu pꞌays tayay taꞌan inchine tsꞌoqkanta: “Ni Jalhachimoꞌonu jalakmispay yu ixlapanakni.” Vachu najun: “Tachun yu tanajun ixJalhachimoꞌonuꞌ ni Jesucristo, yuꞌuncha maqskꞌiniy katamakaunꞌol tachun jalaktuꞌunti.”
20 Aqataun chaqaꞌ yu ay, ancha jantu vamun alin puvay yu jamakanti oro ali plata. Vachu alin puvay yu jamakanti kꞌiu ali tꞌun. Lati vamun mapatsakan tejkan makakan yu ox lakvayti, yu alati va lhilhiy mapatsakan. 21 Incha matichun yu xakaꞌojotacha ixtalaqalhin, yucha lhixajachal tacha yu ox puvaynkan, yu tumpaj maꞌakanta por ixꞌoxixtu para kamapatsal ixꞌukxtin. Yucha listujcha para lay kalhimapatsal mas va tisuncha lajꞌoxi lhitapatsa.
22 Kꞌamakꞌauntꞌijlacha yu talaqalhin yu tamakaputun yu tsꞌalankaꞌ. Vas kꞌatꞌiꞌukxuntꞌay, ox kꞌalhakꞌapꞌupꞌi, ox kꞌapꞌaxkꞌan. Va oxamaktaun kꞌatsꞌukꞌu kun tachun yu ox tajunita la ixjalhanutkꞌan yu ay tamakay ni Jalhachimoꞌonuꞌ. 23 Jantu kamakꞌatꞌi kuenta yu lakchivinti yu jantu kalhitsukul jatapastakꞌati y yu jantu xtapal kaval. Uxintꞌi kꞌatsꞌay ni lhixajachal lhilukuj. 24 Yu ixꞌoqxtamati ni Jalhachimoꞌonuꞌ, yucha jantu maqskꞌiniy kamakal lhilukuj. Va maqskꞌiniy qalꞌox kaval kun tachun ni lapanakni y maqskꞌiniy lay ox kamalanil kun maqantaulati. 25 Maqskꞌiniy kalakmalanil laka laksniy ni lapanakni yu talaktanchay yu ox chivinti. Ka va lay ni Dios kamakayaꞌ para katamapaxal ixjatapastakꞌatkꞌan y para katamispal yu laqsaval. 26 Ex chuncha lay katapuqoslhi la isqapa ni aqmoqxnuꞌ taꞌan ixjalakchꞌiꞌulata para katamakal yu yucha najun.