2
Tanulcha ni Espíritu Santo la ixjalhanutikꞌan yu talhakapuꞌan Dios
Tejkan lakachilcha ixkꞌatankꞌan ni israelitas yu junkan xajulchan Pentecostes, ex tachun yu ixtalhakapuꞌan ni Jesús va chꞌantaun ixtataꞌaqxtoqnun. Taval pꞌaysni makatꞌaunkal, tus tacha taun pꞌays un ixmakatꞌajun. Minchal tus laktꞌiyan y taqasmakꞌol ni lapanakni tus tapulakchux ni laqa chaqaꞌ taꞌan ixtavilanal. Ex niman talaqtsꞌil taun tuꞌuchun tacha jikmi, y tataukꞌanichal laktsꞌuninin por qayntamin la ixꞌaqtsulkꞌan yu ancha ixtavilanal. Ex tanul ni Espíritu Santo la ixjalhanutikꞌan. Taꞌaqtaylcha tachiviniy alati lhichivin yu jantu aqtaun ixtachiviniy. Chuncha lakmachivinil ni Espíritu Santo.
Chuncha ni laka putaulan Jerusalén ixtachaꞌanta israelitas yu ox ixtataylhaꞌan tacha ixputsukukꞌan ixjunita, va ixtaminꞌotachal taꞌakapuchun ni lakamunukpaꞌ por ixkꞌatankꞌan yu ixtamakay. Tejkan taqasmaklhi tacha ixtachiviniy yu ixtalhakapuꞌan ni Jesús, ex ni yuꞌuncha va tataqxtoqlhi y tus saq tatayal porke ixtaqasmatꞌa ixlhichivinkꞌan yu ixtalhichiviniy yuꞌuncha la ixlakatꞌunkꞌan. Ex chuncha tus taun takꞌatsal. Va tus tumpaj talhilal, va ixtalajuniy siya yuꞌuncha:
—Tachun ni aniy lapanakni yu tatꞌajun chivinin va si machaqan xalakatꞌun Galilea. ¿Ex tas laycha tapuchiviniy kilhichivinkꞌan yu chivinanau? Lati ni kijnankꞌan va machaqan Partia juntau, y lati va machaqan Media, vachu lati va machaqan Elam ali machaqan Mesopotamia, ali machaqan Judea, ali machaqan Kapadosia, ali machaqan Ponto, ali machaqan Asia, 10 ali machaqan Frigia, ali machaqan Panfilia, ali machaqan Egipto, ali machaqan xaputaulanaxna Libia yu vilchal xlhiꞌavintꞌi Cirene, ali machaqan Roma. Lati ni kijnankꞌan va israelitas juntau va por chuncha pupaqvi, y lati mas jantu katapupaqlhi tacha israelitas pero vachu talhakapuꞌan Dios tacha kijnankꞌan yu israelitas juntau. 11 Y vachuꞌ alin yu machaqan Kreta ali machaqan Arabia. Chavaycha tachun ni kijnankꞌan qasmatꞌau la kilhichivinkꞌan yu lajꞌay axtoqnuꞌ yu makay Dios —chuncha talajunil ni lapanakni.
12 Tachun ayaj ixtapastakꞌuta, y jantu ixtamispay yu ixtatꞌajun laqtsꞌintapasanan. Ixtalalhisakmiy:
—¿Chavaycha suncha tapasaycha ni aniy?
13 Pero alati lapanakni ayaj ixtalajꞌachan, va tanaul:
—Ka va taꞌapꞌanin.
Ni Pedro jalaqxaqalay ixtalhavaxtu ni lapanakni
14 Ex chuncha ni Pedro va laktꞌatayal yu pumakautaun yu jamalaqachal ni Jesús. Va la pꞌays chivinil va lakjunil tachun ni lapanakni:
—Kintꞌaꞌisraelitas y vachuꞌ tachun yu chavaycha vilanantꞌik aniy laka putaulan Jerusalén. Ox kilaqasmakniu kinchivinti yu klajunau. 15 Ni kijnankꞌan jantu taꞌapꞌanin kajkuu yu tacha uxiknankꞌan pꞌastꞌakꞌatꞌik. Chavaycha va laqanajatsikaꞌ puvakuj. 16 Yu tꞌajun tapasanaꞌ va chuncha tacha lhichivinil Joel yu maqancha ixlaqputeꞌey ixchivinti Dios, va naul:
17 Inchine najun ni Dios, tejkan valaycha kamiꞌoyaꞌ ni lakamunukpaꞌ
kaklaqxtaqniyaꞌ ni Espíritu Santo tachun ni lapanakni.
Yu mintsꞌalankꞌan ali metsiꞌinkꞌan katalaqputeꞌeyaꞌ kinchivinti.
Yu mintsꞌalankꞌan katalaqtsꞌinaꞌ la ixtalakavantikꞌan yu katapasayaꞌ astan.
Vachu yu xapaynin kalaqxaqalakanaꞌ la ixꞌaqlaqavantikꞌan.
18 Vachuꞌ ni anchanu julchan kaklaqxtaqniyaꞌ ni Espíritu Santo yu joꞌakna ali xanatin yu kiꞌoqxtamatin tajunita,
ex ni yuꞌuncha katalaqputeꞌeyacha kinchivinti.
19 Vachuꞌ kakmasuyaꞌ lajꞌay axtoqnuꞌ laktꞌiyan.
Vachuꞌ lakatꞌun kaꞌalinaꞌ yu jantu aqtaun katalaqtsꞌil ni lapanakni:
Kaꞌalinaꞌ lhilukuj, lhuu jakꞌalnan, lhuu jikmi, ali lhuu jin tus tacha taputsꞌi kunaꞌ.
20 Yu julchan jantucha kamapulkuyaꞌ, putsꞌista kunaꞌ.
Yu malkuyuꞌ tacha jakꞌalnan katasuyaꞌ.
Ex astan kachinaꞌ ixjulchan ni ay Jalhachimoꞌonuꞌ Dios,
tejkan kaꞌalinaꞌ lajꞌay axtoqnuꞌ yu kalaqtsꞌinꞌokanaꞌ.
21 Ex tachun yu katatapayniniyaꞌ ni Jalhachimoꞌonuꞌ Dios, yuꞌuncha katalaqtaxtuyaꞌ.
22 Ex ni Pedro va taylhaꞌal ixchivinti, va naul:
—Kintꞌaꞌisraelitas, ox kilaqasmakniu yu klajunau: Ni Dios tamasunin ni Jesús yu machaqaꞌ Nazaret. Xtaqnil ixtapꞌasta para lay kamakal la milakaꞌukxpukꞌan yu lajꞌay axtoqnuꞌ yu jantu matichun lay makay. Chuncha makal ni Dios para kakꞌatsꞌatꞌik ni laqsaval va yucha malaqachal. Uxiknankꞌan ox malaꞌasiyatꞌik ni laqsaval chuncha val. 23 Chuncha tacha maqancha ni Dios ixnajun kunaꞌ tus chun val. Va maqxtꞌaqnitꞌik ni Jesús la ixtamakakꞌan ni laktuꞌunun lapanakni para kamakxtukmukꞌakal y kamaqnikal laka kurus. 24 Pero astan ni Dios majkujuchoqol la ixtapꞌasta tejkan nil. Va malaqtaxtul la ixjamaqanlqajnati y yu lhinin jantu lay kamaqalhajal. 25 Yu maqancha tsꞌoqlhi ni David yucha lhichiviniy Jesús va inchine najun:
Kitꞌin si xaklaqtsꞌin ni ay Jalhachimoꞌonuꞌ Dios yu ixkintꞌatiꞌukxuyal para jantu aqtaun kaktalhanal,
26 xlhiyucha la ijkꞌachan tachun la kelhanuti y la kinkil ay ikmakay ni Dios.
Vachuꞌ mas kanil kilakatunaj pero oxamaktaun kakpakxanꞌiyaꞌ ni kajkujchoqoyaꞌ astan.
27 Porke uxintꞌi, Dios kꞌatꞌi, jantu kꞌimakꞌauneꞌe taꞌan alin janinin.
Jantu naꞌun kapuchꞌil kilakatunaj ni kitꞌin yu kꞌilaksaktꞌa.
28 Uxintꞌi kꞌimasunin ni tin yu xtaꞌa jatsukunti.
Laqsaval kajkꞌachanaꞌ tejkan kaktꞌataultachaꞌan.
Va chuncha tsꞌoqlhi ni David tejkan ixlhichiviniy ni Jesús.
29 Ketꞌalaqaunin, kijnan ox kꞌatsayau ni maqancha nil y maknukal ni kimpaykꞌan David. Mas tus chavaycha lay laqtsꞌinau taꞌan aknuy. 30 Ni David ixlaqputeꞌey ixchivinti Dios. Dios junil ni laqsaval ni xaqayntaun ixpapanti yu kaminaꞌ maqan yucha va ay jalhachimoꞌonuꞌ Cristo kunaꞌ. 31 Ni David ixtꞌaunkan makꞌatsanika ni kakujchoqoyaꞌ ni Cristo. Naul ni Dios ni laqsaval jantu aqtaun kamakaunaꞌ taꞌan alin janinin, y vachuꞌ jantu kapuchꞌiyaꞌ ixlakatunaj. 32 Y yucha va Jesús yu Dios majkujuchoqol y vachu va yuꞌ yu klaqtsꞌiu yu kujchoqol tachun ni kijnankꞌan. 33 Ex ni Dios ayaj ay makal tejkan mulal la ixlhijakanaj taꞌan vilchal ni yucha. Ex ni Jesús laqaꞌil ni Espíritu Santo chuncha tacha junil ni Dios. Vachuꞌ kintamalaqachanin ni kijnankꞌan. Tachun yu laqtsꞌinatꞌik y yu asmatꞌatꞌik va si la ixtapꞌasta ni Espíritu Santo val. 34 Ni David yucha jantu kaꞌal laktꞌiyan kun ixlakatunaj mas inchine naul:
Ni Jalhachimoꞌonuꞌ Dios junil ni kiJalhachimoꞌonuꞌ Cristo:
“Kintꞌatꞌaultꞌachiy la kilhijakanaj”
35 tus tejkan kakmaqalhajaꞌoyaꞌ tachun yu taxkayyan.
36 ’Xlhiyucha klajunau kakꞌatsꞌatꞌik tachun uxiknankꞌan yu kintꞌaꞌisraelitas untꞌatꞌik. Ni Jesús yu maqnitꞌik laka kurus va yucha yu Dios makal ay Jalhachimoꞌonuꞌ y va yucha ni Cristo yu Dios laksaklhi —naul ni Pedro.
37 Tejkan chuncha taqasmaklhi ni lapanakni ayaj tamaqaninil la ixjalhanutikꞌan. Ex jalhisakmikal ni Pedro kun yu alati yu jamalaqachal ni Jesús:
—Ketꞌalaqaunin, ¿tisuncha tsꞌanqay kakmakau chavaycha?
38 Ex ni Pedro lakjunil:
—Kꞌamapꞌaxatꞌik mijatapastakꞌatkꞌan, kꞌapꞌuꞌaqchꞌajꞌautꞌikcha la ixtaqaꞌuti ni Jesucristo para kꞌamalaqmixinikꞌantꞌik mintalaqalhinkꞌan. Ex chuncha kꞌalaꞌaꞌiyapitik ni Espíritu Santo. 39 Maqancha ni Dios naul ni laqsaval kataxtaqniyan ni Espíritu Santo ni uxiknankꞌan kun mesꞌatꞌankꞌan y vachuꞌ kalaqxtaqniyaꞌ tachun ni lapanakni yu kalaksakꞌaꞌ ni Dios kiJalhachimoꞌonukꞌan mas va toꞌoxtaycha kaval.
40 Chuncha jalaqxaqalal ni Pedro y jalaqxtaqnil alati jatapastakꞌati. Va naul:
—Kꞌalaqtꞌaxtꞌutꞌikcha para jantu kalaktꞌapꞌintꞌik ni lapanakni yu jantu ox ixjatsukuntikꞌan.
41 Ex chuncha tachun ni lapanakni yu talhakapuꞌal ixchivinti va taꞌaqchajꞌaul. Y ni anchanu julchan va tus laꞌatꞌutu mil lapanakni talhakapuꞌal ni Jesús. 42 Ni yuꞌuncha va si ixtamakay kuenta yu ixtamasuy yu jamalaqachal ni Jesús. Va si chꞌantaun ixtajunita, y si chꞌantaun ixtalaqcheꞌey ni pan yu ixtaꞌuy, y si ixtaskꞌin Dios.
Tas junitacha ixputsukukꞌan yu ixtalhakapuꞌan ni Jesús
43 Ex chuncha tachun yu alati lapanakni va si ixtatalhananta porke yu jamalaqachal ni Jesús ixtamakay lajꞌay axtoqnuꞌ yu jantu aqtaun ixlaqtsꞌinkan, yu ixmasuy ixtapꞌasta Dios. 44 Tachun yu ixtalhakapuꞌan ni Jesús va chꞌantaun ixtajunita y tachun yu ixtamaqalin va chꞌantaun ixtamakata.
45 Ixtastꞌay ixtꞌunkꞌan kun yu ixtamaqalin, ixtalalvaqniy siya yuꞌuncha ni tumin tacha yu ixtamaqskꞌiniy qayntamin por qayntamin. 46 Taun taun julchan ixtataqxtoꞌa laka ay lakatajtan y la ixchaqakꞌan ixtalatꞌaꞌuy ni pan y ixtalatꞌavajin kun achati y ox chꞌantaun ixtajunita la ixjalhanutikꞌan. 47 Ay ixtamakay ni Dios y tachun yu alati lapanakni yu jantu ixtalhakapuꞌan ni Jesús va lajqalꞌoxin ixtalhilay. Ni Dios lhilhiy ixlalhavay ni lapanakni yu istsꞌanqay katalaqtaxtul.