Yu Tamakal yu Jamalaqachal ni Jesús
1
Kamalaqachakanaꞌ ni Espíritu Santo
Ni karta yu pꞌunaj kmalaqachanin, Teófilo, ancha xaktsꞌoqnitan tachun yu makal ni Jesús. Vachu ancha xaktsꞌoqnitan tachun yu jamalaninil mas tus tejkan pꞌunaj yu puꞌaqtaynil makanaꞌ ixlhitapatsa tus tejkan anchoqol laktꞌiyan. Ixꞌalin lapanakni yu ixjalaksakta y jalaqmalaqachal tejkan jantukaꞌ ixꞌan laktꞌiyan, ex kun ixtapꞌasta ni Espíritu Santo jalakmasunil yu maqskꞌiniy katamakal.
Tejkan nil ni Jesús ex astan aqlhuvaj jalaktasunichoqol. Tus tꞌuy pꞌuxaun julchan ixtꞌajun jalaktasuniniꞌ para katakꞌatsal ni laqsaval ixkujchoqotacha y laqlhixaqalal tacha lhachimoꞌonun ni Dios. Tejkan vananaj ixjalaktꞌavil va jalakjunil ni jantu katataxtul laka putaulan Jerusalén, y va lakjunil:
—Pꞌunaj kapꞌakxanꞌelayapitik yu ixnajun laqsaval kataxtaqniyan kimPay Dios chuncha tacha klajuniu. Ni Juan va xkan ixpumaqchajꞌavanan pero va laycha kalakachil ni julchan tejkan kꞌapꞌumaqchꞌajꞌavakꞌanapitik ni Espíritu Santo.
Ni Jesús pataxtuchoqolcha laktꞌiyan
Ex chuncha tejkan tataqxtoqlhi va talhisakmil ni Jesús va tajunil:
—¿Jalhachimoꞌonuꞌ, chavaycha kalakmapꞌaxayeꞌecha ni jalhachimoꞌonun la kilakatꞌunkꞌan para kalhichimoꞌochoqoocha ni kijnankꞌan yu israelitas juntau?
Ex va lakjunil ni Jesús:
—Ni uxiknankꞌan jantu tapaxtoqniyan kakꞌatsꞌatꞌik tisuncha julchan u tisuncha hora chuncha katapasayaꞌ. Yu kimPay Dios yucha paxtoqniy kalhinaul tas vanancha kamakayaꞌ tuꞌuchun. Katanuyaꞌ ni Espíritu Santo la melhanutikꞌan ex chuncha kalaꞌaꞌiyapitik ixtapꞌasta. Ex kilalhichivinanau ni kitꞌin aniy laka putaulan Jerusalén y vachuꞌ tachun aniy xalakatꞌun Judea y vachuꞌ tus xalakatꞌun Samaria y mas tus yu apalay laqmaqati lakamunukpaꞌ.
Tejkan chuncha naunꞌol ni Jesús ex talaqtsꞌil va lhaꞌankalcha, pataxtulcha laktꞌiyan. Tanulcha laka taputsꞌi, y jantucha apalay katasul.
10 Tejkan sniy ixtatꞌajun laqtsꞌinin taꞌan puꞌal laktꞌiyan ex tsꞌalaj tatasul qayntꞌuy lapanakni. Ixtalhilakayanal yu pꞌays laqxutꞌutꞌu laqchꞌiti y laktꞌatayal chꞌantaun kun yuꞌuncha.
11 Va tanaul:
—Uxiknan, lapanakni yu machaqan Galilea untꞌatꞌik, ¿valiꞌiycha lakꞌapꞌinatꞌikcha laktꞌiyan? Ni Jesús yu pataxtulcha laktꞌiyan y tamakajuncha, yucha kaminchoqoyaꞌ vachu va chun tacha xalaqtsꞌinatꞌik tejkan xaꞌan.
Talakꞌulal ni Matías para kamakal ixlhitapatsa yu makaul Judas
12 Ex chuncha yu jamalaqachal ni Jesús tataꞌeltajul laka aspajun yu junkan Xaꞌaspajun Olivos. Taꞌanchoqol ni laka ay putaulan Jerusalén. Ancha jantu ixlhimaqati ixjunita, ukxchuncha tacha yu ixtapaxtoqniy kataltanal ni israelitas tejkan xajulchan jastaknati ixjun. 13 Ex tachaꞌalcha ni laka putaulan va tataukꞌalcha taꞌan talaqtꞌuy chaqaꞌ ixjunita taꞌan ixtaloqojya. Yu taꞌal va Pedro ali Jacobo ali Juan ali Andrés ali Felipe ali Tomás ali Bartolomé ali Mateo ali Jacobo yu istsꞌal Alfeo ali Simón yu ixmapaxaputun ni gobierno ali Judas ixpꞌisaqa Jacobo. 14 Aqlhuu ixtataqxtoqya y vamun ixtaskꞌin Dios tachun ni yuꞌuncha kun ixtꞌalaqaunin Jesús ali María, yu ixnati, ali alati xanatin.
15 Tejkan ataun julchan val, ex tataqxtoqlhi ni yuꞌuncha tus tacha ciento veinte lapanakni. Ex tayal ni Pedro la ixlakaꞌukxpukꞌan, va lakjunil:
16 —Ketꞌalaqaunin, laqsaval ixmaqskꞌiniy chuncha kaval tacha yu maqancha ixnajun ni ay jalhachimoꞌonuꞌ David tejkan machivinil ni Espíritu Santo. Ni David lhichivinil ni Judas yu lakmapꞌulnil ni lapanakni yu tachꞌapal ni Jesús. 17 Ni Judas ixmispakan tacha kintꞌaltanakꞌan y va ixlaksakkanta para chꞌantaun kintatꞌatapatsan. 18 Pero yu ixlhilhajati yu lhajal por maqxtaqlhi ni Jesús va kun yucha lhiꞌil aqxtaun tꞌun ex ancha nil. Y patajul tus tatanpusꞌea la ixpajan y taxtuꞌol ixpalun. 19 Ex tachun yu ixtavilanal Jerusalén takꞌatsal y talhimapaqaꞌul ni anchanuꞌ lakatꞌun Aseldama, yucha naunputun la ixlhichivinkꞌan Xatꞌun Jakꞌalnan. 20 La xalibro Salmos yu tsꞌoqlhi David, ancha lhichiviniy Judas, inchine najun:
Kamakauntijlalcha taꞌan ixvil,
jantucha kaꞌalil matichun yu lay ancha kataulal.
Vachuꞌ alakataun najun:
Aqayntauncha kalhitsukul ixlhitapatsa.
21 Ex taylhaanil ixchivinti ni Pedro, va naul:
—Xlhiyucha maqskꞌiniy kalaksakvi aqayntaun lapanaki. Kalaksakꞌau qayntaun yu chꞌantaun tijuyal kun kijnan mas tus tejkan ixtꞌaꞌukxuyanau ni Jesús. 22 Tsꞌanqay kaval xaqayntaun yu kintꞌaltanakꞌan junita mas tus tejkan ixmaqchajꞌavanan ni Juan tus anchoqol laktꞌiyan ni Jesús la kintalakavantikꞌan. Chuncha ni yucha vachuꞌ kintatꞌalaqputeꞌeyan chꞌantaun kun kijnan ni laqsaval kujchoqolcha ni Jesús —naul ni Pedro.
23 Ex talakꞌulal pumatꞌuy lapanakni. Xaqayntaun va José Barsabás yu vachuꞌ ixjunkan Justo. Yu aqayntaun ixjunkan Matías. 24 Ex va taskꞌinil ni Dios va tanaul:
—KiJalhachimoꞌonuꞌ kꞌatꞌi. Uxintꞌi kilamispaniꞌoyau kelhanutikꞌan. Kilamasuniu tas ayucha yu uxintꞌi laksakꞌa 25 para katapatsal kun uxintꞌi y para kaꞌal laqputeꞌeniꞌ minchivinti. Va yucha kapaxtoqnil ni lhitapatsa yu makaul Judas por ixtalaqalhin tejkan al taꞌan maqskꞌiniy.
26 Ex tamakal taun qamanti para katasul taꞌayucha kapaxtoqniyaꞌ y va paxtoqnil Matías. Ex ancha tamanulcha kun yu pumakautaun lapanakni yu jamalaqachal ni Jesús.