21
Ni Jesús jalaktasunichoqol pumatujun ixtꞌaltanan yu ixjalakmalaniy
Astan ni Jesús aaqtauncha jalaktasunichoqol ixtꞌaltanan yu ixjalakmalaniy taꞌan ixkilpaꞌ lakamar yu junkan Tiberias. Va inchineꞌ val. Va chꞌantaun ixtaꞌalinta ni Simón Pedro ali Tomás yu junkan Jachiyan ali Natanael yu machaqaꞌ Kaná xalakatꞌun Galilea ali yu pumatꞌuy istsꞌalan Zebedeo ali apumatꞌuy yu ixjalakmalaniy ni Jesús. Ni Simón Pedro va jalakjunil yu alati:
—Kitꞌin kteꞌen chꞌapanaꞌ jatanti.
Ex yuꞌuncha tajunil:
—Vachuꞌ klatꞌaꞌanau.
Ex taꞌal laka barco pero tus taun tatsꞌisin jantu tuꞌuchun katachꞌapal. Tejkan ixtunkumintacha ni Jesús ixyal la ixkilpaꞌ ni lakamar pero jantu katamispal incha va yucha. Ex va jalaklhisakmil:
—Tsꞌalan, ¿jantukaꞌ chꞌapꞌayatꞌik tuꞌuchun?
Yuꞌuncha tanaul:
—Jantu.
Ex jalakjunil:
—Kꞌatꞌanꞌalhutꞌik minchꞌoqxkꞌan la ixlhijakanaj ni barco, ex kꞌachꞌapꞌayapitik.
Ex tatanqalhul ixchꞌoqxkꞌan pero jantucha lay ixtaxaqakutuchoqoy por lhuu jatanti ixtanun. Ni ixtꞌaltanaꞌ Jesús yu ayaj ixꞌachaniy va junil ni Pedro:
—¡Va yucha ni Jalhachimoꞌonuꞌ!
Tejkan Pedro qasmaklhi ni va yu Jalhachimoꞌonu Jesús, va lhitampachꞌikal ixlaqchꞌiti yu ixmajꞌanta ex jakꞌiuklnil lakxkan. Yu alati yu ixtꞌaltanan ni Jesús tapuminchoqol barco, ixtaxaqamalhaꞌanta ni chꞌoqxni yu aqtsamanta jatanti. Jantu maqati ixtatꞌajun la ixkilpaꞌ, va tacha cien metros. Tejkan tapatajul ancha la ixkilpaꞌ va talaqtsꞌil jayaqan. Ancha ixmal jatanti, vachuꞌ ixꞌalin pan. 10 Ex ni Jesús jalakjunil:
—Kꞌalhitꞌantꞌik ni jatanti yu xachꞌapꞌayatꞌikkaꞌ.
11 Ex ni Simón Pedro taukꞌachoqol ni laka barco, va xaqamaxtul ni chꞌoqxni tus la ixkilpaꞌ. Va ixꞌaqtsamanta kun lajꞌay jatantin tus 153. Pero jantu kataꞌexlhi ni chꞌoqxni. 12 Ni Jesús jalakjunil:
—Kꞌavaynchꞌipitik.
Jantu matichun ixtꞌaltanan ixtapujuy kalhisakmil taꞌayucha ixjunita. Ixtakꞌatsay ni va yu Jalhachimoꞌonuꞌ Jesús. 13 Ni Jesús al iniꞌ ni pan y jalaqxtaqnil. Vachuꞌ jalaqxtaqnil ni jatanti.
14 Yucha va yu aqtꞌutunucha val tejkan Jesús jalaktasunil ixtꞌaltanan tejkan ixkujchoqotacha la ixlhinin.
Ni Jesús tꞌachivinil ni Simón Pedro
15 Tejkan tavaynꞌolcha ex ni Jesús lhisakmil ni Simón Pedro:
—Simón, istsꞌal Jonás kꞌatꞌi, ¿apalay kꞌiꞌachꞌaniy xajantu yu alati?
Ex Pedro qaltayl:
—Chun, Jalhachimoꞌonuꞌ. Uxintꞌi kꞌatsꞌaycha ni va kitꞌin kꞌachaniyan.
Ex ni Jesús junil:
—Kꞌalaklhistꞌaktꞌi kilapanakni, yu va tacha lakstꞌuniy borregos tajunita.
16 Aaqtauncha ni Jesús lhisakmichoqol:
—Simón, istsꞌal Jonás kꞌatꞌi, ¿kꞌiꞌachꞌaniy?
Ex ni Pedro qaltaychoqol:
—Chun, Jalhachimoꞌonuꞌ. Uxintꞌi kꞌatsꞌaycha ni va kitꞌin kꞌachaniyan.
Ex ni Jesús junil:
—Kꞌalaklhistꞌaktꞌi kilapanakni yu va tacha lakstꞌuniy borregos tajunita.
17 Ex yu aqtꞌutunuꞌ ni Jesús lhisakmichoqol:
—Simón, istsꞌal Jonás kꞌatꞌi, ¿kꞌiꞌachꞌaniy?
Ex va maqaninil ni Pedro va por aqtꞌutucha ixlhisakmiy ni Jesús incha ixꞌachaniy. Ex va junil:
—Jalhachimoꞌonuꞌ, uxintꞌi kꞌatsꞌaꞌoꞌoy tachun. Va kꞌatsꞌaycha ni kitꞌin kꞌachaniyan.
Ex ni Jesús junil:
—Kꞌalaklhistꞌaktꞌi kilapanakni yu tacha lakstꞌuniy borregos tajunita. 18 Laqsaval kunan ni tejkan tsꞌalkaꞌ ixꞌunitꞌa ixmalaqchꞌinikꞌan meꞌeman, ixpꞌin taꞌan ixꞌuxipꞌin. Pero tejkan kꞌatꞌaxapꞌayayeꞌecha ex kꞌamakxnujkꞌaneꞌe, va aqayntaun kamalaqchꞌiniyan. Vachuꞌ kalhaꞌanan taꞌan jantu kaꞌuxapꞌineꞌe.
19 Chuncha naul ni Jesús para kamasul tas kapuniyaꞌ ni Pedro y chuncha ay kamakakanaꞌ ni Dios. Ex ni Jesús junil:
—Kꞌintꞌaltꞌancha.
Ixtꞌaltanaꞌ Jesús yu ayaj ixꞌachaniy
20 Ex ni Pedro talaqaspꞌiklhi, va laqtsꞌil yu aqayntaun ixtꞌaltanaꞌ Jesús, yu ayaj ixꞌachaniy. Va yucha ixtaꞌukstsꞌuninita ni Jesús tejkan ixtatꞌatꞌajun vaynin y ixlhisakmitacha: “Jalhachimoꞌonuꞌ, ¿taꞌayucha yu kamaqxtaꞌancha?” 21 Tejkan Pedro laqtsꞌil, va lhisakmil ni Jesús:
—Jalhachimoꞌonuꞌ, ¿tas kalhitapasayacha kun yucha?
22 Ex ni Jesús qaltayl:
—Incha kitꞌin knajun jantu kanil tus tejkan kakminchoqol, ex yucha jantu minkuenta kaval. Ni uxintꞌi maqskꞌiniy kꞌintꞌaltꞌancha.
23 Por chuncha naul ni Jesús, lati ni tꞌalaqaunin ixtanajun ni anchanu lapanaki jantu kaniyaꞌ. Pero ni Jesús jantu kanaul incha jantu kaniyaꞌ, vamun naul: “Incha kitꞌin knajun jantu kanil tus tejkan kakminchoqol, ex yucha jantu minkuenta kaval.”
24 Ni anchanuꞌ ixtꞌaltanaꞌ ni Jesús, va yucha yu lhichivinil tachun yu aniy lhitapasal y va yucha yu tsꞌoqlhi. Kijnan ijkꞌatsayau ni va laqsaval yu najun.
25 Apalay lhuu axtoqnuꞌ alin yu makal ni Jesús. Incha katsꞌoqmukꞌakal tachun por laqatamin, kitꞌin knajun kamaqskꞌinil aqxlhuu libros tus jantu kalhival ni lakamunukpaꞌ. Va chuncha kaval.