20
Kujchoqol ni Jesús
(Mt. 28:1-10; Mr. 16:1-8; Lc. 24:1-12)
Yu xapꞌunaj julchan laka semana ni puvakuj tejkan vanaj tsꞌis ixjunita ex ni María Magdalena al laka putaknun. Ancha laqtsꞌil ni va ixmoqosukantacha ni chiyux yu ixlhimalakchaukanta. Ex takyaulaqꞌal ni Simón Pedro ali yu aqayntaun ixtꞌaltanaꞌ Jesús yu ayaj ixꞌachaniy. Va lakjunil:
—¡Tamoqosutacha ni Jalhachimoꞌonu Jesús la ixputaknun! ¡Jantu ijkꞌatsayau toꞌoxtaycha talhaꞌanta!
Ex Pedro ali yu aqayntaun ixtꞌaltanaꞌ Jesús taꞌal laka putaknun. Tatakyauꞌal pero yu aqayntaun apalay soqol xajantu yu Pedro, yucha pꞌunaj chaꞌal laka putaknun. Ancha taqayntal, va lakavanal ixpulakna taꞌan ixmal ni laqchꞌiti yu ixlhipamilkanta pero jantu katanul. Ex astan chaꞌal ni Simón Pedro, yucha vas tanuchal laka putaknun. Ancha laqtsꞌil ni laqchꞌiti yu ixmal, vachuꞌ ni laqchꞌiti yu ixlhipamilnikanta ixꞌaqtsul ni Jesús. Ni anchanuꞌ laqchꞌiti jantu chꞌantaun katamal kun yu alati laqchꞌiti, va tumpaj ixmilmakanta. Ex yu aqayntaun yu pꞌunaj chaꞌal vachuꞌ tanuchal. Va laqtsꞌil ex lhakapuꞌal ni kujchoqol. Jantukaꞌ ixtamalaqasiy tacha istsꞌoqkantacha la ixchivinti Dios ni maqskꞌiniy kakujchoqol laka janinin. 10 Ex ni anchanuꞌ pumatꞌuy yu ixjalakmalaniy Jesús taꞌanchoqol laqa chaqaꞌ.
Ni Jesús tasunil ni María Magdalena
(Mr. 16:9-11)
11 María ixqalhunyal ixlhimaqspaꞌ laka putaknun. Tejkan ixqalhun va taqayntal, va lakavanal ixpulakna ni putaknun. 12 Ancha laqtsꞌil qayntꞌuy ixmayulnin Dios, ixtalhilakayanal laqxutꞌutꞌu laqchꞌiti, va ixtavilanal taꞌan ixmamakanta ixlakatunaj ni Jesús, qayntaun la ixlaqaꞌaqtsul, yu aqayntaun la ixlakachꞌajaꞌ. 13 Ex tajunil:
—Xanati, ¿valiꞌiycha alhun?
Ex yucha qaltayanal:
—Talhaꞌantacha ixlakatunaj kiJalhachimoꞌonuꞌ y jantu ijkꞌatsay toꞌoxtaycha tamamatacha.
14 Ex talaqaspꞌiklhi, va laqtsꞌil ni Jesús yu ancha ixyal pero jantu kamispal incha va Jesús.
15 Ex ni Jesús va junil:
—Xanati, ¿valiꞌiycha alhun? ¿Taꞌayucha lakxkꞌaꞌuycha?
Ni María lhilal va xalhistaknaꞌ ni jatachꞌanati, ex chuncha junil:
—Incha va uxintꞌi lhipꞌi ex kiꞌun toꞌoxtaycha mamatꞌa ex kitꞌin kajkꞌanaꞌ iniꞌ.
16 Ex ni Jesús junil:
—María.
Ni María talaqaspꞌiklhi, va lhimapaqaꞌul:
—¡Raboni!
(Yucha naunputun maestro laka lhihebreo.)
17 Ni Jesús va junil:
—Jantucha kꞌinchꞌapꞌa, jantukaꞌ kpataxtuchoqoy taꞌan vil kimPay. Kꞌalaqpꞌinchꞌiy ketꞌalaqaunin. Kꞌalakꞌun ni kakpataxtuchoqoyaꞌ taꞌan vil kimPay yu vachuꞌ mimPaykꞌan, yucha kiDios y vachuꞌ miDioskꞌan.
18 Ex ni María Magdalena jalaqꞌal ixtꞌaltanan ni Jesús, va jalakjunil:
—¡Va klaqtsꞌil ni Jalhachimoꞌonu Jesús!
Ex jalaqputeꞌeniꞌol tachun yu ixjunkanta.
Ni Jesús jalaktasunichoqoy ixtꞌaltanan yu ixjalakmalaniy
(Mt. 28:16-20; Mr. 16:14-18; Lc. 24:36-49)
19 Ni anchanu julchan yu xapꞌunaj laka semana tejkan putsꞌista val, ixtaꞌaqxtoqnun ixtꞌaltanan Jesús yu ixjalakmalaniy. Ixtalaqachꞌinunun laqa chaqaꞌ, va ixtatalhauniy yu alati ixtꞌaꞌisraelitaskꞌan. Ex va chinchal ni Jesús, va tayachil taꞌan ixtavilanal. Va lakjunil:
—Kꞌatꞌaꞌoxamaktꞌamichꞌoꞌotꞌik.
20 Tejkan chuncha naul, va jalakmasunil ixmakaꞌ ali ixtankilakna. Ixtꞌaltanan va ayaj talhiꞌachantajul tejkan talaqtsꞌil ixJalhachimoꞌonukꞌan. 21 Aaqtaun naunchoqol ni Jesús:
—Kꞌatꞌaꞌoxamaktꞌamichꞌoꞌotꞌik. Vachu va tacha kimalaqachal ni kimPay vachu va chun klamalaqachayau ni uxiknan.
22 Tejkan chuncha naul, va jalaksunul ex naul:
—Kꞌalaꞌaꞌitꞌik ni Espíritu Santo. 23 Incha uxiknan malaqmixiniyatꞌik ixtalaqalhin matichun ex va malaqmixikantacha. Incha naunatꞌik ni jantu kamalaqmixikal ixtalaqalhin ex jantu kamalaqmixikal.
Ni Tomás lhakapuꞌal tejkan laqtsꞌil ni kujchoqol ni Jesús
24 Ni Tomás yu vachuꞌ ixlhimapaqaꞌukan Jachiyan, xaqayntaun yu pumakautꞌuy ixtꞌaltanan Jesús, yucha jantu kalaktꞌataulal tejkan jalaktasunil ni Jesús. 25 Yu alati ixtꞌaltanan Jesús tajunil:
—¡Klaqtsꞌiucha ni Jalhachimoꞌonu Jesús!
Pero ni Tomás jalakjunil:
—Incha jantu klaqtsꞌiniy taꞌan ixmakxtukkanta kun klavos, vachuꞌ incha jantu kmanuy kimakaꞌ taꞌan ixmaqltoqokanta, vachuꞌ taꞌan ixtanqalaqltoqokanta, ex jantu klhakapuꞌanaꞌ ni kujchoqotacha.
26 Tejkan tauncha semana val ixtaꞌaqxtoqnunchoqoy ixtꞌaltanan ni Jesús. Yu Tomás vachuꞌ ancha ixꞌalinta kun yuꞌuncha. Mas ox ixlakchajuy ni puertas, va chil ni Jesús, tayachal taꞌan ixtaꞌalinta. Va naul:
—Kꞌatꞌaꞌoxamaktꞌamichꞌoꞌotꞌik.
27 Ex naul, va junkal ni Tomás:
—Kꞌamanutꞌi aniy mimakaꞌ, vachuꞌ kalaqtsꞌi ni kimakaꞌ. Kꞌalhitꞌi mimakaꞌ ex kꞌamanutꞌi la kintankilakna. Jantucha kꞌalapꞌasnitꞌi mijatapastakꞌatꞌi, kꞌalhakꞌapꞌupꞌicha.
28 Ni Tomás qaltayl:
—¡KiJalhachimoꞌonu kꞌatꞌi y kiDios kꞌatꞌi!
29 Ex ni Jesús va junil:
—¿Va chavaykaꞌ xalhakꞌapꞌupꞌin tejkan kꞌilaqtsꞌi? Ni lapanakni yu kintalhakapuꞌan mas jantu kintalaqtsꞌin va yuꞌuncha yu laqsaval taꞌachantacha.
Valiꞌiycha tsꞌoqkan ni aniy libro
30 Ni Jesús jalakmasunichoqol ixtꞌaltanan yu jalakmalaniy lhuu lajꞌay axtoqnuꞌ yu jantu katsꞌoqmukꞌakal aniy laka libro. 31 Pero yu aniy tsꞌoqmukꞌakal va para kꞌalhakꞌapꞌupꞌintꞌik ni Jesús va yu Cristo, yu Dios ixnajunta kamalaqachayaꞌ, vachuꞌ yu Sasꞌatꞌa Dios junita. Kꞌalhitsꞌukꞌuyapitik yu ox jatsukunti incha chuncha kꞌalhakꞌapꞌupꞌinapitik.