19
Ex ni Pilato chꞌapachal ni Jesús, lhinaul ixmaqanaqka. Yu tropas tamalaqxtoqlhi jaltukun, tamakal laqataun korona. Ex tamaꞌaqtanul la ixꞌaqtsul, vachu taꞌulanil aqxtaun laqchꞌiti yu xakolor qoteꞌe tacha ixtaꞌulay jalhachimoꞌonun. Ex tatalakanunil ni Jesús, tanaul:
—¡Katsukul ixlhachimoꞌonukꞌan ni israelitas!
Tachun ixtalakapusay. Ni Pilato aaqtaun taxtuchoqol, jalakjunil ni lapanakni:
—Kꞌaꞌasmaktꞌik. Kitꞌin kmaqaxtul va para kataxtaqnin kuenta ni kitꞌin jantu kaktemanil tuꞌuchun laqtaqal.
Chuncha taxtulcha ni Jesús, ixꞌaqtanuy ixkorona yu jamakanti kun jaltukun, vachu ixꞌulata ni anchanu laqchꞌiti yu qoteꞌe. Ex naul ni Pilato:
—Kꞌalaqtsꞌintꞌik ni aniy lapanaki.
Tejkan ni xaꞌukxtinin kuras ali yu xajalhistaknan lakatajtan talaqtsꞌil ni Jesús, ex aqtayl pꞌays tamatꞌasay, tajunil:
—¡Kꞌamakxtꞌukmukꞌacha! ¡Kꞌamakxtꞌukmukꞌacha!
Chuncha ni Pilato jalakjunil:
—Kꞌalhipꞌintꞌikcha, kꞌamakxtꞌukmukꞌatꞌikcha uxiknan. Kitꞌin jantu tuꞌuchun laqtaqal ktemaniy.
Ex tanaul ni israelitas:
—Kijnan la kilhachimoꞌonkꞌan, ancha najun yu aniy lapanaki maqskꞌiniy kanil, va por najun ni yucha Sasꞌatꞌa Dios junita.
Tejkan chuncha qasmaklhi ni Pilato ex ayaj talhanal. Tanuchoqochalcha aaqtaun ixpulakna ni ay chaqaꞌ, va lhisakmil ni Jesús:
—¿Toꞌoxtaycha machaqa kꞌatꞌi ni uxintꞌi?
Pero yu Jesús jantu kaqaltayl.
10 Ex ni Pilato va junil:
—¿Ex jantu kꞌiꞌaltꞌayeꞌe? ¿Jantu kꞌatsꞌay ni kitꞌin klhitꞌajun tapꞌasta para kakmakajun oxamaktaun, vachu klhitꞌajun tapꞌasta para kakmakxtukmukꞌan?
11 Ex qaltayl ni Jesús, va junil:
—Yu mintapꞌasta yu lhitꞌaꞌun vamun yu xtaqnin ni Dios. Xlhiyucha apalay ay laqtaqal tataukꞌaniyachal yu kimaqxtaqlhi la mintamakaꞌ.
12 Tejkan chuncha naul ni Jesús ex ni Pilato ayaj ixlakxkauniy tas kamakalcha para kamakaul oxamaktaun, pero yu israelitas pꞌays tamatꞌasal, tajunil:
—Incha kꞌamakꞌauneꞌe oxamaktaun ex jantu kaꞌuntꞌi ixꞌamigo ni ay jalhachimoꞌonuꞌ César. Aniy lapanaki makakan tacha ay jalhachimoꞌonuꞌ kaval, xlhiyucha va ixtꞌalaxkayaꞌ ni César.
13 Tejkan chuncha qasmaklhi ni Pilato, ex lhinaulcha kamaqaxtukkal ni Jesús. Chuncha ni Pilato taulalcha laka siya yu palhachimoꞌon yu vil taꞌan ixlakmamakanta laqxtaꞌalachiyux ixlhimaqspaꞌ laqa ay chaqaꞌ, ancha va junkan Gabata laka lhihebreo. 14 Ni anchanu julchan va paqtauncha istsꞌanqay para xakꞌatan Paxku yu ay ixkꞌatankꞌan ni israelitas. Tejkan atunkujcha ixjunita ex jalakjunil ni israelitas ni Pilato:
—Aniy lhitꞌaunatꞌikcha la mintamakakꞌan ni mijalhachimoꞌonukꞌan.
15 Ni yuꞌuncha pꞌays tamatꞌasal, tajunil:
—¡Tsꞌanqay kanil! ¡Kanilcha! ¡Kꞌamakxtꞌukmukꞌacha!
Ex va chuncha jalhisakmil ni Pilato, va naul:
—¿Ex kitꞌin kakmakxtukmukꞌayaꞌ ni mijalhachimoꞌonukꞌan?
Chuncha taqaltayl ni xaꞌukxtinin kuras:
—Kijalhachimoꞌonukꞌan vamun ni César yu ay jalhachimoꞌonuꞌ. Jantu kaklhitsukuu aqayntaun.
16 Ex ni Pilato maqxtaqlhicha ni Jesús para kamakxtukmukꞌakalcha. Ex talhaꞌalcha.
Ni Jesús tamakxtukmukꞌal laka kurus
(Mt. 27:32-44; Mr. 15:21-32; Lc. 23:26-43)
17 Ni Jesús taxtulcha, aqxaulhaꞌalcha ixkurus taꞌan ixlhimapaqaꞌukan Xajalukuti Aqtsul yu laka lhihebreo junkan Gólgota. 18 Ancha tamakxtukmukꞌachal chꞌantaun kun qayntꞌuy lapanakni yu lakmakxtukmukꞌakanta la ixpaꞌexnan, yucha tanꞌajmukꞌakalcha. 19 Ni Pilato jamalaqachanal kaꞌankal tsꞌoqmukꞌaka letras la ixꞌukxna ixkurus yu najun inchineꞌ: “Jesús yu machaqaꞌ Nazaret yu ay ixJalhachimoꞌonukꞌan ni israelitas.” 20 Ayaj qaynlhuu israelitas taputeꞌel ni letrero, taꞌan tamakxtukmukꞌal ni Jesús jantu ixlhimaqati ixjunita yu ay putaulan. Yu letrero istsꞌoqkanta laka putꞌutu lhichivin. Istsꞌoqkanta laka lhihebreo ali laka lhilatin ali laka lhigriego. 21 Xlhiyucha ni xaꞌukxtinin kuras ali ni israelitas tajunil ni Pilato:
—Jantu katsꞌoqmukꞌa “Ixjalhachimoꞌonukꞌan ni israelitas.” Apalay ox katsꞌoqmukꞌa “Yu ixnajun va ixJalhachimoꞌonukꞌan israelitas junita.”
22 Ni Pilato jalajqaltayl, jalakjunil:
—Va chuncha ktsꞌoqmukꞌal, ex va chuncha kavalcha.
23 Taval tejkan tamakxtukmukꞌalcha ni Jesús ex ni tropas tasaknil ixlaqchꞌiti. Talaqlvaqnilcha siya yuꞌuncha yu pumatꞌati tropas ixtajunita. Vachu tasaknil aqxtaun ixlaqchꞌiti yu jantu kalakatsꞌapꞌamakal, valiꞌiy aqxtaun lman laqchꞌiti ixjunita. 24 Ex ni tropas talajunil siya yuꞌuncha:
—Ox kaval jantu kalajꞌexvi. Kamakau taun suerte para kakꞌatsau tasꞌayucha kapaxtoqniyacha.
Ex laqsaval chuncha tapasal tacha tsꞌoqkanta la ixchivinti Dios taꞌan junkan Salmo yu najun inchine: “Talaqlvaqnil por qayntamin kilaqchꞌiti y vachu tamakal suerte por kilaqchꞌiti yu lman.” Y laqsaval chuncha tamakal ni tropas.
25 Ancha taꞌan ixyal ni kurus, ixtayanal pumatꞌati xanatin. Ancha ixyal ixnati ni Jesús ali ixtꞌalapanaki ixnati ali ixanati Cleofas yu junkan María, vachu ancha ixyal ni María Magdalena. 26 Ni Jesús laqtsꞌil ni ixnati va chꞌantaun ixtꞌayal ixtꞌaltanaꞌ yu ayaj ixꞌachaniy. Ex junil ni ixnati:
—Xanati, anchanuꞌ yal mintsꞌal.
27 Astan vachu junil ixtꞌaltanaꞌ yu ixmalaniy:
—Kalaqtsꞌi, anchanuꞌ yal minati.
Ex ni anchanu laqaꞌil la ixchaqaꞌ.
Nilcha ni Jesús
(Mt. 27:45-56; Mr. 15:33-41; Lc. 23:44-49)
28 Ex astan ni Jesús tejkan tapasaꞌolcha tachun yu ixmaqskꞌiniy katapasal, ixnajun kataqayntsal tacha istsꞌoqkanta, xlhiyucha naul:
—Ayaj kpukikxixa.
29 Yu tropas ixtaꞌulata taun xaluj vinagre. Tamatajul taun esponja ex taꞌakatachꞌimukꞌal aqatataun javan yu junkan hisopo, talhachaꞌanil la ixkilna. 30 Ni Jesús oqlhi ni vinagre ex naul:
—Chavay taqayntsaꞌolcha.
Ex maqayntalcha ixꞌaqtsul, ex nilcha.
Tanqalaqltoqokal ni Jesús
31 Anchanu julchan va tauncha julchan istsꞌanqay para kaval Paxku yu ay ixkꞌatankꞌan ni israelitas, vachu yu xajulchan jastaknati yu ayaj ixtatoꞌoyay ni israelitas. Yuꞌuncha jantu ixtamaqamay katamakaul laka kurus yu ixlakatunajkꞌan yu ixlakmakxtukmukꞌakan. Xlhiyucha tajunil ni Pilato para kalhinaul ixlajqatuteꞌekakꞌan para katanil y kamaqosukal ixlakatunajkꞌan. 32 Yu tropas tejkan ancha tachaꞌal, pꞌunaj taqatuteꞌel qayntaun yu ixmaknajukꞌal, vachu yu aqayntaun taꞌan ixpaꞌexna ixjukꞌal ni Jesús. 33 Pero tejkan talaqꞌal ni Jesús taꞌan ixjukꞌal ex niman talaqtsꞌil ni yucha ixnitacha. Ex jantucha kataqatuteꞌel. 34 Pero qayntaun tropa vananaj ltoqonil ixtankilakna kun ixlanza, ex taxtul ixjakꞌalnan kun xkan.
35 Yu laqsaval laqtsꞌil yucha laqputeꞌey tachun yu tapasal, va ox kꞌatsay y najun yu laqsaval para kꞌalhakꞌapꞌupꞌintꞌik vachuꞌ. 36 Tachun yu aniy tapasal para kataqayntsal yu istsꞌoqkanta la ixchivinti Dios yu najun inchineꞌ: “Yucha jantu intachun katalaqteꞌeniyaꞌ ixjalukuti.” 37 Vachuꞌ alakataun istsꞌoqkanta yu najun inchineꞌ: “Katalaqtsꞌinaꞌ ni lapanaki yu taltoqol.”
Maknukal ni Jesús
(Mt. 27:57-61; Mr. 15:42-47; Lc. 23:50-56)
38 Ixꞌalin qayntaun José yu machaqaꞌ Arimatea yu vachu ixtꞌaꞌan Jesús para kalanil, pero va laqatamaqsaq. Ixjalaktalhauniy yu xalajꞌaynin israelitas. Yucha tapayninil ni Pilato para kaxtaqnikal lakatin incha lay kalhaꞌal ixlakatunaj ni Jesús. Ni Pilato xtaqnil lakatin ex alcha pꞌuxnuꞌ ni ixlakatunaj. 39 Vachuꞌ chinchal ni Nicodemo, yucha va yu ixtꞌachivininta ni Jesús aqtauncha tejkan tsꞌis ixjunita. Lhichil treinta kilos yu sꞌejenꞌe perfume, ixlhiyal xakꞌiu mirro ali aloes. 40 Ex ni José ali Nicodemo tapꞌuxlhicha ixlakatunaj ni Jesús, aqtayl tapamiliy kun laqchꞌiti. Ox talhilakaxapal ni sꞌejenꞌe perfume, va chuncha ixputsukukꞌan ni israelitas tejkan ixtamaknunun. 41 Taꞌan tamakxtukmukꞌal ni Jesús ixꞌalin taꞌan ixchꞌankanta olivos, ancha ixꞌalin laqataun putaknun yu ox saystꞌi ixjunita. Jantukaꞌ matichun ixmamakan. 42 Va laycha kaꞌaqtaynil xajulchan jastaknati y jantu maqati ixjunita yu putaknun. Ex ancha tamaꞌalcha ixlakatunaj ni Jesús.