18
Tachꞌapal ni Jesús
(Mt. 26:47-56; Mr. 14:43-50; Lc. 22:47-53)
Tejkan chuncha naunꞌol ni Jesús ex tataxtulcha chꞌantaun kun ixtꞌaltanan yu jalakmalaniy para katatakukchalcha yu xalaqxqatij Cedrón. Ancha jalaktꞌatanuchalcha ni Jesús taꞌan ixchꞌankan xakꞌiu olivos. Ni Judas yu kamaqxtaꞌaꞌ ni Jesús, yucha vachu ox ixjamispanan ni ancha taꞌan ixꞌalin ni olivos. Ni Jesús aqlhuvaj ixtataqxtoqtacha ancha chꞌantaun kun ixtꞌaltanan yu jalakmalaniy. Ex ni Judas jalaktꞌachaꞌal oqxlaqtaun tropas. Vachuꞌ taꞌal yu talhistaknan lakatajtan, va chuncha talhinaul ni xaꞌukxtinin kuras ali yu fariseos. Ixtalhaꞌanta ixpamaqninkꞌan vachuꞌ ixtalhaꞌanta ixqaꞌichikꞌan ali ixmaklkukꞌan. Ni Jesús ox ixkꞌatsay tachun yu kalhitapasayaꞌ, ex taxtul y jalaklhisakmil:
—¿Taꞌayucha lakxkꞌauyatꞌikcha?
Ex taqaltayl, va tajunil:
—Kijnan klakxkauyau Jesús yu machaqaꞌ Nazaret.
Ex ni Jesús naul:
—Va kitꞌin kunita.
Ni Judas yu ixmaqxtaꞌa ni Jesús ancha ixjalaktꞌayalcha tachun yu ixjalaklhaꞌanta. Tejkan Jesús jalakjunil: “Va kitꞌin kunita”, ex niman tatatichoqoꞌal tus tataqtal lakatꞌun. Ni Jesús aaqtaun jalaklhisakmichoqol:
—¿Tasꞌayucha ni lakxkꞌauyatꞌikcha?
Ex yuꞌuncha aaqtaun taqaltayananchoqol:
—Kijnan klakxkauyau va Jesús yu machaqaꞌ Nazaret.
Chuncha ni Jesús aaqtaun jalakjunchoqol:
—Kitꞌin klajuniucha ni va kitꞌin kunita. Incha laqsaval va kitꞌin kilalakxkauyau ex kꞌalaqxtꞌaqnitꞌik lakatin kataꞌal yu aniy tayanal.
Chuncha naul va para chuncha kaval tacha ixnajuntacha ni Jesús: “KimPay kꞌatꞌi, tachun yu kꞌimaqxtꞌaqnin jantu katsꞌanqal mas va qayntaun.” 10 Ex ni Simón Pedro maxtul ixꞌespada yu ixlhitꞌajun, niman aqatuchaqxpꞌuxlhi aqxtaun ixꞌaqaxqol taꞌan la ixlhijakanaj qayntaun yu junkan Malko. Yucha va ixꞌoqxtamati ixjunita yu xaꞌay kuraj. 11 Ex ni Jesús junil ni Pedro:
—Kꞌamanuchꞌoꞌocha miꞌespada la xapaꞌinaj. Yu kimPay yucha kixtaqnil para ayaj kakmaqanlqajnal, kitꞌin maqskꞌiniy kaklaqaꞌil.
Ni Jesús talhaꞌanil ni Anás
(Mt. 26:57-58; Mr. 14:53-54; Lc. 22:54)
12 Ni tropas ali ixꞌukxtinkꞌan, vachuꞌ ni israelitas yu xalhistaknan lakatajtan tachꞌapachal ni Jesús, va tachꞌil. 13 Pꞌunaj talhaꞌal la ixchaqaꞌ qayntaun jalhachimoꞌonuꞌ yu junkan Anás. Yucha va ixꞌapaꞌ ni Caifás yu ay kuraj ixjunita ni anchanuꞌ jachꞌitin. 14 Ni anchanuꞌ Caifás vachu va yuꞌ yu jalakjunil ni israelitas ni apalay ox kaxajchal incha kanil qayntaun lapanaki por tachun yu alati.
Ni Pedro najun ni yucha jantu mispay ni Jesús
(Mt. 26:69-70; Mr. 14:66-68; Lc. 22:55-57)
15 Ni Simón Pedro ali aqayntaun ixtꞌaltanaꞌ Jesús, yuꞌuncha astan ixtatꞌaꞌanta ni Jesús. Ni anuꞌ yu tꞌaꞌal ni Pedro yucha ixmispay ni ay kuraj. Yucha vas tanuchal taꞌan lhaꞌankal ni Jesús la ixjapuchꞌanan ixchaqaꞌ ni ay kuraj. 16 Yu Pedro tamakaul ixlhimaqspaꞌ laka puerta, ex ni anchanuꞌ yu ixmispay ni ay kuraj taxtul maqspaꞌ. Ex lhijunil ni jatsiꞌi yu xamalaqltiꞌanaꞌ para kamalaqpusul ni Pedro, ex tanulcha. 17 Chuncha ni xamalaqltiꞌanaꞌ lhisakmil ni Pedro, va naul:
—¿Jantu uxintꞌi kaꞌuntꞌi xaqayntaun ixtꞌaltanaꞌ ni anu lapanaki?
Ex qaltayl ni Pedro, va junil:
—Jantu kitꞌin kakval.
18 Anchanuꞌ julchan ayaj lhikꞌasnin ixjunita. Ni oqxtamatin ali xalhistaknan lakatajtan ixtamamata jikmi, va ixtatꞌajun sꞌonun. Vachuꞌ ancha ixyal ni Pedro, ixlaktꞌatꞌajun sꞌonuꞌ.
Ni Anás yu ay kuraj ixjunita lhisakmiy ni Jesús
(Mt. 26:59-66; Mr. 14:55-64; Lc. 22:66-71)
19 Ni ay kuraj aqtayl lhisakmiy ni Jesús taꞌayucha ixtꞌaltanan yu jalakmalaniy. Vachu lhisakmil tisuncha chivinti ixmasuy. 20 Ni Jesús junil:
—Kitꞌin kmasuy kinchivinti la ixlakaꞌukxpukꞌan tachun ni lapanakni. Vachuꞌ kmasuy taꞌan tataqxtoꞌa yu alati israelitas y vachuꞌ yu ay lakatajtan. Jantu aqtaun kmasuy laqatamaqsaq. 21 ¿Valiꞌiycha kꞌilhisakmiycha ni kitꞌin? Kꞌalhisakmitꞌi yu kintaqalasmaklhi. Yuꞌuncha katanaul yu klaqlhixaqalal, yuꞌuncha takꞌatsay tachun yu knaul ni kitꞌin.
22 Tejkan chuncha naul ni Jesús ex qayntaun tropa yu ixjalhistaknan yu ay lakatajtan niman palaqstisal laqataun, va junil:
—¿Valiꞌiycha chuncha lhiꞌaltꞌaꞌiy ni ay kuraj?
23 Ni Jesús junil:
—Incha kitꞌin jantu vas kakchivinil ex kꞌiꞌun tisuncha yu jantu vas kaknaul. Pero incha vas kchivinil, ¿ex valiꞌiycha ixkꞌisay?
24 Ex ni Anás lhinaul kalhaꞌankal tachꞌin taꞌan vil ni Caifás yu xaꞌukxtin kuraj.
Ni Pedro aaqtaun naunchoqoy ni yucha jantu mispay ni Jesús
(Mt. 26:71-75; Mr. 14:69-72; Lc. 22:58-62)
25 Ni Pedro vananaj ixtaylhaꞌanta sꞌon laka jikmi. Lati talhisakmil, tajunil:
—¿Jantu uxintꞌi kaꞌuntꞌi xaqayntaun ixtꞌaltanaꞌ ni anchanuꞌ lapanaki?
Ni Pedro jantu kalhitaulal, va naul:
—Jantu kitꞌin kval.
26 Astan chivinil qayntaun ixꞌoqxtamati yu ay kuraj. Yucha ixlaqaj ixjunita yu aqatuchaqxpꞌuxlhi ni Pedro. Yucha vachuꞌ lhisakmil, va junil:
—¿Uxintꞌi klaqtsꞌin chꞌantaun kun yucha ancha laka olivos?
27 Ni Pedro aaqtaun jantu kalhitaulal. Exnicha tꞌasal ni puyux.
Ni Jesús lhaꞌankal laka jalhachimoꞌonuꞌ yu ixjunkan Pilato
(Mt. 27:1-2, 11-14; Mr. 15:1-5; Lc. 23:1-5)
28 Tejkan tamaqaxtulcha la ixchaqaꞌ ni Caifás ex ni lapanakni talhaꞌalcha ni Jesús laqa ay chaqaꞌ taꞌan vil ni gobernador. Va ixtꞌajuncha tunkunuꞌ. Yuꞌuncha jantu katatanuputunchal. Ixtalhilay incha katatanul la ixchaqaꞌ qayntaun yu jantu israelita kaval ex kataxkilival ixjatsukuntikꞌan. Ex astan jantucha lay katavayl la ixkꞌatankꞌan yu Paxku, ex jantu katatanul. 29 Xlhiyucha ni Pilato taxtul maqspaꞌ para katꞌachivinil, ex jalakjunil:
—¿Tisuncha laqtaqal mukꞌaniyatꞌik ni aniy lapanaki?
30 Ex taqaltayl, va tajunil:
—Yu va jantu ixlhitsukul tuꞌuchun laqtaqal, kijnan jantu xaklalhiminiu.
31 Ex va chuncha jalakjunil ni Pilato:
—Kꞌalhipꞌintꞌikcha, uxiknan kꞌamukꞌanitꞌik laqtaqal tacha yu lhinajun la milhachimoꞌonkꞌan.
Ex taqaltayl ni israelitas, tajunil:
—Kijnan yu israelitas kuntau jantu klhitsukuu lakatin kakmaqniu qayntaun lapanaki por ixlaqtaqal.
32 Ex laqsaval chuncha tapasal tacha naul ni Jesús tas kunacha tejkan kaniyaꞌ. 33 Ni Pilato aaqtaun tanuchoqol laqa ay chaqaꞌ ex juntaꞌil ni Jesús, va lhisakmil:
—¿Uxintꞌicha kꞌatꞌi yu ay ixjalhachimoꞌonukꞌan ni israelitas?
34 Ni Jesús junil:
—¿Va chuncha pꞌastꞌakꞌa milaqꞌaman u va chuncha tajuniy yu alati yu kintalhichiviniy kitꞌin?
35 Ex qaltayanal ni Pilato, va naul:
—¿Kilhilay ni kitꞌin va israelita kunita? Tachun yu mintꞌamachaqan ali yu xaꞌukxtinin kuras, va yuꞌuncha tamaqxtaqyan la kintamakaꞌ. ¿Tisuncha laqtaqal makꞌatꞌa?
36 Ex qaltayanal ni Jesús:
—Kimpalhachimoꞌon jantu aniy lakamunukpaꞌ kaval. Incha va aniy ixval ex xaklhitsukul lapanakni yu ixkintaꞌaqtayjul para jantu kintachꞌapachal kintꞌaꞌisraelitas. Pero kimpalhachimoꞌon jantu aniy kaval.
37 Ex ni Pilato aaqtaun naunchoqol:
—Ex ni uxintꞌi ka va jalhachimoꞌonu kꞌatꞌi.
Ex ni Jesús qaltayl, va junil:
—Laqsaval yu naꞌun, ni va kitꞌin jalhachimoꞌonuꞌ kunita. Xlhiyucha ktsukul aniy, kmil lakamunukpaꞌ va para knaul yu laqsaval. Tachun yu taꞌachaniy yu laqsaval yuꞌuncha kintaqasmakniy kinchivinti.
38 Ex qaltaychoqol ni Pilato, va junil:
—¿Ex tisuncha yu laqsaval?
Lhinaunkan ixmaqnika ni Jesús
(Mt. 27:15-31; Mr. 15:6-20; Lc. 23:13-25)
Tejkan chuncha naul ni Pilato ex anchoqol maqspaꞌ jalaktꞌachivin ni israelitas, jalakjunil:
—Kitꞌin jantu ktemaniy tuꞌuchun laqtaqal ni aniy lapanaki. 39 Pero mimputsukukꞌan yucha najun ni kitꞌin maqskꞌiniy kakxꞌoqlhi qayntaun tachꞌin tejkan xakꞌatan Paxku jun. ¿Naunatꞌik kakxꞌoqlhi ni aniy lapanaki yu junkan mijalhachimoꞌonukꞌan ni uxiknan yu israelitas untꞌatꞌik?
40 Tachun tamatꞌasal, tajunil:
—¡Jantu kaxꞌoqtꞌi ni anchanu lapanaki! ¡Va kaxꞌoqtꞌi ni Barrabás!
Ni Barrabás yucha va alhavanaꞌ ixjunita.