17
Ni Jesús skꞌin Dios por yu lapanakni yu talhakapuꞌan
Tejkan chuncha naunꞌol ni Jesús ex talaqstꞌal laktꞌiyan, va naul:
—Uxintꞌi, kimPay kꞌatꞌi, chavay lakachilcha ni hora. Ay kꞌimakꞌatꞌi ni kitꞌin mesꞌatꞌa para vachuꞌ ay kakmakan ni uxintꞌi. Uxintꞌi kꞌilakꞌulatꞌacha para kaklaklhichimoꞌol tachun ni lapanakni. Ex chuncha tachun ni lapanakni yu kꞌimaqxtꞌaqnin kitꞌin lay kaklaqmaqxtaqnil jatsukunti yu jantu aqtaun kamiꞌoyaꞌ. Katalhitsukuyaꞌ ni jatsukunti yu jantu aqtaun kamiꞌoyaꞌ incha tamispayan ni uxintꞌi vamun yuꞌ yu laqsaval Dios kꞌatꞌi. Vachu tejkan kintamispay ni kitꞌin yu Jesucristo kunita yu kꞌimalaꞌachꞌatꞌa.
’Kitꞌin ay kmakancha ni aniy lakamunukpaꞌ, chavay kmajkaniꞌolcha tachun yu uxintꞌi kꞌilhiꞌun kakmakal. Chavaycha, kimPay kꞌatꞌi, ay kꞌimakꞌachꞌoꞌo chꞌantaun kun uxintꞌi chuncha tacha pꞌunaj ay xajkunita tejkan jantukaꞌ ixꞌalin ni lakamunukpaꞌ.
’Ni lapanakni yu jalaksakmaxtꞌu ni lakamunukpaꞌ para kꞌimaqxtꞌaqnin kitꞌin, va yuꞌuncha klakmasunitacha tacha unitꞌa ni uxintꞌi. Va minavin ixtajunita pero uxintꞌi kꞌimaqxtꞌaqnin ni kitꞌin. Yuꞌuncha tamakata kuenta ni minchivinti. Chavay ox takꞌatsay ni va si kun uxintꞌi minchal tachun yu kꞌimaqxtꞌaqnin. Kitꞌin ijkalaqputeꞌenilcha ni chivinti yu uxintꞌi kꞌimaqxtꞌaqnin, ex yuꞌuncha talaqaꞌil. Ox takꞌatsay va kun uxintꞌi kmintachal y talhakapuꞌantacha ni va uxintꞌi kꞌimalaꞌachꞌatꞌa.
’Kitꞌin ktapayniniyan por yuꞌuncha. Jantu ktapayniniyan por yu valiꞌiy lapanakni aniy lakamunukpaꞌ. Va ktapayniniyan por yu kꞌimaqxtꞌaqnin, yuꞌuncha va minavin tajunita. 10 Tachun yu kitꞌin kinavin va si minavin. Vachuꞌ tachun yu minavin va si kinavin ni kitꞌin. La ixjatsukuntikꞌan kilapanakni ox tasuy kiꞌayaxtu.
11 ’Kitꞌin jantucha apalay kaktaulaꞌ aniy lakamunukpaꞌ, va klaqꞌantachaꞌancha. Pero yuꞌuncha vananaj katataylhaanaꞌ aniy. KimPay kꞌatꞌi, vamun uxintꞌi ox unitꞌa, kꞌalaklhistꞌaktꞌi kun la ixtapꞌasta mintaqaꞌuti ni lapanakni yu kꞌimaqxtꞌaqnin. Kalaklhistꞌaktꞌi para chꞌantaun kataval tacha uxintꞌi ali kitꞌin chꞌantaun juntau. 12 Tejkan kitꞌin chꞌantaun xaklaktꞌavil aniy lakamunukpaꞌ si ox xaklaklhistakꞌa kun ixtapꞌasta ni mintaqaꞌuti yu kꞌimaqxtꞌaqnin. Jantu matichun katsꞌanqal, vamun tsꞌanqal qayntaun yu aqtsꞌiyaj istsꞌanqatacha, va para chuncha katapasal tacha maqancha istsꞌoqkanta.
13 ’Chavay kaklaqꞌantachaꞌancha. Pero vananaj kꞌalinta aniy lakamunukpaꞌ, xlhiyucha chuncha knajun tachun yu aniy para katalhitsukuꞌol yu ox achati vachu va chun tacha klhitꞌajun ni kitꞌin. 14 Kitꞌin klakjunita minchivinti. Ixtꞌalapanaknikꞌan aniy lakamunukpaꞌ taxkajiy ni kilapanakni por jantucha chꞌantaun kataval kun yuꞌuncha. Chuncha tacha kitꞌin jantu xalapanaki aniy lakamunukpaꞌ kakval. 15 Kitꞌin jantu kskꞌiniyan para kꞌalakmaxtꞌu aniy lakamunukpaꞌ. Yu kskꞌiniyan va kꞌalaqꞌaqtꞌayꞌutꞌi tejkan ni aqmoqxnuꞌ kalaqmamaqanlqajnivaputul. 16 Jantucha chꞌantaun kataval kun xalapanakni aniy lakamunukpaꞌ, chuncha tacha kitꞌin jantu xalapanakni lakamunukpaꞌ kakval. 17 Kꞌalakmasunin minchivinti y chuncha kꞌalakmakꞌanin milapanakni. Minchivinti vamun yuꞌ yu laqsaval. 18 Chuncha tacha uxintꞌi kꞌimalaꞌachꞌatꞌi aniy lakamunukpaꞌ vachu chun ni kitꞌin klaqmalaqachay para katalhixaqalal minchivinti yu xalapanakni aniy lakamunukpaꞌ. 19 Va por yuꞌuncha kmaqxtaqniyan ketsukunti para vachuꞌ minavin kaval ixjatsukuntikꞌan.
20 ’Kitꞌin jantu ktapayniniyan vamun por kilapanakni. Vachu ktapayniniyan por alati yu kintalhakapuꞌanaꞌ astan tejkan kataqasmakyaꞌ kinchivinti yu katalaqputeꞌeyaꞌ kilapanakni. 21 Vachu kskꞌiniyan para chꞌantaun kataval. Vachu chun tacha uxintꞌi ali kitꞌin chꞌantaun juntau. Vachuꞌ chꞌantaun kataval kun kijnan para katalhakapuꞌal yu xalapanakni aniy lakamunukpaꞌ ni va uxintꞌi kꞌimalaꞌachꞌatꞌa. 22 Vachu chun tacha uxintꞌi ay kꞌimakꞌatꞌa ni kitꞌin, kitꞌin vachuꞌ lajꞌay klakmakata ni yuꞌuncha. Ex va chꞌantaun katajunaꞌ, vachu chun tacha ni uxintꞌi kun kitꞌin va laqataun juntau. 23 Kitꞌin chꞌantaun kunita kun yuꞌuncha y uxintꞌi chꞌantaun unitꞌa kun kitꞌin. Va tacha laqataun kataval ni yuꞌuncha. Ex ni xalapanakni aniy lakamunukpaꞌ lay katakꞌatsal ni va uxintꞌi kꞌimalaꞌachꞌatꞌa, vachu katakꞌatsal ni uxintꞌi jalakpꞌaxkꞌay kilapanakni vachu chun tacha kꞌimpꞌaxkꞌay ni kitꞌin.
24 ’KimPay kꞌatꞌi, uxintꞌi kꞌimaqxtꞌaqnin ni yuꞌuncha. Kitꞌin knajun vachuꞌ ancha katataulal taꞌan kitꞌin kaktaulanta para lay katalaqtsꞌil ni kiꞌayaxtu. Uxintꞌi kꞌimpꞌaxkꞌay, xlhiyucha ay kꞌimakꞌatꞌa tus la maqancha mas tejkan jantukaꞌ ixꞌalin ni lakamunukpaꞌ. 25 KimPay kꞌatꞌi yu vas unitꞌa, ni xalapanakni aniy lakamunukpaꞌ jantu tamispayan. Pero kitꞌin kmispayan y kilapanakni takꞌatsay ni uxintꞌi kꞌimalaꞌachꞌatꞌa. 26 Kitꞌin klakmasunitacha taꞌayucha ni uxintꞌi, vachuꞌ tas unitꞌacha. Vananaj ktaylhaꞌanta jalakmasuniniꞌ. Knajun katalapaxkal vachu chun tacha uxintꞌi kꞌimpꞌaxkꞌay. Vachu kaktsukuyaꞌ la ixjalhanutkꞌan.