16
Ni Jesús taylhaꞌal ixchivinti, va naul:
—Tachun yu aniy klalhixaqalayau para jantu kꞌamakꞌauntꞌijlatꞌik milhakapuꞌatkꞌan. Katalaqnaqxtuyan taꞌan tataqxtoꞌa kintꞌaꞌisraelitaskꞌan. Kaminaꞌ julchan tejkan lati katamaqniyan, chuncha katalhilayaꞌ ni va ox tatapatsaniy ni Dios. Jantu tamispay ni kimPay y jantu kintamispay ni kitꞌin, xlhiyucha chuncha katamakayaꞌ. Chuncha klajunau, ex tejkan chuncha kꞌatꞌapꞌasayapitik kapꞌastꞌakchꞌoꞌoyapitik ni va pꞌunaj chuncha xaklajuntaucha.
Yu makay ni Espíritu Santo
’Jantu chuncha kaklajuniu tejkan pꞌunaj xaklatꞌaꞌukxuyanau. Ni kitꞌin xakvil kun uxiknankꞌan y jantu tuꞌuchun ixtꞌapꞌasayatꞌik. Chavay klaqꞌanacha yu kimalaqachal, jantu matichun ni uxiknan kilalhisakmiputunau toꞌoxtaycha kteꞌencha. Klajunau ni kteꞌenchoqoycha, xlhiyucha uxiknan va ayaj jamaꞌanininatꞌik. Kitꞌin laqsaval klajunau, apalay ox kaxajtachal para uxiknankꞌan incha kajkꞌalcha. Incha jantu kajkꞌanaꞌ ex jantu lay katalaqminan ni Espíritu Santo yu kataꞌaqtayjuyan. Incha kajkꞌanaꞌ ex kaklamalaqachaniyau. Tejkan yucha kaminaꞌ ex kalakmasuniyaꞌ xalapanakni lakamunukpaꞌ ni alin ixtalaqalhinkꞌan, kalakmasuniyaꞌ tacha junita yu vas jatsukunti, vachuꞌ kalakmasuniyaꞌ ni Dios mukꞌay laqtaqal. Kalakmasuniyaꞌ ni alin ixtalaqalhinkꞌan por jantu kintalhakapuꞌal ni kitꞌin. 10 Kalakmasuniyaꞌ tacha junita yu vas jatsukunti. Yucha klhitꞌajun kitꞌin xlhiyucha kaklaqꞌanaꞌ kimPay y uxiknan jantucha kilalaqtsꞌinau. 11 Kalakmasuniyaꞌ ni Dios mukꞌay laqtaqal, xlhiyucha ni aqmoqxnuꞌ yu lhachimoꞌonun ni lakamunukpaꞌ yucha mukꞌanikantacha ixmaqanlqajnati.
12 ’Ayaj lhuu alin yu klajunputunau pero chavaycha jantukaꞌ lay malaꞌasiyatꞌik. 13 Tejkan kaminaꞌ ni Espíritu Santo yu masuy yu laqsaval, exnicha katamasuniyan tachun yu laqsaval. Yucha jantu kachivinanaꞌ ixlaqꞌaman, vamun yu kaqasmaktayaꞌ. Yucha katamasuniyan yu katapasayaꞌ astan. 14 Yucha kalaqaꞌiyaꞌ yu kakmaqxtaqniyaꞌ ex katamasuniyan ni uxiknankꞌan, chuncha kintoꞌoyayaꞌ. 15 Tachun yu lhitꞌajun ni kimPay va si kinavin junita. Xlhiyucha klajunau ni Espíritu Santo kalaqaꞌiyaꞌ ni chivinti yu kitꞌin kakmaqxtaqniyaꞌ para katamasunin ni uxiknankꞌan.
Ixtꞌaltanan ni Jesús katamaqaninanaꞌ, ex astan katalhiꞌachantajuchoqoyaꞌ
16 ’Jantucha kaktaqmaqayaꞌ, ex ni uxiknan jantucha kilalaqtsꞌinau. Pero astan ex kilalaqtsꞌinchoqoyau, va kajkꞌanaꞌ taꞌan vilchal kimPay.
17 Chuncha ixtꞌaltanan yu jalakmalaniy aqtayl talalhisakmiy siya yuꞌuncha, va tanaul:
—¿Tisuncha naunputun yu ixkintajunan? Najun ni jantucha kataqmaqayaꞌ ex jantucha kalaqtsꞌinau. Vachu najun astan kalaqtsꞌinchoqoyau. ¿Suncha naunputun tejkan naul ni kaꞌanacha taꞌan vilchal ixPay?
18 Ex tataylhaꞌal lalhisakminin:
—¿Suncha naunputun tejkan najun jantucha kataqmaqayaꞌ? Tus jantu malaqasiyau.
19 Ni Jesús xtaqnil kuenta yu ixtalhisakmiputun. Ex lakjunil:
—Va klajuniu ni jantucha kaktaqmaqayaꞌ ex jantucha kilalaqtsꞌinau pero astan kilalaqtsꞌinchoqoyau. ¿Va yucha tꞌaunatꞌik lalhisakminin, valiꞌiycha chuncha xaknajun? 20 Laqsaval klajunau ni kꞌalajꞌalhunapitik, ayaj kꞌamaꞌaninanapitik. Yu xalapanakni aniy lakamunukpaꞌ, yuꞌuncha ayaj katalhiꞌachantajuyaꞌ. Pero uxiknan mas kꞌamaꞌaninanapitik, astan kaꞌachꞌanapitik. 21 Tejkan qayntaun xanati kalhitsukuyaꞌ sasꞌatꞌa ex ayaj jamaqaninin, va lakachilcha ixjulchan para kamajkꞌatsal. Pero astan tejkan tsukuycha ni jasꞌatꞌa ex jantucha pastakꞌa ixjamaqanlqajnati. Va lhiꞌachantajuy ni tsukulcha qayntaun jasꞌatꞌa aniy lakamunukpaꞌ. 22 Vachu va chun ni uxiknan chavaycha kꞌamaꞌaninanapitik pero astan kaklalaqtsꞌinchoqoyau. Exnicha kꞌalhitsꞌukꞌuyapitik lhuu achati la melhanutkꞌan. Jantu matichun lay katamaxtunichoqoyan ni anuꞌ achati.
23 ’Anchanu julchan ex jantucha tuꞌuchun kilalhisakmiyau. Laqsaval kitꞌin klajunau ni uxiknan tachun yu kꞌaskꞌiniyapitik ni kimPay la kintaqaꞌuti yucha kataxtaqniyan. 24 Chavaycha uxiknan jantukaꞌ tuꞌuchun skꞌinatꞌik la kintaqaꞌuti. Kaskꞌintꞌik ex kꞌalaꞌaꞌiyapitik, chuncha kꞌalhitsꞌukꞌuyapitik lhuu achati.
Ni Jesucristo maqalhajatacha yu xalhachimoꞌonuꞌ ni lakamunukpaꞌ
25 ’Chavay klalhixaqalayau tachun yu aniy kun chivinti yu tamapastakniyan pero lhitaꞌay para kamalaꞌasitꞌik. Pero kaminaꞌ julchan tejkan jantucha chuncha kaklalhixaqalayau, va vas kaklajunau tacha junita kimPay. 26 Anchanu julchan kꞌaskꞌiniyapitik kimPay la kintaqaꞌuti yu kꞌamaqskꞌiniyapitik. Kitꞌin jantucha maqskꞌiniy kaktapayniniyaꞌ por uxiknankꞌan, 27 va yucha taꞌachaniyan. Uxiknan kilaꞌachaniyau vachu lhakꞌapꞌupꞌintꞌatꞌikcha ni kitꞌin va ancha kmintachal kun Dios, xlhiyucha taꞌachaniyan. 28 Kminchal taꞌan vilchal ni kimPay tus aniy lakamunukpaꞌ. Pero chavay kakmakaunaꞌ ni aniy lakamunukpaꞌ, kaklaqꞌanchoqoyacha ni yucha.
29 Ex ixtꞌaltanan yu jalakmalaniy tajunil:
—Chavay chun vas kilatꞌaunau xaqalanan, jantucha mapꞌatsꞌay chivinti yu lhitaꞌay ixmalaqasika. 30 Chavay ijkꞌatsayau ni uxintꞌi mispꞌaꞌoꞌoy tachun, jantucha maqskꞌiniy kꞌalhisakmikꞌa tuꞌuchun. Xlhiyucha klhakapuꞌanau ni laqsaval va kun Dios tꞌantꞌachiy.
31 Ex ni Jesús va jalakjunil:
—¿Ex chavay lhakꞌapꞌupꞌinatꞌikcha? 32 Va tsꞌuniycha tsꞌanqay para kachil ni anchanu hora, chavaycha va chilcha tejkan uxiknan valiꞌiy tꞌikl kꞌapꞌutꞌaukꞌayapitik, siya lakatamin kapꞌinapitik. Ex va keꞌemancha kilamakaulayau. Pero jantu keꞌeman kaktaulaꞌ, ni kimPay chꞌantaun vil kun kitꞌin. 33 Chuncha klajunau para lay oxamaktamin katsꞌukꞌutꞌik tejkan chꞌantaun kilatꞌatꞌaunau ni kitꞌin. Ni xalapanakni ni aniy lakamunukpaꞌ va ayaj katamamaqanlqajnivayan. Pero kꞌaꞌayajnantꞌik, ni kitꞌin kmaqalhajatacha ixtapꞌasta ni aniy lakamunukpaꞌ.