28
Ni Pablo chaꞌal xalakatꞌun Malta yu tanꞌajvil lakxkan
Tejkan ox ktakukꞌoꞌchaꞌaucha, ex kꞌatsau ni anchanuꞌ ay lakatꞌun yu tanꞌajvil lakxkan va ixjunkan Malta. Ni lapanakni yu ancha ixtavilanal va ox kintamapaynin. Yuꞌuncha kintamalkulanin y kintalhijunin ukstsꞌuniy kaktayau para kaksꞌoo porke ixtamay xkan y vachuꞌ lhikꞌasnin ixjunita. Ex Pablo al saknaꞌ kꞌiu yu lakxixta. Tejkan mapꞌul laka jikmi niman taxtul maqataun tsapul, va ixqosputun por lakaꞌichil laka jikmi, ex va maktsakꞌal ni Pablo. Tejkan ni lapanakni yu ancha machaqan talaqtsꞌil ni tsapul ixjukꞌal la ixmakaꞌ ni Pablo va talajunil:
—Ni aniy lapanaki kavalay va jamaqniniꞌ. Mas ox talaqxajchal lakamar pero jantucha xtaqnikan lakatin kataylhaꞌal tsukunuꞌ por ixlaqtaqal.
Pero Pablo niman majkꞌalhapꞌuxkal laka jikmi ni tsapul y jantu tuꞌuchun kalhitapasal mas maktsakꞌakal. Ni lapanakni ixtapakxanꞌiy kakꞌunlhi taꞌan tsakꞌanikal u nimancha ixtaqtal janiniꞌ. Pero mas panijcha val, jantu katalaqtsꞌil tuꞌuchun kalhitapasal. Ex tamapaxachoqol ixjatapastakꞌatkꞌan, va aqtayl tajuniy ni Pablo va taun dios ixjunita.
Ancha ukstsꞌuniy ixꞌalin ixtꞌun qayntaun yu ixjunkan Publio yu xalhachimoꞌonuꞌ ixjunita ni anchanu lakatꞌun yu tanꞌajvil lakxkan. Yucha ox kintalaqaꞌin la ixchaqaꞌ, paqtꞌutu si ox ixkintalhistaktan. Yu ixpay ixmal laqa saqati va ixchꞌapata skakati kun jakꞌalnamaqpanti. Ex ni Pablo al laqtsꞌiniꞌ ni taqanꞌan, va tapayninil Dios y moqslanil ixmakaꞌ y chuncha palay makal. Tejkan chuncha tapasal, ex tamil alati taqanꞌanin yu ancha machaqan y vachuꞌ palay taval. 10 Ex chuncha ni lapanakni ayaj ox kintatoꞌoyan y kintaꞌaqtayjun. Tejkan xaktaxtuputunchoqoyaucha kun yu ataun barco ex chux kintaxtaqnin yu xakmaqskꞌiniyau para kilakatinkꞌan.
Ni Pablo chaꞌal laka putaulan Roma
11 Tejkan klaqayntsaucha laꞌatꞌutu malkuyuꞌ ni ancha xakvilanau ex ktaxtuchoqoocha. Kpuꞌau taun barco yu ancha ixvil yu ixpakxanta katapasaꞌelal tejkan tamay xkan ali un. Ni anchanu barco va yu ixmintachal laka putaulan Alejandría. La ixkankatiꞌ va ixjukꞌanil laꞌatꞌuy ixdioskꞌan yu lakjunkan Cástor ali Polux. 12 Ex kpuꞌau anchanu barco, kchaꞌau laka putaulan Sirakusa. Ancha xakvilanau paqtꞌutu. 13 Astan ikpuꞌanchoqoocha barco, kꞌaucha laka putaulan Regio. Yu ataun julchan val, va ostaulal un yu minchal ixlhisur y va yucha kintasunlhaꞌan. Ex yu ataun julchan val, kchaꞌau laka putaulan Puteoli. 14 Ancha klaqpaxtoqvi lati yu ixtalhakapuꞌan Jesús. Yuꞌuncha kintalhijunin kakloqojvi taun semana la ixchaqakꞌan. Ex chuncha ktaxtuchoqoo, va ktaylhaꞌau kejaltantikꞌan para kchaꞌau laka ay putaulan Roma. 15 Ni lapanakni yu ixtalhakapuꞌan Jesús yu ixtavilanal ancha va takꞌatsal ni ancha kakchaꞌanau. Ex kintamin tastukꞌinin tus xalaklhitamau Apio y vachuꞌ yu putaulan yu ixjunkan Aqatꞌutu Tiendas. Tejkan ni Pablo jalaqtsꞌil ex xtaqnil lhimalaqpuchuncha ni Dios y jantucha apalay kamaqaninil. 16 Tejkan kchaꞌaucha yu ay putaulan Roma ex ni kapitan jamaqxtaqnilcha xaꞌukxtin tropas ni tachꞌinin. Pero ni Pablo xtaqnikal lakatin para xꞌaman kataulal kun pumataun tropa yu kalhistaklhi.
Ni Pablo laqputeꞌey ixchivinti Dios laka ay putaulan Roma
17 Ex paqtꞌutu julchan val, ni Pablo jamalaqachanal ixjuntaꞌika yu xalajꞌaynin ni israelitas yu ancha ixtavilanal. Tejkan tataqxtoqꞌolcha, ex lakjunil ni Pablo:
—Ketꞌalaqaunin, mas jantu tuꞌuchun laqtaqal kaklakmakanil ni kintꞌaꞌisraelitas y jantu kaklaktanchanil ixputsukukꞌan kepayankꞌan yu maqancha ixtatꞌajun pero ancha Jerusalén va kmaqxtaqkal la ixtamakakꞌan xatropas Romanos. 18 Yuꞌuncha kintalhisakmil tisuncha laqtaqal xakmakata. Ex astan ixkintamakaunputunchoqoy porke jantu tuꞌuchun laqtaqal kintatemanil yu lay kintapumaqnil. 19 Pero yu israelitas tanaul ni jantu kintamakaul. Xlhiyucha kskꞌil para kalaqlaꞌoxil ni ay jalhachimoꞌonuꞌ Romano. Pero jantu tuꞌuchun laqtaqal klakmukꞌaniputun kintꞌaꞌisraelitas. 20 Va xlhiyucha klajuntaꞌiu para kaklatꞌachiviniu. Kitꞌin kchꞌikal va por kpakxanꞌiy yu kamakayaꞌ Dios vachu chun tacha tapakxanꞌiy tachun ni israelitas.
21 Ex chuncha ni yuꞌuncha tajunil:
—Jantu kaklaqaꞌiu karta yu kaminchal xaꞌestado Judea yu kalhichivinin uxintꞌi. Vachuꞌ ni ketꞌalaqauninkꞌan yu ancha taminchal jantu tuꞌuchun katalhichivinin, jantu tamukꞌaniyan laqtaqal. 22 Pero kijnan ijkꞌatsaputunau mejatapastakꞌati porke ijkꞌatsayau ni mas va toꞌoxtaycha kaval jantu ox talhichiviniy ni anchanuꞌ saystꞌi jatapastakꞌati.
23 Chuncha ni yuꞌuncha tamachꞌantamil ixjatapastakꞌatikꞌan para katalaqminchoqol ni Pablo ataun julchan. Ex apalay qaynlhuu talaqꞌal taꞌan ixvil. Ex vakuj tus toqoxata va jalakmasunil y jalaqputeꞌenil tacha lhachimoꞌonun ni Dios. Vachuꞌ laqlhixaqalal ixlhachimoꞌon Moisés kun yu maqancha tatsꞌoqlhi xalaqputeꞌeniꞌ ixchivinti Dios para katalhakapuꞌal ni Jesús. 24 Lati talhakapuꞌanil ixchivinti, lati jantu. 25 Chuncha siya yuꞌuncha jantu katamachꞌantamil ixchivintikꞌan. Ex aqtaylcha taꞌanchoqoy. Pero pꞌunaj jalakjunil ni Pablo:
—Laqsaval naul ni Espíritu Santo tejkan mapasanil ixchivinti ni Isaías yu maqancha ixlaqputeꞌey ixchivinti Dios, yucha inchine lhichivinil mepayankꞌan, va naul:
26 Kꞌalaqpiti ni anchanu lapanakni,
kalakꞌun mas ox kataqasmakyaꞌ pero jantu katamalaqasiyaꞌ,
mas katalaqtsꞌinaꞌ pero jantu katamispayaꞌ.
27 Pꞌays tamakay ixjalhanutikꞌan ni lapanakni,
jantu taqasmatꞌa kun ixpaqasmaknikꞌan,
va talaqpustoqnun la ixlaqchulkꞌan,
para jantu tuꞌuchun katalaqtsꞌil,
para jantu tuꞌuchun kataqasmaklhi,
para jantu tuꞌuchun katamalaqasil la ixjalhanutikꞌan,
para jantu katamapaxal ixputsukukꞌan y chuncha palay kaklakmakal.
28 Chuncha naul ni Dios y chavay klamakꞌatsaniyau ni Dios vachuꞌ kalaqmalaqachaniyaꞌ yu jantu israelitas kataval ni ox chivinti yu pulaqtaxtukan. Yuꞌuncha kataqasmatꞌaꞌ —naul ni Pablo.
[ 29 Tejkan chuncha naul, ex taꞌanchoqolcha ni israelitas, va pꞌays ixtalakchiviniy siya yuꞌuncha.]
30 Va tꞌuy jachꞌitin ancha ixvil ni Pablo laqa chaqaꞌ taꞌan mapalkan renta. Va ox jalaqaꞌil tachun yu ixtalaqꞌan. 31 Sin talhanti ixlaqputeꞌey tacha lhachimoꞌonun ni Dios, ixlhichiviniy ni Jalhachimoꞌonuꞌ Jesucristo y jantu matichun ixlaktanchaniy.