Ni Chivinti yu Jalaqtsꞌoqnil Pablo Ixlapanakni Dios yu Tavilanal Roma
1
Ni Pablo jalakmastakꞌay yu tavilananchal Roma
Kitꞌin kPablo, ixꞌoqxtamati Jesucristo kunita. Yucha kilaksakta y kimalaqachal puteꞌeniꞌ yu ox ixchivinti Dios. La maqancha ni Dios ixnajuntacha ni kaꞌalinaꞌ ni anchanu chivinti. Chuncha tatsꞌoqlhi la ixchivinti Dios ixlapanakni yu maqancha ixtalaqputeꞌey ixchivinti. Ixtalhichiviniy ni Jesucristo kiJalhachimoꞌonukꞌan, yu Sasꞌatꞌa Dios. La ixlakatunaj va ixpapanti David ixjunita pero yu Espíritu Santo masul ni vachuꞌ va Sasꞌatꞌa Dios. Va chuncha masul kun tapꞌasta tejkan kujchoqol mas va ixnitacha. Por yucha ni Dios kimapaynil, va kilaksaklhi para kaklaqputeꞌel ixchivinti mas va toꞌoxtaycha lakamunukpaꞌ. Va najun katalhakapuꞌal lapanakni y katamakal tacha yucha lhinajun para chuncha katoꞌoyakal ixtaqaꞌuti. Va chuncha ni uxiknan mas maqati vilanantꞌik, vachu ni Dios talaksakni para ixlapanakni Jesucristo kꞌaꞌuntꞌik. Klatsꞌoqniyau tachun uxiknan yu vilanantꞌik laka putaulan Roma, yu Dios tapaxkayan y talaksakni para ixlapanakni kꞌaꞌuntꞌik. Katamapaynin y oxamaktaun katamakan kimPay Dioskꞌan kun kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo.
Ni Pablo najun ni jalaqꞌuxaꞌan yu tavilananchal Roma
Pꞌunaj klajunputunau ni va kxtaqniy lhimalaqpuchuncha ni kiDios por mintachunkꞌan, tejkan ktꞌachiviniy Dios por yu makata Jesucristo. Milhakapuꞌatkꞌan va puteꞌekan mas va toꞌoxtaycha kaval. Tejkan klaqputeꞌey ni ox chivinti yu lhichiviniy Sasꞌatꞌa, va ktapatsaniy Dios kun tachun la kelhanuti. Yucha kꞌatsay ni si klapastakꞌalhiyau tejkan ktapayniniy. 10 Ikskꞌin ni Dios para lay kaklalaqꞌau ni uxiknan incha yucha najun ox kaval. 11 Ayaj klalaqtsꞌinputunau para klaꞌaqtayjuu kalaꞌaꞌitꞌik taun aqtayjunti yu xtaꞌa ni Espíritu para chuncha apalay pꞌas kaval milhakapuꞌatkꞌan. 12 Chuncha knajun ni uxiknan ali kitꞌin kalaxtaqniu tapꞌasta la kilhakapuꞌatkꞌan. 13 Ketꞌalaqaunin, va iknajun kakꞌatsꞌatꞌik ni aqlhuu klalaqꞌuxanachaꞌau laqtsꞌinin pero mas tus chavaycha va tacha alin yu kilaktanchaniy. Va klhajaꞌiputun lapanakni yu katalhakapuꞌal taꞌan vilanantꞌik, chuncha tacha ikmakal alati laka putaulanin. 14 Va ijkꞌatsan tacha kaꞌalil yu kaklhaanil tachun ni lapanakni mas yu griegos y mas yu jantu griegos kataval, yu talakpastaknan ali yu jantu talakpastaknan. 15 Xlhiyucha va ayaj klalaqputeꞌeniputunau yu lajꞌoxi chivinti ni uxiknan yu vilananchipitik laka putaulan Roma.
Ixtapꞌasta ni ox chivinti yu lay tapulaqtaxtuy lapanakni yu talhakapuꞌan
16 Ni kitꞌin jantu klhimaxanan kaklaqputeꞌel yu ox chivinti, va ixtapꞌasta Dios yu lay katapulaqtaxtul tachun yu talhakapuꞌan, pꞌunaj yu israelitas pero vachu yu alati lapanakni. 17 Va chuncha tasuy ni Dios kintalaqtsꞌinan tacha lajꞌoxin lapanakni, vamun por lhakapuꞌanau. Va chuncha najun ixchivinti Dios yu tsꞌoqkanta: “Ni lapanakni yu Dios ox laqtsꞌin, yucha va por ixlhakapuꞌati katsukuyaꞌ.”
Ixlaqtaqalkꞌan ni lapanakni
18 Tasuy ni va lukujlay Dios laktꞌiyan por tachun laqtaqal yu tamakay ni lapanakni. Dios jantu ox jalaqtsꞌin tacha tatiꞌukxuntayay, vachu tamakay laqtaqal para jantu lay kamispakal yu laqsaval. 19 Lay tapumispay ni Dios por tachun yu alin, chuncha ni Dios va lakmasunil tacha junita. 20 Yu ixtapꞌasta ni Dios kun tachun ixꞌoxixtu mas jantu tasuy, va ox mispakan, tejkan pꞌunaj makal yu lakamunukpaꞌ tus chavaycha. Va jamispakan por tachun yu makal. Xlhiyucha ni lapanakni jantu lay tanajun ni jantu tamispay tacha junita ni Dios. 21 Mas ixtakꞌatsay ni alin Dios, jantu aqtaun ay katamakal tacha Dios, jantu aqtaun kataxtaqnil lhimalaqpuchuncha. Ex chuncha va tacha jantu kaꞌalil ixjatapastakꞌatkꞌan, tus va tacha putsꞌista la ixjatapastakꞌatkꞌan. 22 Tanajun va lhuvaj jatapastakꞌati talhitꞌajun pero jantu laqsaval kaval, va tontos. 23 Ni Dios yu jantu aqtaun kamiꞌoyaꞌ, yucha jantucha tatoꞌoyay. Yu tatoꞌoyay va antivas yu tasuy tacha valiꞌiy lapanakni yu tamiꞌojoy y tacha tsꞌoꞌon, tacha talhitsukukna, tacha tsapulin. 24 Xlhiyucha lakmakaul ni Dios para katamakal tacha yu tamakaputun. Mas va yu laqtaqal yu lhitamaxanikan, talamakaniy la ixlakatunajkꞌan. 25 Tamapaxata yu laqsaval yu masuy ni Dios para kaval jalaklkanti. Apalay tatoꞌoyay yu ixtamakan Dios, jantucha tatoꞌoyay ni Dios yu mero jalakmakal, va yucha ay kamakakal mas va tavanancha. Va chuncha kaval.
26 Xlhiyucha ni Dios lakmakajuntacha para katamakal yu lhitamaxanikan. Mas lati yu xanatin talhimapaxata ixputsukukꞌan, talamakaniy laqxoqta va siya yuꞌuncha yu jantu maqskꞌiniy katamakal. 27 Vachu va chun lati yu joꞌakna tamakajun yu tacha laklhijuniy Dios katamakal kun xanatin. Apalay talakatsastayay para katalamakanil siya yuꞌuncha yu lhitamaxanikan. Ex chuncha talaqaꞌiy la ixlakatunajkꞌan ni maqanlqajnati yu tapaxtoqniy. 28 Jantucha ixtamispaputun ni Dios, xlhiyucha ni Dios lakmakajuntacha katapastaklhi yu jantu ox y katamakal yu jantu maqskꞌiniy. 29 Talaqtanuꞌol tachun yu jantu ox kaval, tamakay talaqalhin, vamun tapastakꞌuy para kaꞌalil ixmaqalitkꞌan y vachu ayaj talaktuꞌunun. Vamun ayaj taꞌakchaꞌan, talukujlay, tamaqninin, tamakanunun, taxkayanan, tamanuy jalaklkanti. 30 Jantu ox talhichiviniy yu alati, taxkajiy ni Dios, taꞌayajnan, la lajꞌay takꞌatsan, lajꞌay lakmakakan por ixchivintikꞌan, tapastakꞌa tacha lay katapumakal alati talaqalhin, jantu taqalasmatꞌa ixpayankꞌan. 31 Jantu talakpastaknanputun, jantu tamakay yu tanajun, jantu matichun tapaxkay y jantu matichun tamapayniy. 32 Ni Dios lhinajun yu chuncha tamakay, tapaxtoqniy katanil. Chuncha takꞌatsay pero tataylhaꞌan makanan. Vachuꞌ ox talhilay tejkan alati lapanakni vachu chun tamakay.