13
Yu Jesús jalakchꞌanchaꞌal ni pumakautꞌuy yu ixjalakmalaniy
Va laycha kachil ni Paxku yu ay ixkꞌatankꞌan ni israelitas. Exnicha ni Jesús ox ixkꞌatsay ni laqchaꞌalcha ixhora para kamakauntijlalcha ni aniy lakamunukpaꞌ. Ixkꞌatsay ni kaꞌanchoqoyacha taꞌan vilchal ixPay. Yucha ayaj ixlakꞌachaniy ixlapanakni yu ixtꞌatiꞌukxuyanal aniy lakamunukpaꞌ, jantu aqtaun kamiꞌol ixjapaxkanti. Va laycha kaꞌaqtaynil ni vayti. Exnicha ni xaꞌukxtin aqmoqxnuꞌ ixlhimanunita la ixjatapastakꞌati ni Judas Iscariote yu istsꞌal Simón para kamaqxtaqlhi ni Jesús. Yu Jesús oxicha ixkꞌatsay ni yucha va kun Dios ixmintachal, y kaꞌanchoqoyaꞌ kun yucha. Vachuꞌ ixkꞌatsay ni ixPay maqxtaqniꞌol la ixtamakaꞌ tachun yu alin para kalhichimoꞌol. Ex ostayal taꞌan ixtatꞌajun vaynin, majꞌal ixlaqchꞌiti yu ixmulata y lhitampachꞌikal aqxtaun toalla. Ex pulal taun paxutu xkan aqtayl lakchꞌanchaꞌay ni pumakautꞌuy yu ixjalakmalaniy. Ex jalakmachꞌanxixil kun ni toalla yu ixlhitampachꞌikanta. Tejkan ixchꞌanchaꞌaputun ni Simón Pedro ex yucha niman junil ni Jesús:
—¿Valiꞌiycha ni uxintꞌi va kitꞌin kꞌinchꞌanchꞌaꞌayeꞌe?
Ex ni Jesús qaltaychoqol ni Pedro, va junil:
—Chavaycha jantu malaꞌasiy yu ktꞌajun makan ni kitꞌin, pero astan ex kꞌamalaꞌasiyeꞌe.
Ex ni Pedro naul:
—Kitꞌin jantu aqtaun kakxtaqniyan lakatin kꞌinchꞌanchꞌaꞌatꞌi.
Ex ni Jesús aaqtaun qaltaychoqol, va junil:
—Incha jantu kakchꞌanchaꞌayan ex jantu lay chꞌantaun kꞌaꞌuneꞌe kun kitꞌin.
Ex chuncha ni Simón Pedro junil:
—Jalhachimoꞌonuꞌ, ex jantu vamun kinchꞌajaꞌ kꞌinchꞌaꞌanin. Vachuꞌ kꞌinchꞌaꞌanin kimakaꞌ ali kiꞌaqtsul.
10 Chuncha ni Jesús aaqtaun qaltaychoqol, va junil:
—Taꞌayuꞌ yu ox laqachaꞌata yucha jantu maqskꞌiniy kalaqachaꞌakal taꞌakchun, vamun ixchꞌajaꞌ. Ox junita taꞌakchun la ixlakatunaj. Uxiknan lajꞌoxin untꞌatꞌik mas jantu mintachunkꞌan.
11 Ni Jesús ox ixkꞌatsay xaqayntaun ni yuꞌuncha kamaqxtaꞌaꞌ, xlhiyucha naul ni jantu tachun lajꞌoxin. 12 Ni Jesús tejkan jalaqchꞌanchaꞌaꞌolcha ex ulachoqolcha ni ixlaqchꞌiti ex anchoqolcha taul ni laka mesa, chuncha jalakjunil:
—¿Malaꞌasiyatꞌik yu xaklamakaniyau? 13 Uxiknan kilajunau ni kitꞌin va jamalaniniꞌ kunita, vachuꞌ kilajunau jalhachimoꞌonuꞌ. Laqsaval ixlaqmiti chuncha kilajuniu, va yucha kunita. 14 Ni kitꞌin kunita miJamalaninikꞌan, vachuꞌ miJalhachimoꞌonukꞌan kunita. Xlhiyucha incha klachꞌanchaꞌau ex ni uxiknan vachuꞌ maqskꞌiniy kꞌalachꞌanchꞌaꞌatꞌik. 15 Ni kitꞌin klamasuniu va para kilalaqtsꞌixtuu. Ex vachu chun kꞌamakꞌatꞌik tacha kmakal kitꞌin. 16 Ni kitꞌin klajunau yu laqsaval. Qayntaun oqxtamati yucha jantu ay kaval tacha ixꞌukxtin. Vachuꞌ yu jamalaqachanan apalay ay xajantu yu malaqachakan. 17 Ex chuncha incha malaꞌasiyatꞌik tachun yu aniy, ex katsꞌukꞌuyapitik kun achati tejkan chuncha kꞌamakꞌayapitik. 18 Pero jantu mintachunkꞌan klalhichivinau. Kitꞌin ox klamispayau ni uxiknan yu klalaksaktau. Chuncha tacha tsꞌoqkanta la ixchivinti Dios maqskꞌiniy chuncha katapasal, yu najun inchineꞌ: “Yu kintꞌavajin chꞌantaun kun kitꞌin chavay kimakay ixtꞌalaxkayaꞌ.” 19 Chuncha klajuniu chavaycha mas jantukaꞌ tapasay. Ex tejkan chuncha katapasayaꞌ lay kalhakꞌapꞌupꞌinapitik ni tasꞌayucha kunita ni kitꞌin. 20 Laqsaval kitꞌin klajunau, taꞌayuꞌ yu ox kalaqaꞌiyaꞌ yu kmalaqachay ni kitꞌin, yucha vachu kilaqaꞌiy ni kitꞌin. Yu kilaqaꞌiy ni kitꞌin, yucha vachuꞌ laqaꞌiy ni kimPay yu kimalaqachal.
Ni Jesús najun ni kamaqxtaqkanaꞌ
(Mt. 26:20-25; Mr. 14:17-21; Lc. 22:21-23)
21 Tejkan chuncha naul ni Jesús ayaj pꞌays jamaqaninil la ixjalhanuti. Ex vas laklhitaulnil yu ixpastakꞌa, va naul:
—Kitꞌin vas klajunau, xaqayntaun ni uxiknankꞌan chavay kimaqxtaqyacha.
22 Chuncha ixtꞌaltanan yu ixjalakmalaniy aqtayl sniy talalaqtsꞌin siya yuꞌuncha, pero jantu ixtakꞌatsay tasꞌayucha yu ixtꞌajun lhichivin. 23 Ni Jesús ayaj ixꞌachaniy qayntaun ni yuꞌuncha y yucha ixtꞌajun vayaꞌ taꞌan apeꞌextaun taꞌan ixvil ni Jesús. 24 Ex ni Simón Pedro majkunil ni anchanu lapanaki para kalhisakmil ni Jesús tasꞌayucha yu ixtꞌajun lhichivin.
25 Ex ni anchanuꞌ lapanaki niman taꞌukstsꞌuninil ni Jesús ex lhisakmil, va junil:
—Jalhachimoꞌonuꞌ, ¿tasꞌayucha lhichꞌiviniy ni uxintꞌi?
26 Ni Jesús qaltayl, va junil:
—Kajkꞌavayaꞌ lakatsꞌuniy ni pan. Yu kakxtaqniyaꞌ, va yucha klhichiviniy.
Tejkan chuncha aval ni ixpan, va xtaqnil ni Judas Iscariote yu istsꞌal Simón. 27 Tejkan laqaꞌil ni pan ni Judas, ex ni Satanás nimancha laqtanul. Ex junkal, naul ni Jesús:
—Yu kꞌamakꞌayeꞌe, nimancha kꞌamakꞌatꞌi.
28 Yu ixtatꞌajun vaynin laka mesa jantu katamalaqasil tacha junil ni Jesús. 29 Ni Judas ixpaxtoqniy kamaꞌal ixtuminkꞌan. Ex lati talhilal va iskꞌinikan tumin ni Judas para katalhiꞌil axtoqnuꞌ para yu kꞌatan o para kalaqxtaqnil kilpatanin. 30 Chuncha tejkan ni Judas laqaꞌil ni pan va nimancha taxtul. Ni anchanuꞌ hora ixputsꞌistacha.
Yu saystꞌi lhachimoꞌon
31 Tejkan taxtul ni Judas ex ni Jesús naul:
—Chavaycha katasuyaꞌ kiꞌayaxtu ni kitꞌin yu kval Sasꞌatꞌa Lapanaki, vachuꞌ la ketsukunti katasuyaꞌ ixꞌayaxtu ni Dios. 32 La ketsukunti ni katasuyaꞌ ixꞌayaxtu ni Dios, xlhiyucha yu Dios kamasuyaꞌ kiꞌayaxtu kitꞌin y jantucha kataqmaqayaꞌ. 33 Kesꞌatꞌan, kitꞌin jantucha apalay kaktaqmaqayaꞌ kun uxiknan. Uxiknan kilalakxkauyau pero vachu chun klajunau tacha klakjunil mintꞌaꞌisraelitaskꞌan: uxiknan jantu lay kapꞌinapitik taꞌan kitꞌin kajkꞌanaꞌ. 34 Chavaycha klalhijunau taun saystꞌi putsuku. Kꞌalapꞌaxkꞌatꞌik vachu chun tacha kitꞌin klapaxkau. 35 Incha lapꞌaxkꞌayatꞌik ex tachun ni lapanakni katakꞌatsayaꞌ ni va laqsaval kintꞌaltanan untꞌatꞌik yu klamalaniyau.
Ni Jesús najun ni Pedro va kanaunaꞌ ni jantu mispay ni yucha
(Mt. 26:31-35; Mr. 14:27-31; Lc. 22:31-34)
36 Ni Simón Pedro lhisakmil ni Jesús, va junil:
—Jalhachimoꞌonuꞌ, ¿tas ancha tꞌipꞌincha?
Ex ni Jesús qaltayl, va junil:
—Taꞌan kitꞌin kteꞌen chavaycha jantu lay kꞌapꞌineꞌe pero astan ex chun lay kapꞌineꞌe.
37 Ex ni Pedro qaltayl, va junil:
—Jalhachimoꞌonuꞌ, ¿valiꞌiycha chavay jantu lay kaktꞌaꞌanan? Kitꞌin kxtaqkan mas tus kakmaqxtaqlhi ketsukunti por uxintꞌi.
38 Ex ni Jesús junil ni Pedro:
—¿Laqsaval xtꞌaqkꞌan mas tus kꞌamaqxtꞌaqtꞌi metsukunti por kitꞌin? Kitꞌin laqsaval kunan tejkan jantukaꞌ tꞌasay ni puyux uxintꞌi aqtꞌutu kꞌanauneꞌe ni jantu kꞌimispꞌay.