12
Ni Jesús lhichꞌanxapakal kꞌuchꞌu yu ayaj sꞌej ixꞌakamin
(Mt. 26:6-13; Mr. 14:3-9)
Tejkan vananaj istsꞌanqay paqchaxan para kalakachaꞌal ni xakꞌatan Paxku, ex ni Jesús alcha laka putaulan Betania, taꞌan ixvil ni Lázaro yu majkujuchoqol la ixputaknun tejkan ixnitacha. Ancha tamakal taun lakvayti para ixlhitoꞌoyakan ni Jesús. Ni Marta yucha ixmujuy yu ixtaꞌuy. Yu Lázaro chꞌantaun ixtꞌavil laka mesa ni Jesús. Ex ni María lhimil laꞌatꞌutu ciento gramos yu pꞌays sꞌejenꞌe yu ayaj laqlhuu xtapal ixjunita. Chuncha lhichꞌanxapal ni Jesús. Ex astan malakxixinichoqol kun ixꞌaji. Tus taꞌakchun ixpulakna ni chaqaꞌ la sꞌej ixꞌakamin. Ex ni Judas Iscariote, istsꞌal Simón yu kamaqxtaqyaꞌ ni Jesús, ancha ixyal chꞌantaun kun yu alati ixtꞌaltanan ni Jesús, va naul:
—¿Valiꞌiycha jantu kastꞌakal yu sꞌejenꞌe? Yucha lay ixlhistꞌati tacha talhajay pumatꞌutu ciento oqxtamatin por paqtamin. Ex lay ixjalaqxtꞌaqnin kilpatanin.
Mas chuncha naul ni Judas yucha jantu laqsaval ixjalakmapayniy ni kilpatanin, va alhavanaꞌ ixjunita. Ni bolsa yu ixtapumujuy tumin yu ixtaxtaꞌa ni lapanakni, va yucha ixlhitꞌajun ex ancha ixꞌalhaumaxtuy.
Ex ni Jesús va junil:
—Kꞌamakꞌaucha. Ni yucha aqtsꞌiyaj va ixlhilkamaꞌata para kaklhilakaxapakal tejkan kakniyaꞌ. Yu kilpatanin va tacha kaꞌalinacha kun uxiknankꞌan, pero yu kitꞌin jantucha maqan kaklatꞌaꞌalinau.
Talhilakchiviniy ni Lázaro
Pumalhuvaj israelitas takꞌatsal ni Jesús ixvilchal Betania. Ex taꞌal laqtsꞌinin pero vachu taꞌal va para katalaqtsꞌil ni Lázaro yu majkujuchoqol la ixputaknun tejkan ixnitacha. 10 Ex ni xaꞌukxtinin kuras vachu ixtamaqniputun ni Lázaro. 11 Va por majkujuchoqokal ni Lázaro ayaj qaynlhuucha israelitas ixtalhakapuꞌan ni Jesús, ixtatꞌajun tamakauntꞌaꞌanan ni xaꞌukxtinin kuras.
Ni Jesús chaꞌal Jerusalén
(Mt. 21:1-11; Mr. 11:1-11; Lc. 19:28-40)
12 Lhuu lapanakni tachaꞌal ancha Jerusalén taꞌan laka kꞌatan Paxku. Ataun julchan val, takꞌatsal ni ancha ixꞌantacha ni Jesús. 13 Chuncha talajꞌexꞌil xaxqoy chꞌapꞌa ex taꞌalcha tastukꞌinin, tanaul:
—¡Kilamalaqtaxtuyau! ¡Katoꞌoyakal yu minta la ixtaqaꞌuti ni Dios! ¡Yucha va xaJalhachimoꞌonuꞌ Israel!
14 Ni Jesús temal laqataun burro ex putaukꞌalhaꞌal, chuncha tacha najun taꞌan istsꞌoqkanta la ixchivinti Dios:
15 Jantu katꞌalhanantꞌik ni uxiknan yu machaqan Jerusalén untꞌatꞌik.
Kꞌalaqtsꞌintꞌik ni miJalhachimoꞌonukꞌan,
putaukꞌalhiminta laqataun sasꞌatꞌa burra.
16 Tejkan chuncha val, ixtꞌaltanan ni Jesús yu ixjalakmalaniy jantu katamalaqasil tachun yu ixtꞌajun tapasanaꞌ. Astan tejkan ni Jesús anchoqol laktꞌiyan ex tapastakchoqol yu chuncha istsꞌoqkanta. Ex takꞌatsal va ixlhichiviniy ni Jesús kun tachun yu tapasal.
17 Ni lapanakni yu talaqtsꞌil ni Jesús tejkan tꞌasanil ni Lázaro y majkujuchoqol la ixputaknun, yuꞌuncha ixtalaqputeꞌechoqoy tacha yu tapasal. 18 Xlhiyucha ni lapanakni niman taꞌal tastukꞌinin. Takꞌatsal ni ixmakata ni anchanuꞌ ay axtoqnuꞌ yu masul ixtapꞌasta. 19 Ni fariseos ixtalajuniy siya yuꞌuncha:
—Kꞌalaqtsꞌintꞌik, ni kijnan jantucha tuꞌuchun lay xamakayau. Tachun ni lapanakni tatꞌaꞌanta.
Lati yu ixtachiviniy griego talakxkajuy ni Jesús
20 Lati lapanakni yu ixtaꞌanta ni laka kꞌatan ancha Jerusalén va griegos ixtajunita. 21 Yuꞌuncha talaqꞌal ni Felipe yu machaqaꞌ laka putaulan Betsaida xalakatꞌun Galilea, va tajunil:
—Kijnan klaqtsꞌinputunau ni Jesús.
22 Ex ni Felipe niman chuncha al juniniꞌ ni Andrés, ex ixlaꞌatꞌuykꞌan chuncha taꞌal makꞌatsaninin ni Jesús. 23 Ex chuncha ni Jesús jalakjunil:
—Chavay lakachilcha hora tejkan ay kakmakakanaꞌ ni kitꞌin yu kval Sasꞌatꞌa Lapanaki. 24 Kitꞌin vas klajunau ni laqataun xatꞌin trigo incha jantu patajuy lakatꞌun para kataknul ex jantu tuꞌuchun xtaꞌa, va xꞌamancha. Pero incha patajuy y taknuy ex talhavaꞌan, va xtaꞌa lhuu xaꞌunikan. 25 Taꞌayuꞌ yu ayaj achaniy ixjatsukunti aniy lakamunukpaꞌ, yucha astan kamaqatsꞌanqayaꞌ. Pero yu maqxtaqtacha ixjatsukunti aniy lakamunukpaꞌ yucha kalhajaꞌiyaꞌ xajatsukunti laktꞌiyan yu jantu aqtaun kamiꞌoyaꞌ. 26 Incha matichun kintapatsaniputun ex maqskꞌiniy kintꞌaꞌal. Taꞌan kaktaulaꞌ ni kitꞌin ex yucha vachuꞌ ancha kataulaꞌ. Yu kintapatsaniyaꞌ yucha vachu katoꞌoyakanaꞌ, ni kimPay ay kamakayaꞌ.
Ni Jesús laqputeꞌey ixlhinin
Ni Jesús taylhaꞌal ixchivinti, va naul:
27 —Chavaycha aniy hora ayaj kmaqaninin, tus taꞌexpatajuy kelhanuti. ¿Suncha tsꞌanqay kakskꞌinil kimPay? ¿Va kakskꞌinil para kimalaqtaxtul ni aniy maqanlqajnati? Jantu, va para yucha kminta ni aniy lakamunukpaꞌ. 28 KimPay kꞌatꞌi, ay kꞌamakꞌakꞌa para katoꞌoyakal mintaqaꞌuti.
Ex niman qasmakkal laqataun chivinti tus laktꞌiyan, va naul:
—Chavaycha kitꞌin aycha kmakakanta para kintatoꞌoyal ni lapanakni. Aaqtaun kaklakmasunichoqoyaꞌ kiꞌayaxtu.
29 Ni lapanakni yu ancha ixtayanal talhilal va jamaxkan makatꞌaul. Alati ixtalhilay va qayntaun ixmayul Dios tꞌachivinil ni Jesús.
30 Ex ni Jesús jalakjunil:
—Ni aniy chivinti yu xachivinkan jantu va para kitꞌin kaval, va para uxiknankꞌan. 31 Chavaycha lakachincha julchan tejkan kamukꞌakanaꞌ ixlaqtaqalkꞌan xalapanakni lakamunukpaꞌ. Chavay kalaqtinaqxtukanacha yu xajalhachimoꞌonuꞌ ni aniy lakamunukpaꞌ. 32 Kitꞌin tejkan kakmukꞌakanaꞌ talman aniy lakamunukpaꞌ, kaklaktꞌasaniꞌoyacha tachun ni lapanakni ni kintalaqmil.
33 Chuncha naul ni Jesús para katamalaqasil tacha kapuniyaꞌ. 34 Ni lapanakni taqaltayl, tajunil:
—Kijnankꞌan ijqasmatꞌaucha ni Cristo yu kalakꞌulayaꞌ Dios, yucha katsukuꞌalhiyaꞌ. ¿Valiꞌiycha naꞌuncha ni Sasꞌatꞌa Lapanaki kamukꞌakanaꞌ talman? ¿Tasꞌayucha ni anchanuꞌ yu val Sasꞌatꞌa Lapanaki?
35 Chuncha ni Jesús jajunil:
—Chavaycha vananaj kataulaꞌ kun uxiknan ni maklku yu mapulkuy. Pero jantucha paqlhuu tsꞌanqay para kaꞌal. Chavaycha vananaj alin ni maklku xlhiyucha maqskꞌiniy katꞌiꞌuntꞌayatꞌik. Chuncha jantu vak kakꞌatsꞌanapitik tejkan kaputsꞌisaꞌ. Yu tijuyal lakaputsꞌisni yucha jantu kꞌatsay taꞌan puꞌan. 36 Ni kitꞌin yu xamaklku kunita, vananaj klatꞌavilanau. Ex kꞌalhakꞌapꞌupꞌintꞌik ni maklku yu mapulkuy. Chuncha kꞌatsꞌukꞌuyapitik la kimaklku.
Tejkan chuncha naunꞌol ni Jesús, va al, va jatamaqsaqnilcha taꞌan ixtayanal.
Ni lapanakni jantu katalhakapuꞌal ni Jesús
37 Ni Jesús mas ixjalakmasunitacha lhuu axtoqnuꞌ yu jantu aqtaun ixtalaqtsꞌin, jantu ixtalhakapuꞌan. 38 Va maqskꞌiniy chuncha katapasal tacha tsꞌoqlhi ni Isaías yu maqancha ixlaqputeꞌey ixchivinti Dios, yu najun inchineꞌ:
Jalhachimoꞌonuꞌ, ¿tasꞌayucha lhakapuꞌalcha yu kijnankꞌan klaqputeꞌeyau?
¿Maticha lay kalaqtsꞌil ixtapꞌasta ni Dios?
39 Xlhiyucha jantu lay ixtalhakapuꞌan. Ni Isaías vachu tsꞌoqlhi yu najun inchineꞌ:
40 Ni Dios jalakmakal laꞌachꞌixin, vachuꞌ pꞌays jalakmakanil ixjalhanutkꞌan
para jantu katalakavanal
y jantu katamalaqasil la ixjalhanutkꞌan.
Vachu jantu taꞌuxamin kun kitꞌin para palay kaklakmakal la ixtaqanꞌatkꞌan.
41 Tejkan chuncha tsꞌoqlhi ni Isaías lhichivinil ni Jesús, va laqtsꞌil ixꞌayaxtu.
42 Qaynlhuu lajꞌay lapanakni talhakapuꞌal ni Jesús, pero jantu tsij ixtanajun. Ixtatalhauniy ni fariseos, ixtalhilay ni va lay kalaqtinaqxtukal ni laqa chaqaꞌ taꞌan ixtataqxtoꞌa ni israelitas. 43 Apalay ixtamaqamay lajꞌay kataval kun ni lapanakni xajantu kun Dios.
Ixchivinti ni Jesús mukꞌaniy maqanlqajnati ni lapanakni
44 Ni Jesús pꞌays chivinil, va naul:
—Yu kilhakapuꞌan ni kitꞌin vachu lhakapuꞌan yu kimalaqachata. 45 Yu kilaqtsꞌin ni kitꞌin vachuꞌ laqtsꞌin yu kimalaqachata. 46 Kitꞌin kminta tacha taun maklku yu mapulkuy aniy lakamunukpaꞌ para kajkamapulkunil ni lapanakni yu kintalhakapuꞌan. Ex jantucha katatamakaul lakaputsꞌisni. 47 Vachu yu qasmatꞌa kinchivinti pero jantu makay kuenta, yucha jantu kitꞌin kmukꞌaniy maqanlqajnati. Kitꞌin jantu kakmil mukꞌaniniꞌ maqanlqajnati ni lapanakni aniy lakamunukpaꞌ. Va kminta para kajkalaqmalaqtaxtul. 48 Vachu yu jantu kilhiꞌajin y jantu laqaꞌiy kinchivinti yucha alincha yu kamukꞌaniyaꞌ ixmaqanlqajnati. Tejkan kamiꞌoyaꞌ ni lakamunukpaꞌ exnicha kamukꞌanikanaꞌ maqanlqajnati por ni chivinti yu kitꞌin knaul. 49 Kitꞌin jantu kchiviniy kilaqꞌaman, ni kimPay yu kimalaqachal yucha kilhijunil yu maqskꞌiniy kaknaul, vachuꞌ yu kakmasul. 50 Kitꞌin ox kꞌatsay tachun yu kilhijuniy kakmakal ni kimPay, yucha va para kaꞌalil jatsukunti yu jantu aqtaun kamiꞌoyaꞌ. Xlhiyucha tachun yu knajun va yu kimPay kilhijuniy.