11
Ni Lázaro nilcha
Ixꞌalin qayntaun lapanaki yu ixtaqanꞌay yu ixjunkan Lázaro. Va machaqaꞌ Betania ixjunita taꞌan ixputaulankꞌan ixjatꞌalapanakni yu junkan María ali Marta. Ni anchanuꞌ María vachu va yuꞌ yu lhilakxapanil yu sꞌejenꞌe la ixchꞌajaꞌ ni Jalhachimoꞌonuꞌ Jesús ex malakxixinil kun ixꞌaji. Chuncha ixlaꞌatꞌuykꞌan jatꞌalapanakni tamalaqachanil chivinti ni Jesús. Tajunil:
—Jalhachimoꞌonuꞌ, chavay ni miꞌamigo taqanꞌay.
Ni Jesús tejkan qasmaklhi va naul:
—Yu aniy taqanꞌati chꞌapata jantu kaꞌaqxajtachal ixlhinin. Va para kamasukal ixꞌayaxtu ni Dios, vachu kiꞌayaxtu ni kitꞌin yu isTsꞌal kunita.
Ni Jesús ayaj ixlakpaxkay ni Marta ali ixtꞌalapanaki ali Lázaro. Pero vananaj taqmaqal paqtꞌuy ancha taꞌan ixvil mas tajunilcha ni Lázaro taqanꞌay. Ex astan jalakjunil yu ixjalakmalaniy:
—Chavay kaꞌanchoqoocha aaqtaun ni Judea.
Ex yu ixjalakmalaniy tajunil:
—Jamalaniniꞌ, jantukaꞌ paqlhuu jun yu machaqan Judea ixtalakatꞌalmaputunan para katamaqnin. ¿Ex aaqtauncha uxapꞌinchꞌoꞌoy?
Ex jalakjunil ni Jesús:
—Taun julchan lhitꞌajun laqakautꞌuy hora. Yu tijuyal tunkuj yucha jantu aystukkan, va lakavanan taꞌan alin xamaklku lakamunukpaꞌ. 10 Pero yu tijuyal lakaputsꞌisniꞌ yucha aystukkan, va tsꞌanqaniy maklku.
11 Ex astan naul:
—Ni kiꞌamigojkꞌan Lázaro chavaycha ltatay pero kteꞌen maqloꞌonuꞌ.
12 Yu ixjalakmalaniy tajunil:
—Jalhachimoꞌonuꞌ, incha valiꞌiy ltatay, ex chun palay kajunchoqoyaꞌ.
13 Tejkan naul ni va ltatay yucha naunputun ni Lázaro ixnitacha. Ixtꞌaltanan yu ixjalakmalaniy, yuꞌuncha talhilal valiꞌiy ltatati ixlhichiviniy. 14 Ex ni Jesús va aaqtauncha vas jalakjunil para katamalaqasil:
—Ni Lázaro yucha nitacha. 15 Chavaycha kitꞌin ayaj klhiꞌachantajuy ni jantu an xakvilchal. Apalay ox kaxajtachal para uxiknan para apalay kilalhakapuꞌanau. Kaꞌau laqtsꞌinin.
16 Ex ni Tomás yu ixtalhimapaqaꞌuy Jachiyan va jalakjunil ni alati ixtꞌaltanan Jesús:
—Katꞌaꞌaucha ni Jesús para kanichaꞌau chꞌantaun kun yucha.
Ni Jesús va yu jamaqloꞌochoqoy janinin y yu xtaꞌa jatsukunti
17 Tejkan chaꞌalcha ni Jesús ex kꞌatsal ni va paqtꞌaticha ixꞌaknuy ni Lázaro. 18 Ancha laka putaulan Betania, va ukstsꞌuniy laka putaulan Jerusalén, jantu kalaqchaꞌal laꞌatꞌutu kilometro. 19 Lhuvaj israelitas ixtalaqminta ni Marta ali María. Ixtamalakaꞌulaputun para jantu katamaqaninil por nil ni Lázaro yu ixtꞌalapanakkꞌan. 20 Tejkan Marta kꞌatsal ni valaycha kachaꞌal ni Jesús, ex niman takyauꞌal laqaꞌiniꞌ. Yu María vananaj tamakaul ixpulakna la ixchaqaꞌ. 21 Ni Marta junil ni Jesús:
—Jalhachimoꞌonuꞌ, incha aniy ixtꞌaꞌul ex ni kintꞌalapanakkꞌan ka jantu ixnil. 22 Pero kitꞌin ijkꞌatsay ni uxintꞌi, tachun yu chavaycha kꞌaskꞌiniyeꞌe ni Dios, yucha kamaqxtaqniyan.
23 Ex ni Jesús qaltayl va junil:
—Yu mimpꞌisaqa yucha kakujchoqoyaꞌ laka janinin.
24 Ex qaltaychoqol ni Marta, va naul:
—Chun, kitꞌin ijkꞌatsay ni kakujchoqoyaꞌ ni kimpꞌisaqa, astan tejkan katakujchoqoyaꞌ ni janinin, tejkan katamaktayacha ni lakamunukpaꞌ.
25 Ex ni Jesús junil:
—Va kitꞌin klaqmaqloꞌoy ni janinin, vachu kxtaꞌa ni jatsukunti. Ex taꞌayuꞌ yu kilhakapuꞌal ni kitꞌin mas kanil katsukuchoqoyaꞌ aaqtaun. 26 Tachun yu alin ixjatsukuntikꞌan, incha kintalhakapuꞌan, ex yuꞌuncha jantu aqtaun kataniyaꞌ. ¿Lhakꞌapꞌupꞌin yu aniy?
27 Ex ni Marta junil:
—Chun, Jalhachimoꞌonuꞌ, kitꞌin klhakapuꞌan ni uxintꞌi va yu Cristo kꞌatꞌi yu Sasꞌatꞌa Dios unitꞌa yu ixmaqskꞌiniy kamil aniy lakamunukpaꞌ.
Qalhun ni Jesús
28 Tejkan chuncha junꞌol va nimancha takyauꞌal juntaꞌin ixtꞌalapanaki María. Ex saq junil:
—Ni jamalaniniꞌ aniy yal, va tꞌachivinputunan.
29 Tejkan chuncha qasmaklhi ni María va nimancha takyauꞌostaulal, va laqꞌal ni Jesús. 30 Ni Jesús jantukaꞌ ixtanuyachal ni laka putaulan, vananaj an ixyal taꞌan Marta paxtoqlhi. 31 Tejkan takyauꞌostaulal ni María, y niman taxtul la ixchaqaꞌ, ex ni israelitas yu ancha ixtatꞌajun malakaꞌulanan, tatꞌaꞌal, ixtalhilay va al qalhuꞌ laka putaknun.
32 Tejkan chaꞌal taꞌan ixyal ni Jesús ex ni María niman taꞌaqtsoqoqtanil, va junil:
—Jalhachimoꞌonuꞌ, incha va aniy ixtꞌaꞌul ex ni kimpꞌisaqa Lázaro ka jantu ixnil.
33 Ex ni Jesús va laqtsꞌil ayaj qalhun ni María, vachuꞌ ixtaqalhun ni israelitas yu tatꞌamil, ex tus xkanil ixjalhanuti.
34 Ex jalhisakmil, va jalakjunil:
—¿Tas ancha xamaknuyatꞌikcha?
Va tajunil:
—Katꞌatꞌi laqtsꞌiniꞌ, Jalhachimoꞌonuꞌ.
35 Ex qalhul ni Jesús. 36 Ex ni israelitas tanaul:
—Kꞌalaqtsꞌintꞌik. Ni yucha ayaj ixꞌachaniy ni Lázaro.
37 Alati vachu tanaul:
—Yu aniy yucha lay malakavaniy laꞌachꞌix. Ka lay ixkꞌuchꞌul para jantu ixnil ni Lázaro.
Ni Lázaro kujchoqol laka putaknun
38 Ni Jesús ixmaqaninijꞌanta ni laka putaknun. Ni putaknun va taun poqapaj talpa ixpumalakchaukanta laqataun ay chiyux. 39 Chuncha ni Jesús naul:
—Kꞌamaꞌosutꞌikcha ni chiyux.
Ex ni Marta yu ixtꞌalapanaki ni lijunto Lázaro niman naul:
—Jalhachimoꞌonuꞌ, chavay ka ayaj akamincha, va paqtꞌaticha xajun tejkan nil.
40 Ni Jesús junil:
—Kitꞌin kunin incha kꞌalhakꞌapꞌupꞌineꞌe ex kꞌalaqtsꞌineꞌe ixꞌayaxtu ni Dios.
41 Ex tamaqosul ni chiyux, ex ni Jesús talaqstꞌal laktꞌiyan, va naul:
—KimPay Dios, kitꞌin kxtaqniyan lhimalaqpuchuncha ni uxintꞌi kꞌiꞌalasmatꞌa. 42 Kitꞌin ijkꞌatsay ni uxintꞌi va si ox kꞌiꞌalasmatꞌa. Va chuncha knajun para kataqasmaklhi tachun ni lapanakni yu aniy tayanal, para katalhakapuꞌal ni uxintꞌi kꞌimalaꞌachꞌatꞌi aniy lakamunukpaꞌ.
43 Astan tejkan chuncha naul ex ayaj pꞌays chivinil, va naul:
—¡Lázaro, katꞌaxtꞌucha ni anchanu laka putaknun!
44 Ex ni lijunto Lázaro va tsꞌalaj taxtul ni laka putaknun. Va ox jamaqchꞌinti y jachꞌanchꞌinti ixjunita kun laqchꞌiti. Vachuꞌ ixꞌukxpuꞌ ox jalaqapupaqanti ixjunita. Ex ni Jesús jalakjunil:
—Kꞌamaqxꞌoqtꞌik, kachꞌanxꞌoqtꞌik, ex kꞌaxtꞌaqnitꞌik lakatin kaꞌal.
Chꞌantaun tamakal ixjatapastakꞌatkꞌan para chuncha lay katapuchꞌapachal ni Jesús
(Mt. 26:1-5; Mr. 14:1-2; Lc. 22:1-2)
45 Tejkan chuncha makal ni Jesús ayaj lhuu israelitas yu tatꞌachaꞌal ni María, yuꞌuncha talaqtsꞌil, ex talhakapuꞌal. 46 Pero lati niman taꞌal laqputeꞌeninin ni fariseos yu makal ni Jesús. 47 Ex ni fariseos ali yu xaꞌukxtinin kuras, vachu yu xalajꞌaynin jalhachimoꞌonun va chꞌantaun tataqxtoqlhi. Chuncha talajunil siya yuꞌuncha:
—¿Chavay tas kalayaucha ni kijnan? Ni anu lapanaki tꞌajun masunuꞌ lhuu axtoqnuꞌ yu lajꞌay yu jantu aqtaun laqtsꞌinkan. 48 Incha kaxtaqniyau lakatin chuncha tacha lay ex tachun ni lapanakni si katalhakapuꞌanaꞌ. Ex yu talhachimoꞌonun yu machaqan Roma kataminaꞌ, katalaqmaqtayaꞌ yu ay kilakatajtankꞌan, vachu katalaktꞌilhiyaꞌ taꞌakapuchun kimputaulankꞌan.
49 Exnicha anchanuꞌ jachꞌitin ixꞌalin qayntaun kuraj yu ixjunkan Caifás yucha jalakjunil:
—Uxiknan jantu tuꞌuchun kꞌatsꞌayatꞌik. 50 Jantu malaꞌasiyatꞌik. Apalay ox kaxajchal para kijnan incha kanil qayntaun por yu alati lapanakni, para jantu tachun katsꞌanqau.
51 Ni Caifás jantu xꞌaman chuncha kanaul. Yucha va xaꞌukxtin kura ixjunita ni anchanuꞌ jachꞌitin. Ni Dios va xtaqnil ixchivinti para kanaul ni Jesús va maqskꞌiniy kanil por yu israelitas. 52 Vachu jantu vamun por yuꞌuncha kaniyaꞌ. Vachuꞌ maqskꞌiniy kanil por tachun ni sasꞌatꞌan Dios yu valiꞌiy tꞌikl taputaukꞌata lakamunukpaꞌ. 53 Exnicha ni israelitas yu ixtalhachimoꞌonun va chꞌantaun taval para katamaqnil ni Jesús.
54 Xlhiyucha ni Jesús jantucha ixtijuyal taꞌan ixtatijuyanal ni xajalhachimoꞌonun israelitas. Va taxtulcha xalakatꞌun Judea, alcha lakataun putaulan yu junkan Efraín lakakꞌavinan. Ancha tamakaulcha kun ixtꞌaltanan yu ixjalakmalaniy.
55 Va ixtaꞌukstsꞌuniy ni Paxku yu ay ixkꞌatankꞌan ni israelitas. Lhuvaj lapanakni ixtataxtutacha la ixputaulankꞌan. Ixtaꞌantacha laka putaulan Jerusalén. Yuꞌuncha pꞌunaj ixtachaꞌamajꞌan yu jantu ox tacha ixlhinajun la ixlhachimoꞌonkꞌan para lay katatanul ni laka kꞌatan.
56 Ancha ixtatꞌajun lakxkaunan ni Jesús. Tejkan ixtatanuy ixpulakna ni laka ay lakatajtan, si ixtalalhisakmiy siya yuꞌuncha:
—¿Tas lhilayatꞌikcha? ¿Kaminaꞌ u jantu?
57 Ni fariseos ali yu xaꞌukxtinin kuras ixtachꞌiputun ni Jesús. Incha matichun kakꞌatsal taꞌan kataulal, yuꞌuncha ixtalhinajunta ni kalhitaulal para lay katachꞌil.