10
Qayntaun xalhistaknaꞌ borregos
Chuncha ni Jesús jalakjunil:
—Laqsaval klajunau incha matichun lapanaki tanuy ixpulakna laka korral pero incha jantu putanuy taꞌan yal xapuerta ex ni yucha va alhavanaꞌ junita, laqatapꞌasta maxtuy yu jantu ixnavin. Yu putanuy taꞌan yal xapuerta ex ni yucha va yu xalhistaknaꞌ borregos. Ancha qayntaun malaqltiꞌaniy xapuerta para katanul. Ex laktꞌasaniy la ixtaqaꞌutkꞌan laqatamin ni borregos. Yuꞌuncha niman taqasmatꞌa ixchivinti para kalakmaxtul laka korral. Tejkan lakmaxtuꞌojoy tachun yu ixnavin ex japꞌulaycha ni yucha. Tachun tatꞌaꞌan, va taqalmispay ixchivinti. Pero tejkan jalaktꞌasaniy aqayntaun yu jantu tamispay, ex jantu taqalasmatꞌa, jantu tatꞌaꞌan. Jantu taqalmispay, xlhiyucha va niman talajqosmajꞌan.
Ni Jesús chuncha jalakjunil ni fariseos pero yuꞌuncha jantu katamalaqasil.
Ni Jesús ox jalaklhistakꞌa ixlapanakni tacha ixborregos kataval
Ex aaqtaun ni Jesús jalakjunil:
—Laqsaval klajunau, ni kitꞌin va xapuerta kunita taꞌan lay taputanuy ni borregos. Tachun yu pꞌunaj takilachil, yuꞌuncha va alhavanan ixtajunita. Ixtaꞌalhaumaxtuputun yu jantu ixnavinkꞌan kaval, pero ni borregos jantu kataqalasmaklhi. Ni kitꞌin va xapuerta korral kunita. Taꞌayuꞌ yu kaputanuyaꞌ taꞌan yal xapuerta, yucha kalaqtaxtuyaꞌ. Kajunaꞌ tacha laqataun borrego yu lay tanuy y lay taxtuy ni laka korral, lay temay yu kaꞌuputul.
10 ’Yu alhavanaꞌ yucha min vamun para kaꞌalhavanal, vachu para kamaqninil y para kalaktꞌilhininꞌol. Kitꞌin kminta va para laqsaval lay katalhitsukul yu ox jatsukunti y para katalhaval yu achati la ixjatsukuntikꞌan. 11 Ni kitꞌin ox xalhistaknaꞌ borregos kunita. Yu ox xalhistaknaꞌ borregos, yucha maqxtaꞌa ixjatsukunti para ox katatsukul. 12 Pero qayntaun oqxtamati yu mapalkan jantu ixnavin kaval ni borregos. Xlhiyucha tejkan min yu maqtaliꞌ, ex yucha niman takyajuy. Ex yu maqtaliꞌ jalakchꞌapayachal ni borregos y valiꞌiy tꞌikl taputaukꞌay. 13 Chuncha ni anchanu lapanaki jalakmakauntijlaycha. Yucha jantu makay kuenta ni borregos, vamun yu ixlhilhajati makay kuenta.
14 ’Kitꞌin kunita yu laqsaval ox xalhistaknaꞌ borregos. Ox klakmispay kiborregos, vachu yuꞌuncha ox kintamispay. 15 Vachu chun tacha kimPay ox kimispay ni kitꞌin, kitꞌin vachu ox kmispay ni yucha. Kitꞌin kmaqxtaꞌa ketsukunti para ox katatsukul ni kiborregos. 16 Vachu klhitꞌajun alati borregos yu jantu xanavin aniy laka korral kataval. Yuꞌuncha vachu maqskꞌiniy kaklaklhimil. Kintatoꞌoyayaꞌ, va oqxlaqtaun kaꞌalinaꞌ laka korral. Va qayntaun xalhistaknaꞌ kunaꞌ.
17 ’Kitꞌin kmaqxtaꞌa ketsukunti para kaknil ex astan kaklaqaꞌichoqol ketsukunti. Xlhiyucha yu kimPay ayaj kiꞌachaniy. 18 Jantu matichun lay kimaxtuniy ketsukunti. Va kitꞌin kmaqxtaꞌa kilaqꞌaman. Kitꞌin lay kmaqxtaꞌa, vachuꞌ lay kaklaqaꞌichoqoyaꞌ. Va chuncha kilhijunil kimPay.
19 Tejkan chuncha taqasmaklhi ni israelitas va nimancha tumpaj taval. 20 Lati tanaul:
—Ni yucha ka va aqmoqxnuꞌ lhitꞌajun la ixjatsukunti, vachu va lokoj. ¿Valiꞌiycha makꞌayatꞌikcha kuenta yu najun?
21 Pero yu alati tanaul:
—Jantu chiviniy tacha kalhitsukul aqmoqxnuꞌ. Laqataun aqmoqxnuꞌ jantu lay kalakmalakavanil yu laꞌachꞌixin.
Ni israelitas talaktanchaniy yu makay ni Jesús
22 Ancha Jerusalén lhikꞌasnin ixjunita tejkan yu ancha machaqan va ixtatꞌajun makaninin xakꞌatan yu ay lakatajtan. 23 Ni Jesús va ixtijuyal la ixlhimaqspaꞌ laka ay lakatajtan taꞌan ixjapuchꞌanan Salomón. 24 Ex ancha tamalaqachoqoxnul ni israelitas va aqtayl talhisakmiy, va tajunil:
—¿Tasvanancha kilalhitaulniyau yu laqsaval? Incha va uxintꞌi ni Cristo yu lakꞌulatan ni Dios chavaycha va aqtauncha kilajuniu.
25 Ex jaqaltayl ni Jesús, jalakjunil:
—Kitꞌin klajuniucha pero jantu kilalhakapuꞌaniyau. Tachun lajꞌay axtoqnuꞌ yu kmakay la ixtapꞌasta ni kimPay ancha ox tasuy para lay kilapumispau. 26 Uxiknan jantu kiborregos kꞌaꞌuntꞌik xlhiyucha jantu lhakꞌapꞌupꞌinatꞌik. 27 Yu kiborregos yuꞌuncha kintaqalmispay. Kitꞌin vachuꞌ klakmispay ni yuꞌuncha, va kintatꞌaꞌan ni kitꞌin. 28 Kitꞌin klaqxtaqniy jatsukunti yu jantu aqtaun kamiꞌoyaꞌ. Yuꞌuncha jantu aqtaun kataniyaꞌ, vachu jantu aqtaun matichun kimaxtuniyaꞌ la kimakaꞌ. 29 Va kimPay yu kimaqxtaqnil, vamun yuꞌ ay junita. Jantu matichun lay maxtuniy la ixmakaꞌ. 30 Yu kimPay Dios ali kitꞌin va taun kuntau.
31 Ex ni israelitas aaqtaun talakasakchoqol chiyux para katalakatꞌalmal.
32 Pero ni Jesús jalakjunil:
—Kun ixtapꞌasta kimPay kitꞌin klamasuniu lhuu axtoqnuꞌ yu lajꞌay lhitapatsa. ¿Ex tisuncha yu klamasuniu yu kilalhilakatꞌalmaputunau?
33 Chuncha ni israelitas taqaltayl, va tajunil:
—Kijnan jantu klalhilakatꞌalmayau por yu lajꞌox lhitapatsa yu makꞌatꞌi. Va klalhilakatꞌalmayau por minchivinti. Chuncha tacha naꞌun ayaj tꞌapꞌasaniy ni Dios. Uxintꞌi valiꞌiy lapanaki kꞌatꞌi pero makꞌakꞌan milaqꞌaman tacha Dios kꞌaꞌuntꞌi.
34 Ni Jesús jalakjunil:
—La mimpalhachimoꞌonkꞌan ancha tsꞌoqkanta yu najun inchine: “Kitꞌin klajuniu ni uxiknan va dioses untꞌatꞌik.” 35 Yu tsꞌoqmukꞌakanta la ixchivinti Dios va si laqsaval. Ancha Dios jalakjunil dioses ni anchanu lapanakni yu jalaqmalaqachanil ixchivinti. 36 Dios kilaksaklhi para kimalaqachal kakmil aniy lakamunukpaꞌ. ¿Ex valiꞌiycha kilajunaucha ni kitꞌin va ktꞌajun tapasaniniꞌ ni Dios vamun por yu klajunau ni kitꞌin va Sasꞌatꞌa kunita? 37 Incha kitꞌin jantu kmakay ixlhitapatsa kimPay ex jantu maqskꞌiniy kilalhakapuꞌaniu yu klajunau. 38 Pero kitꞌin aqtsꞌiyaj va kmakay ixlhitapatsa ni kimPay. Ex mas jantu kilalhakapuꞌaniyau yu klajunau, maqskꞌiniy kilalhakapuꞌaniu tejkan laqtsꞌinatꞌik ni lhitapatsa yu kmakay. Chuncha lay ox kꞌatsꞌayatꞌik ni kimPay va chꞌantaun junita kun kitꞌin y kitꞌin vachuꞌ chꞌantaun kunita kun yucha.
39 Ex aaqtaun ixtalaqxaqamaputunchoqoy ni Jesús, pero tamaqanqoslhi.
40 Ex anchoqolcha aaqtaun tus taꞌan takuktachal xalaꞌaxkan Jordán taꞌan Juan pꞌunaj ixmaqchajꞌavanan. Ex ancha taulchalcha. 41 Ancha qaynlhuvaj lapanakni ixtalaqminta ni Jesús, va tanaul:
—Ni Juan yucha jantu kamasul yu lajꞌay axtoqnuꞌ, pero tachun yu naul tejkan lhichivinil ni Jesús va si laqsaval val.
42 Chuncha qaynlhuu lapanakni talhakapuꞌal ni Jesús.