9
Ni Jesús malakavanil qayntaun laꞌachꞌix yu chuncha tsukul
Chuncha taꞌan ixtꞌajun tapasanaꞌ ni Jesús ancha laqtsꞌil qayntaun laꞌachꞌix yu chuncha tsukul. Ex ixtꞌaltanan yu ixjalakmalaniy talhisakmil, tajunil:
—Jamalaniniꞌ, ¿valiꞌiycha tsukulcha laꞌachꞌix ni aniy lapanaki? ¿Va por ixtalaqalhin ixpay ali ixnati o va por ixtalaqalhin ni yucha?
Chuncha ni Jesús jalakjunil:
—Jantu por ixtalaqalhinkꞌan ixpay ali ixnati kaval, nisin por ixtalaqalhin ni yucha. Va para lay kamasukal ixlhitapatsa ni Dios. Tejkan vananaj tunkujunta ex lay tapatsakan pero tejkan putsꞌista jantucha lay. Vachu va chun chavaycha maqskꞌiniy kamakau ixlhitapatsa yu kimalaqachal. Astan kaminaꞌ ni japutsꞌisniꞌ tejkan jantucha matichun lay katapatsayaꞌ. Chavaycha vananaj ktijuyal aniy lakamunukpaꞌ ex chuncha kalakmapulkulnita xalapanakni lakamunukpaꞌ.
Tejkan chuncha naunꞌol ni Jesús, ex aqchujꞌul lakatꞌun. Aqtayl makay pulꞌan kun ixchujꞌuti ex lhilakpuxapal ni laꞌachꞌix.
Ex junil ni laꞌachꞌix:
—Chavay kapꞌinchꞌiycha oqxpuchaꞌaꞌ lakxkan yu junkan Siloé (yucha naunputun yu malaqachakanta).
Ex ni laꞌachꞌix alcha oqxpuchaꞌaꞌ. Tejkan minchoqolcha va oxicha ixjalakavanan. Chuncha ni ixtꞌamachaqan ali tachun yu ixtalaqtsꞌin taꞌan ixtaulay ixpuskꞌin limosna, yuꞌuncha si ixtalalhisakmiy siya yuꞌuncha:
—¿Ni aniy lapanaki jantu yuꞌ yu ixtaulay ixpuskꞌin limosna?
Lati ixtanajun:
—Va yucha junita.
Pero lati ixtanajun:
—Tasuy tacha yucha pero jantu yuꞌ kaval.
Pero ni laꞌachꞌix yucha ixnajun:
—Chun, va kitꞌin kunita.
10 Ex talhisakmil va tajunil:
—¿Ex tas laycha pꞌalakꞌavanan?
11 Ex ni laꞌachꞌix jaqaltayanal, va jalakjunil:
—Qayntaun lapanaki yu junkan Jesús makal pulꞌan y kilhilakpuxapal la kilaqchul, ex astan kijunil: “Kꞌapꞌinchꞌiy laqapuꞌan la xalakxkan Siloé, ancha kꞌaꞌoqxpꞌuchꞌaꞌayeꞌe.” Ex kitꞌin niman kꞌal. Tejkan kꞌoqxpuchaꞌal ex klakavanalcha.
12 Chuncha aqtaun talhisakmichoqol, va tajunil:
—¿Toꞌoxtaycha yal ni anchanu lapanaki?
Ex yucha naul:
—Jantu ijkꞌatsay toꞌoxtaycha yal.
Yu fariseos talhisakmil ni laꞌachꞌix taꞌayucha malakavanil
13 Ex astan ni lapanaki yu laꞌachꞌix ixjunita, talhaꞌal taꞌan ixtayanal ni fariseos.
14 Ni anchanu julchan tejkan ni Jesús laꞌoxinil kun pulꞌan ixlaqchul ni laꞌachꞌix va xajulchan jastaknati ixjunita. 15 Ex ni fariseos talhisakmichoqol tas palakavanalcha. Ex jalakjunil ni laꞌachꞌix:
—Ni lapanaki yu kimalakavanil yucha kimukꞌanil pulꞌan la kilaqchul, ex kimalaqachal oqxpuchaꞌaꞌ, ex kꞌaqtayl klakavanan.
16 Lati ni fariseos tanaul:
—Yu malakavanil ni aniy lapanaki yucha jantu kaminchal kun Dios, jantu toꞌoyay xajulchan jastaknati.
Chuncha yu alati vachu tanaul:
—Pero incha va maqtaqalhini lapanaki junita, ¿ex tas laycha kapumakal lajꞌay axtoqnuꞌ?
Chuncha alil laꞌatꞌuy jatapastakꞌati siya yuꞌuncha.
17 Ex aqtaun talhisakmil ni lapanaki yu laꞌachꞌix ixjunita, va tajunil:
—Chavay ni lapanaki yu malakavanin, ¿tas lhilaycha ni uxintꞌi?
Ex jaqaltayanal yu laꞌachꞌix ixjunita, va naul:
—Kitꞌin knajun ni yucha va qayntaun yu laqputeꞌey ixchivinti Dios.
18 Ni anchanu israelitas jantu ixtalhakapuꞌan ni yucha yu laꞌachꞌix ixjunita y chavay laycha lakavanan. Xlhiyucha tajuntaꞌinil ixpay ali ixnati. 19 Ixtalhisakmin ni yuꞌuncha, va tajunil:
—¿Yucha ni aniy ni mintsꞌalkꞌan? Naunatꞌik ni va laꞌachꞌix tsukul. ¿Ex tas pulaycha lakavanan?
20 Yu ixpay ali ixnati tanaul:
—Kijnan ox ijkꞌatsayau ni va yucha ni kintsꞌalkꞌan y yucha va laꞌachꞌix tsukul. 21 Pero jantu kꞌatsayau tas laycha palakavanal. Vachu jantu kꞌatsayau taꞌayucha laꞌoxinil ixlaqchul. Lay kꞌalhisakmitꞌik ni yucha. Yucha jantucha sꞌatꞌa kaval. Yucha lay katajunan tas laycha palakavanal.
22 Yuꞌuncha ixtatalhanan, xlhiyucha chuncha tanaul. Ni xalajꞌaynin israelitas chꞌantauncha ixtamakata ixjatapastakꞌatkꞌan. Ixtanajun incha matichun kalhakapuꞌal ni Jesús va yu Cristo junita, yucha katatinaqxtul laqa chaqaꞌ taꞌan ixtataqxtoꞌa ni lapanakni. 23 Xlhiyucha tanaul ni ixpay ali ixnati: Jantucha sꞌatꞌa kaval y lay kꞌalhisakmitꞌik ni yucha.
24 Ni israelitas aqtaun tajuntaꞌichoqol ni lapanaki yu laꞌachꞌix ixjunita, va tajunil:
—La ixlakaꞌukxpuꞌ ni Dios kilalhitaulniu yu laqsaval. Kijnan ox kmispayau ni anchanu lapanaki yu palay makan, yucha ayaj maqtaqalhini lapanaki junita.
25 Ex jaqaltayl ni lapanaki yu laꞌachꞌix ixjunita, va jalakjunil:
—Kitꞌin jantu ijkꞌatsay incha va maqtaqalhini lapanaki junita. Vamun ijkꞌatsay ni kitꞌin va laꞌachꞌix xajkunita y chavay laycha klakavanan.
26 Chuncha aaqtaun talhisakmichoqol, va tajunil:
—¿Tas makancha? ¿Tas pumalakavanincha?
27 Ex naul ni laꞌachꞌix:
—Kitꞌin klajuntaucha pero jantu kilalhakapuꞌaniu kinchivinti. ¿Valiꞌiycha naunatꞌik aaqtaun klajunchoqoo? ¿Vachu va tꞌaꞌuxapꞌinatꞌik ni yucha?
28 Chuncha ox talaktuꞌul, va tajunil:
—Uxintꞌi maqamayan katꞌapiti ni anchanu lapanaki. Kijnan vamun Moisés kintamaqamayan kaktꞌaꞌau. 29 Ni Moisés yucha ijkꞌatsayau ni laqsaval tꞌachivinil Dios pero ni anchanu lapanaki yucha jantu kꞌatsayau toꞌoxtaycha minchal.
30 Chuncha ni laꞌachꞌix jaqaltayl, va jalakjunil:
—Tus vak ijkꞌatsan. Naunatꞌik ni uxiknankꞌan jantu kꞌatsꞌayatꞌik toꞌoxtaycha minchal, pero ni kitꞌin kimalakavanil. 31 Laqsaval ox kꞌatsayau ni Dios yucha jantu qalasmakputun yu maqtaqalhinin. Yucha jaqalasmatꞌa vamun yu tatoꞌoyay y tamakay yu lhinajun. 32 Jantu aqtaun kꞌatsayau matichun yu lay kakꞌuchꞌul yu laꞌachꞌix katsukul. 33 Ex chuncha yu anu lapanaki incha jantu kaminchal kun Dios ex jantu lay tuꞌuchun kamakal.
34 Ex tajunil ni laꞌachꞌix:
—Uxintꞌi tsꞌukꞌu kun lhuu talaqalhin, ex chavay ¿va uxintꞌi kilamalaniputunau ni kijnan?
Ex chuncha va nimancha tatinaqxtul ni laqa chaqaꞌ taꞌan ixtataqxtoꞌa ni israelitas para jantucha katanuchoqol.
Ni lapanakni yu jantu tamispay Dios va tacha laꞌachꞌixin tajunita
35 Ni Jesús niman kꞌatsal ni lapanaki yu laꞌachꞌix ixjunita ixtatinaqxtutacha laqa chaqaꞌ taꞌan ixtataqxtoꞌa ni israelitas. Ex tejkan paxtoqlhi va lhisakmil:
—¿Uxintꞌi lhakꞌapꞌupꞌin yu val Sasꞌatꞌa Lapanaki?
36 Ex qaltayl, va junil:
—Jalhachimoꞌonuꞌ, kꞌiꞌun tasꞌayucha junita para lay kaklhakapuꞌal.
37 Ex junil ni Jesús:
—Uxintꞌi mispꞌaycha y laqtsꞌintꞌacha. Va kitꞌin kunita yu chavaycha ktꞌaꞌun tꞌachivin uxintꞌi.
38 Ex ni laꞌachꞌix va taꞌaqtsoqoqtalcha taꞌan ixyal ni Jesús, va junil:
—Ox klhakapuꞌanan ni uxintꞌi, Jalhachimoꞌonu kꞌatꞌi.
39 Ex naul ni Jesús:
—Kitꞌin kchil ni aniy lakamunukpaꞌ va para lay kamukꞌanikal ixlaqtaqalkꞌan yu tapaxtoqniy. Chuncha kmil para kaklaqlaꞌoxinil ixlaqchulkꞌan yu laꞌachꞌixin. Vachu yu ox talakavanan para kataꞌakxajchal tacha laꞌachꞌixin por jantu kintalhakapuꞌan.
40 Lati ni fariseos yu ancha ixtayanal tejkan taqasmaklhi tacha naul ni Jesús ex talhisakmil, tajunil:
—¿Ex kijnan vachuꞌ va laꞌachꞌixin kuntau?
41 Chuncha jaqaltayl ni Jesús, jalakjunil:
—Incha laꞌachꞌixin kaꞌuntꞌik, ex jantu tuꞌuchun laqtaqal kꞌamukꞌanikꞌantꞌik. Pero naunatꞌik ox jalakꞌavananatꞌik. Xlhiyucha mukꞌanikꞌanatꞌik milaqtaqalkꞌan.